Karelian SIMHE maahanmuuttajatyö on yhteiskunnallista vaikuttamista

Karelia on toiminut jo vuoden 2017 alusta maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluna Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Toiminta on käsittänyt monipuolisesti ohjausta, koulutusta sekä erilaisia maahanmuuttajien kotoutumista tukevia hankkeita. Syyskuussa julkaistut Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpidesuositukset tukevat toimintaamme jatkossakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreet linjaukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sisäministeriön maaliskuussa 2019 asettama yhteistyöryhmä on tehnyt yli kolmekymmentä toimenpide-ehdotusta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulon ja integroitumisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa Suomen mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisistä osaajista (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista-sujuvoitetaan-yhteistyolla).

Toimenpide-ehdotuksissa kehotetaan mm. kv-opiskelijoiden opintojen aikaisen integraation tukemiseen. Siinä peräänkuulutetaan myös suomen kielen opintojen sekä opintojen aikaisten työelämäyhteyksien tärkeyttä. OKM:n mukaan kieliopintoja tulisi tarjota joko osana opintoja tai muilla tavoin niin, että aidosti tuetaan työllistymistä ja integroitumista. Julkaisussa kehotetaan vahvistamaan eri toimijoiden yhteistyötä kieliopintojen tarjoamisessa.

Julkaisussa käsitellään myös maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja siinä luotuja hyviä käytänteitä. Toimenpide ehdotuksena on, että maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnassa kehitettyjä maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan toimintamalleja vahvistetaan ja ne vakiinnutetaan osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Korkeakouluilla tulisi jatkossa olla valmiudet ohjata korkeakoulutaustaiset maahanmuuttajat sopiville koulutuspoluille.
OKM:n julkaisussa mainitut linjaukset antavat tukea sille työlle, jota Kareliassa olemme jo tehneet ja kehitetään edelleen. Koulutusperäiseen maahanmuuttoon sekä maahanmuuttajien edellytyksiin jäädä Suomeen suhtaudutaan vakavasti ja sen eteen aiotaan tehdä töitä.

Karelian SIMHE maahanmuuttajatyön kotouttamistoimet kehittyvät

SIMHE ohjauspalvelussa on tähän mennessä käynyt noin 300 maahanmuuttajaa. Ohjausasiakkaat ovat työttömiä, eri alojen korkeakoulututkinnon omaavia maahanmuuttajia. Ohjauksen tavoite on auttaa maahan muuttanutta osaajaa löytämään omat, uraan johtavat koulutuspolut Suomessa sekä sujuvoittaa aikeisempien opintojen tunnistamista.
Tänä syksynä ohjauksen toimintamuotoja monipuolistettu. Nyt ohjausta annetaan myös Joensuun kaupungin työllisyystoimijoiden monipalvelutilassa Luotissa kerran viikossa. Yhteistyö Luotsin kanssa lisää mahdollisuuksiamme antaa monipuolista uraohjausta maahanmuuttajille. Alamme myös järjestää yleisinfoja, ns. studia generalia luentoja erilaisista koulutukseen liittyvistä aiheista.

SIMHE ohjaajat Kirsi Autio ja Hannele Niskanen

SIMHE ohjaajat Kirsi Autio ja Hannele Niskanen

Karelia-amk on yhdessä Metropolia amk:n Oulun amk:n kanssa kehittänyt SIMHEapp mobiili sovelluksen ja sen ensimmäinen versio on nyt käyttökunnossa ja ladattavissa GooglePlay-kaupasta Android puhelimiin (hakusanalla simhe-app). Sovellus auttaa sopivien koulutuspolkujen löytämisessä sekä antaa tietoa muista kotoutumista edistävistä toimista.

SIMHE toiminnassa kehitetään myös suomen kielen (S2) opintotarjontaa. Parhaillaan suunnitellaan kahta eritasoista suomen kielen verkkokurssia yhdessä Savonia-amk:n kanssa. Niitä voi hyödyntää avoimen amk:n kautta kaikki maahanmuuttajat ja myös omat kv-opiskelijat. Myös Karelian englanninkielisten koulutusalojen suomen kielen opetustarjontaa vahvistetaan. Marraskuun alussa käynnistyy myös kolmas maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Suomen kielen taito on avainasemassa työllistymisessä ja tarvitsemme alueelle lisää ulkomaalaistaustaista työvoimaa.

