Avainsana-arkisto: opetusmenetelmä

Pedagogisista malleista ja opetusmenetelmistä ei muuten ole puutetta

Oppikirjoja

Hirsjärven (1982) ja Hellströmin (2008) mukaan opetus on didaktiikan keskeisin käsite ja tarkoittaa kasvatustavoitteiden suuntaista tavoitteellista vuorovaikutusta, joka pyrkii aikaansaamaan oppimista.

Minulle esitetään silloin tällöin kysymys, että kuinka monta pedagogista mallia ja opetusmenetelmää hallitsen. Vastaa tuohon, että en yhtään mallia enkä menetelmää perusteellisesti, mutta sujuvasti sekakäytän sitä ja tätä. Mie valitsen aina menetelmän sen mukaan, mitä on tarkoitus opettaa/perehdyttää, paljonko on aikaa käytettävissä ja mikä on porukan lukumäärä. Isojen massojen kanssa on valittava eri menetelmä kuin pienryhmän kanssa.

Uskollisuutta tunnustan ainoastaan pedagogiselle käsikirjoitukselle. Sen avulla pilkon ja vaiheistan muun muassa eri oppimistilanteet, oppimateriaalit, oppimistehtävät, palautteen ja arvioinnin omiin osiinsa. Sitähän tavataan sanoa, että “norsu syödään pala kerrallaan”, Niin myös oppimisen prosessi jäsennetään pala kerrallaan.

Oppimisprosessi ja pedagoginen malli

Oppimisprosessin työstämisessä huomioitavaa:

 • osoita, että opiskeltava aines on tärkeä – perustele
 • perusta pienryhmiä, jos on tarvetta sitouttaa (esim. moniammatillisuuden näkökulmasta)
 • luo toteutusaiheellesi oppimisprosessi (monikanavainen: kirjallinen, kuvallinen, äänellinen…), jolla ohjaat toimintaa ja, jolla synnytät puoleensavetävää mielikuvaa toteutuksesta kera oppimisen
 • luo strategia ts. suunnitelma, jolla saavutat prosessin tavoitteet
 • varmista toistuvasti se, että opiskelijasi ymmärtävät, mitä oppimisprosessin läpikäynti heiltä edellyttää, mitä tämän sinun toteutuksen opiskelu edellyttää
 • käytä kommunikointiin useita kanavia ja kommunikoi paljon
 • varmista tiedon oppiminen monipuolisesti (mm. oppimistehtävät ovat erilaisia)
 • motivoi ja tue opiskelijoita opiskelemaan
 • kirjoita tavoitteet selkeästi, aikatauluta, laadi mittarit (arviointikriteerit) ja palautteenanto
 • varmista, että opiskelijoiden edistyminen näkyy heille itselleen (esim. Moodlessa tähän on Suoritusten seuranta -toiminto kätevä)
 • huomaa etenemiset ja palkitse opiskelijat jatkuvalla palautteella, välitulosten huomioiminen energisoi opiskelijoita (kiinnitä huomio onnistumisiin epäonnistumisten sijaan ts. vahvista oppimista).

Tavoitteena aina on kannustava opetustyö, kuuntelu ja jatkuvan palautteen anto. Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa voi hyödyntää uusien tietojen omaksumisessa.

Pedagogisiin malleihin ja opetusmenetelmiin voit perehtyä lisää esimerkiksi näistä dokumenteista:

Kirjoittaja Maarit Ignatius, FM, monimuotopedagogiikan suunnittelija

Lähteet

 • Hirsjärvi, Sirkka: Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava, 1982.
 • Hellström, Martti: Sata sanaa opetuksesta – Keskeisten käsitteiden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008.
 • Kuvituskuvat by Pixabay.

Flipped Learning -toteutus fysiikan opetuksessa

Savonian yliopettaja Eero Holmlund avasi puheenvuoronsa konkreettisilla esimerkeillä siitä miten olematonta voi ymmärrys oppimisessa olla. Opintojaksojen jälkeen voidaan miettiä, onko asioiden tietäminen ja ymmärtäminen sama asia? Minkä verran asiasta tiedät? Minkä verran asiasta ymmärrät?  Toistatko oppimasi asiat vai ymmärrätkö ne? Asioita helppo toistaa, hankalampi ymmärtää ja vielä hankalampi opettaa!

Eric Mazur aloitti muuttamaan fysiikan opetustaan 1990-luvun alussa. Hänen tavoitteenaan oli,  että saa opiskelijat ymmärtämään vaikeat asiat. Häntä voidaan pitää flippaamisen ”kantaisänä”. Eric Mazurilta löytyy kirja ”Peer Instruction – A User’s Manual” (Prentice Hall, 1997). Kirja kertoo Mazurin kehittämästä menetelmästä fysiikan opetuksessa ja se antaa kokreettisia esimerkkejä.

Holmlund on toteuttanut tekniikan fysiikan opintojakson flippaamalla. Opintojakson perusrakenne toistuu joka viikko samanlaisena.

Opintojakson perusrakenne

”Maanantaina” itsenäistä opiskelua oppikirjojen, muistiinpanojen ja videoiden avulla. Opiskellaan asiaa jota ei ole vielä tunneilla käsitelty. Materiaalien avulla opiskelija vastaa lukukysymyksiin ennen seuraavan päivän kontaktituntia. Mikäli opiskelija lukee muistiinpanot, oppikirjaa ja katsoo videot, hän pystyy vastaamaan helposti kysymyksiin. Lukukysymysten vastaamiseen saa pisteitä lopulliseen arvioon. Näitä asioita ei käydä enää tunnilla läpi.

