Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2016

Kiinalaisissa hoitokodeissa kehitetään palveluja

Kiinalainen tutkimuslaitos China Research Center on Aging (CRCA) on julkaissut (2016) raportin ikääntyneille suunnattujen hoitokotien tilanteesta Kiinassa. Vuoden 2014 lopulla kiinalaisissa hoitokodeissa oli yhteensä 5,5 miljoonaa vuodepaikkaa. Se tarkoittaa noin 26 paikkaa tuhatta senioria kohden. Ongelmana on sairaaloiden ylikuormittuminen samaan aikaan kun kaupungeissa ja niiden lähialueille sijoittuvissa hoitokodeissa paikkoja on runsaasti tyhjillään kysynnän kohdistuessa enemmän maakuntiin. Tyhjäkäynnin välttämiseksi julkisin varoin tuetut hoitokodit tarjoavat palvelujaan ikääntyneiden ja vähävaraisten sijasta nuorille, varakkaille ja hyväkuntoisille.

CRCA:n raportissa tuodaankin esiin tarve sijoittaa hoitokoteja nykyistä enemmän myös maaseudulle, jolloiTaulu 1 Sailor Hospitaln asukkaiden on mahdollista säilyttää yhteys omaan ympäristöönsä hoitokotiin siirryttäessä. Näin helpotettaisiin myös maaseudulla asuvien, itsekin ikääntyneiden omaishoitajien hoitotaakkaa.
Raportissa on tunnistettu selkeä tarve lisätä hoitokodeissa tarjottavia lääketieteellisiä ja kuntoutuspalveluja, jotka nykyisellään kattavat vain noin puolet julkisista hoitokodeista. Suurin osa hoitokodeista nykyisellään tarjoaa vain apua päivittäisistä toimista selviytymiseen. Yksityisistä hoitokodeista vain 10% tarjoaa kuntoutusta, ja palliatiivista hoitoa niissä on tarjolla vain muutamalla prosentilla.

Hoitokotien johtamisjärjestelmää tulisi raportin mukaan kehittää tunnistamaan paremmin myös ikääntyneiden erilaiset palvelutarpeet ja kohdentaa toimintojaan sen mukaan. Johtamisen tueksi tarvitaan myös yhtenäisten arviointikriteereiden luomista. Hoitokotien toiminta tulisi kohdistaa itsenäisesti selviytyville, päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitseville sekä tehostettua palvelua tarvitseville.

Raportissa painotetaan hoitokotien kehittämistä sairaaloiden yhteyteen siten, että niiden toiminta kuitenkin selkeästi eroaa sairaalan toiminnasta. Hoitokotien päätavoitteena tulisi olla ikääntyneiden toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämien ja edistäminen.

Kuvassa erään Heilongjiangin maakunnassa Kiinassa sijaitsevan hoitokodin moniulotteinen palveluprosessi.

Englanninkielisestä käännöksestä tiivistelmän kirjoitti Päivi Franssila.

Kiina – mahdollisuuksien markkina

WP_20160529_013Usein puhutaan, että Kiina on Suomelle merkittävä kauppakumppani ja investointikohde. Totta on, että suomalaisinvestoinnit Kiinaan ovat reilusti yli 10 miljardia euroa, mikä on paljon suhteessa Suomen talouden kokoon. Kun tähän lisätään se, että Kiinassa toimii lähes 400 suomalaisyritystä ja ne työllistävät noin 60 000 kiinalaista, päästään lähemmäksi sitä, mitä mahdollisuuksia Kiina voi tarjota.

Useimmille Kiina on kaukainen, laaja ja väkirikas maa. Kun tähän lisätään se, että toimintaympäristö nähdään sangen monimutkaisena, ollaankin ennakkoluulojen ytimessä. Tämä johtuu kulttuurin erilaisuudesta, talouden toimintatapa ja päätöksenteko poikkeavat eurooppalaisesta. Myös standardien ja IPR-oikeuksien tulkinnat ovat erilaisia ja sääntely on monimutkaista. Kuitenkin yhä useampi suomalainen ja pohjoiskarjalainen yritys on osoittanut kiinnostusta Kiinaan. Kiinaan halutaan tehdä kauppaa ja saada aikaan tavaravaihtoa Suomen ja Kiinan välille.

Yksi Kiinan suuri yhteiskunnallinen haaste on ikärakenteen muutos, johon Fefe-hanke haluaa löytää vastauksia ja auttaa ratkaisujen etsimisessä. WHO:n käyttämä aktiivisen ikääntymisen- näkökulma on selkein tapa lähestyä monimutkaista kokonaisuutta ja keskustella ikääntymisen haasteista.

Kiinan tapauksessa työmarkkinoilla on jo nyt tapahtunut nopeaa vanhempien työntekijöiden poistumista työmarkkinoilta ja ikääntyneiden määrä eliniän ja elintason kasvun myötä on kasvamassa koko ajan. Erityisesti haasteeseen joutuvat rakenteet- etenkin terveydenhuolto- ja eläkejärjestelmä. Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei voi jatkaa laitoskeskeisenä vaan on kehitettävä uusia avopalvelun ja ennaltaehkäisyn muotoja. Kiinassa tämä on huomattu ja pitemmän tähtäimen tavoitteena on uudenlaisen koulutus- ja palvelujärjestelmän rakentaminen. Ikääntyneiden palvelujen organisointi ja tuottaminen ovat näissä keskusteluissa yksi keskeisin haaste.

Kiinalainen kulttuuri eroaa melkoisesti suomalaisesta, sillä se perustuu vahvasti kasvojen säilyttämiseen ja itsensä suojelemiseen. Kiinalainen ajattelutapa ja tapa kommunikoida ovat melko lailla erilaisia kuin meillä. Myös kaupankäyntiin ja sopimiseen liittyvät käytännöt ovat erilaisia- kiinalainen on usein kauppamies/nainen, joka haluaa tehdä hyvät kaupat.

Yhden anekdootin mukaan aikoinaan keisarin henkilääkäri sai palkkaa aina niin kauan kuin keisari oli terve- ajatus perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen ja ennaltaehkäisyä painottavaan näkemykseen. Pääpaino oli jo silloin terveydessä – ei sairaudessa. Kiinalaisten historia osoittaa, että he ovat olleet monella tapaa kekseliäitä ja neuvokkaita. Itse törmäsin tähän, kun näin vuosia sitten kiinalaisen opiskelijan polkupyörän kumin paikkausoperaation. Työkaluja ei kummemmin tarvittu eikä pyörää irrotettu, mutta kumi tuli paikattua. Kaikki kävi nopeasti ja eleettömästi.

Kiinan talous on ollut pitkään kasvussa ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia matkailualalle ja muillekin toimialoille. Olisiko nyt aika käydä tuumasta toimeen ja tutustua rohkeasti tuohon maahan ja kulttuuriin. Jos tuntuu siltä, että Kiina on kiinnostava juttu, käänny ihmeessä Fefe-hankkeen toimijoiden puoleen. Me olemme olemassa juuri sitä varten.

Kirjoittaja Ari Tarkiainen on FEFE-hankkeen projektipäällikkö.