Elokuussa 2019 käynnistettiin SIMHEmalli –hanke, jossa Karalian kumppanina on Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on levittää Karelian vastuukorkeakoulutoiminnassa hyväksi havaittuja käytänteitä Savoniaan. Yhteistyötä käynnistetään Kuopion seudun maahanmuuttajatyötä tekevien sekä Savonian ohjaustoimijoiden kanssa kick-off tapahtumassa marraskuussa. Yhteistyö laajentaa maahanmuuttajatyö verkostoamme entisestään. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös SIMHE ohjauspalvelun vakiinnuttaminen Karelian pysyväksi toiminnaksi. Tavoitteena on yhdessä Savonia-amk:n kanssa synnyttää koko Itä-Suomen aluetta palvelevat maahanmuuttajapalvelut.

Kirjoitti Projektipäällikkö Hannele Niskanen

Lue lisää:
OKM julkaisu 2019/31
Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulo ja integroituminen sujuvaksi yhteistyöllä

Valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille

Valmentavan koulutuksen opiskelijat projektitehtävän kimpussa keväällä 2019

Suomessa on herätty huomaamaan Suomessa asuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien suuri potentiaali toimia Suomen ja maakuntien hyväksi. Liian usein korkeasti koulutetut maahanmuuttajat joutuvat työskentelemään koulutustasoansa alemmissa työtehtävissä. Suomalainen työelämä vaatii edelleen lähes täydellistä suomen kielen osaamista maahanmuuttajilta ja usein on myös niin, että ulkomailla hankittua osaamista ei osata arvostaa eikä tunnistaa.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on järjestetty maahanmuuttajille suunnattua korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta tähän mennessä kaksi kertaa. Ensimmäinen toteutettiin tammikuu-kesäkuu 2018 ja toinen lokakusta 2018 maaliskuun loppuun 2019. Molemmissa koulutuksissa oli noin 20 opiskelijaa eri maista. Useimmilla heillä oli jo korkeakoulututkinto kotimaastaan, mutta heidän koulutuksensa ei sinällään riitä suomalaiseen työelämään ja siksi he haluavat vielä täydentää osaamistaan suomalaisessa korkeakoulussa.
Korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa pääpaino on suomen kielen vahvistamisessa niin, että heidän olisi mahdollista suoriutua opiskelusta korkea-asteella suomen kielellä. Koulutuksessa opiskellaan myös atk-taitoja, opiskelutaitoja sekä saadaan vahva opinto- ja uraohjaus tuki.

Ensimmäisen koulutuksen jälkeen saimme iloita tuloksista. Peräti 16 yhteensä 22 opiskelijasta sai opiskelu- tai työpaikan. Erityisen iloisia olimme sairaanhoitaja- ja sosionomiopintoihin päässeistä maahanmuuttajista, koska alalle on erittäin paljon hakijoita.

Yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteisen Valmentavasta valmiiksi -hankkeen tuloksena on syntynyt suositukset korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksien opetussisällöistä, valintakriteereistä sekä valintamenettelystä. Suositusten mukaan toivotaan myös, että valmentava koulutus toimisi väylänä korkeakouluopintoihin erillishaun kautta. Silloin maahanmuuttajataustaiset eivät olisi kilpailemassa suomen kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa ja siten heillä olisi paremmat mahdollisuudet päästä korkeakouluopintoihin.

Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opettajana ja ohjaajana on saanut nähdä hienoja kehityskaaria. Suomen kieli on vaikeaa ja työ- ja opiskelukulttuuri poikkeaa opiskelijoiden kotimaan kulttuureista. Maahan muuttaneen korkeakoulutaustaisen osaajan on haastavaa aloittaa aikuisiällä lähes alusta uuden kielen ja usein uuden ammatinkin opiskelu. Siksi on erittäin palkitsevaa nähdä onnistumisia ja huomata, että kovalla työllä voi päästä eteenpäin.