”Tiistaina” on vuorossa kontaktitunti. Opettaja tekee lyhyen koonnin teoriasisällöstä ja syventää vaikeampia kohtia lyhyesti. Tunnilla siirrytään seuraavaksi vertaisoppimiseen, jossa käydään läpi haastavampia esimerkkejä kysymyksinä ja pienryhmäkeskusteluina. Työskentelyssä hyödynnetään Socrativea. Opettaja seuraa aktiivisesti opiskelijoiden keskustelua ja antaa tarvittaessa apua.

”Keskiviikko” sisältää itsenäistä opiskelua, jolloin tehdään kotitehtäviä oppikirjasta sekä laskutehtäviä Moodlesta. Moodlen tehtävät on tuotettu tenttityökalulla (generoituvat lähtöarvot, rajoittamaton määrä yrityskertoja).

”Torstaina” kontaktitunnilla keskitytään laskutehtäviin ja opettaja neuvoo tarvittaessa (työpaja tyyppinen työskentely).

Moodlessa jokainen aiheosio on rakennettu aina samalla tavalla, mikä selkeyttää opiskelijan etenemistä.

Moodlen osioiden rakenne

Opiskelijat ovat tykänneet opintojakson selkeästi rakenteesta, mikä toistuu samana viikosta toiseen. Yllätyksiä ei tule, kun rakenne toistuu, vain sisältö vaihtuu.

Opintojakson jälkeen tarkasteltiin opiskelijoiden osaamista. Siinä havaittiin, että flipatun opintojakson jälkeen opiskelijat hallitsivat aiheen paremmin, kuin perinteisillä menetelmillä opiskelleet opiskelijat.

Alkuvaiheessa opettajalta vaaditaan aikaa kysymyspatteriston tuottamiseen. Menetelmä voi aiheuttaa myös kulttuurishokin opiskelijoille! Positiivisena puolena on se, että tunnit ovat kiireettömämpiä. Tunneilla voidaan keskittyä hankalimpiin asioihin ja keskustella. Kurssiaikainen viestintä on myös parantunut.

Vinkkejä opettajalle

Muista viedä asiat satasella koko kurssi!!! Ei välimuotoja!
Jos teet osan perinteisellä tavalla, opiskelijat eivät lähde kunnolla itsenäiseen työskentelyyn.

Tekstin ja kuvien lähde: Savonian yliopettaja Eero Holmlundin esitysmateriaali ja esitys UEF–Karelia–Savonian ”DigiOpen pikkujoulu -webinaarissa” 13.12.2018.

Lisäksi: Eric Mazur Confessions of a Converted Lecturer

Kirjoittaja Minna Rokkila, erikoissuunnittelija

Digimessut – Flippaus

Karelian kolmannet digimessut järjestettiin 4.10.2017 Wärtsilä-kampuksella aiheena Flippaus eli Flipped Classroom. Iltapäivässä asiantuntijana toimi UEF:n oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö Markku Saarelainen. Iltapäivään osallistui 32 Karelialaista.

Itä-Suomen yliopiston joillakin fysiikan kursseilla oli ollut erittäin heikko läpäisevyys (vain 20 %) johtuen kurssin vaikeasta aiheesta. Kurssin rakenteessa oli tehty muutos niin, että se noudatti flipped classroom menetelmää.

 • Opiskelijat tutustuvat teoriaan lyhyiden videoklippien sekä muun ennakkomateriaalin muodossa.
 • Teorian opiskelun jälkeen opiskelijalla on tehtävät, jotka voi tehdä itsenäisesti tai yhdessä opiskelijatovereiden kanssa.
 • Opiskelijat kokoontuvat tämän jälkeen opettajan kanssa keskustelemaan niistä seikoista, jotka olivat hankalia.
 • Kurssin läpäisyaste muuttui, yli 90 % opiskelijoista sai kurssin läpi.

Opiskelija saa valitse itselleen optimaalisimman hetken oppia! Teoria voidaan käydä useamman kerran läpi, kunnes sen tajuaa. Jos jotain jäi tajuamatta, pääsee keskustelemaan opettajan kanssa.

 • Kyse on toimijalähtöisestä sitoutumisesta, jossa oppilas saa käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa.
 • Pyrkimys ei ole tuottaa kompromissia, yhtä yksittäistä tapaa opettaa, joka sopii kaikille → flippausta ei ensisijaisesti tehdä oppimistulosten toivossa, vaikka ne luonnollista seurausta saattavat ollakin, vaan oppimisen merkityksellisyyden ja inhimillisyyden vuoksi.

Haasta itseäsi ja muita!
Opetuksessa mukana caset ja ongelmat. Anna opiskelijoille myös tehtäviä, joihin et vielä itsekään osaa vastata. Pienryhmät voivat keksiä ratkaisuja ja saatat itsekin oppia pienen palan uutta!

Keskustelua syntyi läpi iltapäivän ja Markulle esitettiin tarkentavia ja soveltavia kysymyksiä.

 • Miten kurssit on mitoitettu? Kuinka paljon opiskelijat tekevät töitä? Miten mitataan oppimista? Mikä on oma kokemuksesi flippaamisen aloittamisessa?
 • Flippauksen kansainvälinen sivusto, jossa Markku on yksi kehittäjä: Flippedlearning.org
  Suomalainen flippaussivusto: Flippedlearning.fi
 • UEF:n flippaajien koulutusmateriaali on tulossa tammikuussa nettiin vapaasti. Materiaali on työstetty OKM:n kärkihankkeessa.

Flipatessa saa flopata!
Aina kannattaa kokeilla uutta!

Kirjoittaja Minna Rokkila, erikoissuunnittelija