Kolmanteen korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen on parhaillaan haku käynnissä ja se jatkuu 19.9.2019  asti. Koulutus alkaa marraskuun 2019 alussa. Lisää koulutuksesta Karelian sivuilta http://www.karelia.fi/fi/koulutus/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus-l%C3%A4hiopetuksena.

 

Vastuukorkeakoulutoimintaa

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opiskelijoita ja ohjaajia valmistujaisjuhlassa kesäkuussa 2018.

Karelia-ammattikorkeakoulu on toiminut vuoden 2017 alusta maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluna Opetusministeriön nimeämänä. Vastuukorkeakoulutoiminnan (1)tarkoituksena on tukea erityisesti korkeakouluopinnoista kiinnostuneita tai jo korkeakouluopintoja tehneitä maahanmuuttajia löytämään itselle sopivia kouluttautumismahdollisuuksia. Toiminnan myötä käynnistettiin SIMHE-Karelia ohjauspalvelu (2). Ohjauksen tavoite on edistää maahanmuuttajien työllistymistä, kotoutumista ja integroitumista Suomalaiseen yhteiskuntaan. Palvelu on osa valtakunnallista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) – toimintaa. SIMHE-verkostossa on mukana Karelian lisäksi Metropolian ja Oulun ammattikorkeakoulut ja Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistot. Karelian toimialueena on koko Itä-Suomi.

Suomeen saapui vuoden 2015 aikaan suuri määrä turvapaikanhakijoita ja suurella osalla heistä on kotimaassaan tehty korkeakoulututkinto. Opetusministeriön toimesta vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan  (3) turvapaikanhakijoista 27 prosentilla oli korkeakouluopintoja kotimaastaan. Osa turvapaikanhakijoista on saanut oleskeluluvan Suomeen ja he etsivät nyt mahdollisuuksia toimia omassa ammatissaan Suomessa. Myös suomeen työperäisen muuton kautta tulleiden ulkomaalaisten puolisot ovat suuri maahanmuuttajaryhmä, jotka etsivät mahdollisuuksia työllistyä Suomessa. Valitettavan usein korkeasti koulutetut maahanmuuttajat päätyvät osaamistaan alempiin työtehtäviin. Syynä tähän on usein kielitaidon puute, mutta myös tieto jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuuksista on puutteellista.

Karelia-amk:ssa aloitettu SIMHE-Karelia ohjauspalvelu tavoitti vuonna 2017 noin 100 maahanmuuttajaa, joilla lähes kaikilla oli jo korkeakoulututkinto, mutta he olivat vielä työttömänä. Suuri osa ohjauksessa käyneistä oli Suomeen töihin tulleiden ulkomaalaisten puolisoja, osa turvapaikkaprosessin kautta tulleita tai pakolaisia. Ohjauksessa käyneistä oli suurin osa Irakista (17), Syyriasta (17) ja Venäjältä (16). He tulivat hakemaan tietoa Suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä, opiskelumahdollisuuksista sekä hakumenettelystä suomalaisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Ulkomaalaisille on usein uutta se, että korkeakouluun haetaan ja sinne on valintakokeet. Monissa maissa korkeakouluun vain ilmoittaudutaan. Myös avoimen korkeakoulun ja yliopiston opiskelumadollisuudet ovat usein vähän tunnettuja ja ne ovatkin monesti hyvä mahdollisuus maahanmuuttajalle päästä opintoihin kiinni. Ohjauksessa pyritään löytämään kullekin sopivat kouluttautumispolut. Tietoa ja ohjausta tarvitaan myös tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Ohjauksessa annetaan neuvontaa ja ohjausta kaikkiin yliopisto- ja korkeakouluopintoihin koskeviin kysymyksiin asiakkaan tarpeista riippuen.

Vastuukorkeakoulutoiminnan myötä Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistettiin myös maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Maahanmuuttajien korkeakouluopintohin valmentavan koulutuksen tarve on kasvanut viime vuosina (4). Maahanmuuttajien keskuudessa on potentiaalisia korkeakouluopiskelijoita, mutta heiltä puuttuu opintoihin tarvittava kielitaito. Myös Suomessa tarvittavat korkeakouluopiskelutaidot tarvitsevat päivittämistä. Karelia-amk:n koulutus alkoi tammikuussa 2018 ja tähän koulutukseen valittiin 25 maahanmuuttajaa. Opiskelijoita oli Venäjältä, Irakista, Bangladeshista, Syyriasta, Italiasta, Ukrainasta, Japanista ja Kiinasta. Koulutuksen sisältöä valmisteltiin huolella, huomioon ottaen vuonna 2017 ilmestynyt KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) selvitys ammattikorkeakoulujen järjestämistä maahanmuuttajien valmentavasta koulutuksesta (5).Koulutuksen pääpaino oli suomen kielen vahvistamisessa. Koulutuksessa annettiin valmiuksia myös digiosaamiseen, opiskelutaitoihin sekä opiskelumenetelmiin korkeakoulussa. Koko koulutuksen ajan oli myös vahvasti mukana yksilöllinen opintojen ohjaus sekä tuki korkeakouluun hakemiseen. Koulutukseen osallistuneilla kaikilla opiskelijoilla oli jo korkeakoulututkinto, mutta heidän tavoitteenaan on täydentää opintojaan tai kouluttautua kokonaan uudelleen suomalaisessa korkeakoulussa.

Koulutuksen päättäjäisiä juhlittiin 20.6.2018 ja silloin 24 onnellista opiskelijaa kukitettiin. Heille tyypilliseen toimintatapaan kuuluu kohteliaisuus ja kiitollisuus ja niinpä myös koulutukseen osallistuneet opettajat saivat heiltä kukat. Tilaisuudessa kuultiin kahden opiskelijan musiikkiesitys, jossa kuultiin oopperalaulua pianon säestyksellä. Päättäjäisten tunnelmaa leimasi molemminpuolinen tyytyväisyys hyvin menneeseen koulutukseen, mutta myös haikeus erittäin hyvin yhteen hitsautuneen ryhmän nyt hajotessa. Suuri osa heistä haki opiskelemaan joko Kareliaan tai johonkin muuhun oppilaitokseen. Noin puolet heistä on tähän mennessä saanut tiedon opiskelu- tai työpaikan saamisesta. Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus saa jatkoa, seuraavan koulutuksen on määrä käynnistyä syksyllä 2018.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta kehitetään Valmentavaksi valmiiksi -hankkeessa (6). Hankkeessa on mukana 9 ammattikorkeakoulua. Tavoitteena on valmentavien koulutusten sisällöllinen kehittäminen, kansallisten suositusten laatiminen sekä osallisuutta ja integraatiota edistävän toiminnan monipuolistamiseen korkeakouluyhteisöissä. Karelia-amk:n vastuulla hankkeessa on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden toteuttamisesta. Keväällä toteutetun koulutuksen aikana maahanmuuttajaopiskelijoita oli tukemassa kummiopiskelijat, jota olivat edistämässä osallisuutta ja perehdyttämässä suomalaisessa korkeakoulussa toimiseen. Kummiopiskelijatoimintaa on kehitetty yhdessä Karelia-amk:n opiskelijakunta POKA:n kanssa.

Teksti: Hannele Niskanen, projektipäällikkö ja SIMHE-Karelian ohjaaja

Lähteet:

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:38. ://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80706/OKM_38_2017.pdf
  2. Niskanen.Hannele.2017. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/maahanmuuttajille
  3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Selvitys: Turvapaikanhakijoiden koulutustaustaa, työkokemusta ja opiskeluvalmiuksia kartoitettiin. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-turvapaikanhakijoiden-koulutustaustaa-tyokokemusta-ja-opiskeluvalmiuksia-kartoitettiin
  4. Saarinen.Taina, Vaarala.Heidi, Haapakangas.Eeva-Leena ja Kyckling. Erja. 2016. Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä 2016.https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49934/978-951-39-6632-4.pdf?sequence=1
  5. Lepola.Laura.2016. Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010-2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2017:15. https://karvi.fi/app/uploads/2017/06/KARVI_1517.pdf 
  6. Stenberg.Heidi.2017. Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke. https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/valmentavasta-valmiiksi/