Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2018

Vastuukorkeakoulutoimintaa

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opiskelijoita ja ohjaajia valmistujaisjuhlassa kesäkuussa 2018.

Karelia-ammattikorkeakoulu on toiminut vuoden 2017 alusta maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluna Opetusministeriön nimeämänä. Vastuukorkeakoulutoiminnan (1)tarkoituksena on tukea erityisesti korkeakouluopinnoista kiinnostuneita tai jo korkeakouluopintoja tehneitä maahanmuuttajia löytämään itselle sopivia kouluttautumismahdollisuuksia. Toiminnan myötä käynnistettiin SIMHE-Karelia ohjauspalvelu (2). Ohjauksen tavoite on edistää maahanmuuttajien työllistymistä, kotoutumista ja integroitumista Suomalaiseen yhteiskuntaan. Palvelu on osa valtakunnallista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) – toimintaa. SIMHE-verkostossa on mukana Karelian lisäksi Metropolian ja Oulun ammattikorkeakoulut ja Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistot. Karelian toimialueena on koko Itä-Suomi.

Suomeen saapui vuoden 2015 aikaan suuri määrä turvapaikanhakijoita ja suurella osalla heistä on kotimaassaan tehty korkeakoulututkinto. Opetusministeriön toimesta vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan  (3) turvapaikanhakijoista 27 prosentilla oli korkeakouluopintoja kotimaastaan. Osa turvapaikanhakijoista on saanut oleskeluluvan Suomeen ja he etsivät nyt mahdollisuuksia toimia omassa ammatissaan Suomessa. Myös suomeen työperäisen muuton kautta tulleiden ulkomaalaisten puolisot ovat suuri maahanmuuttajaryhmä, jotka etsivät mahdollisuuksia työllistyä Suomessa. Valitettavan usein korkeasti koulutetut maahanmuuttajat päätyvät osaamistaan alempiin työtehtäviin. Syynä tähän on usein kielitaidon puute, mutta myös tieto jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuuksista on puutteellista.

Karelia-amk:ssa aloitettu SIMHE-Karelia ohjauspalvelu tavoitti vuonna 2017 noin 100 maahanmuuttajaa, joilla lähes kaikilla oli jo korkeakoulututkinto, mutta he olivat vielä työttömänä. Suuri osa ohjauksessa käyneistä oli Suomeen töihin tulleiden ulkomaalaisten puolisoja, osa turvapaikkaprosessin kautta tulleita tai pakolaisia. Ohjauksessa käyneistä oli suurin osa Irakista (17), Syyriasta (17) ja Venäjältä (16). He tulivat hakemaan tietoa Suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä, opiskelumahdollisuuksista sekä hakumenettelystä suomalaisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Ulkomaalaisille on usein uutta se, että korkeakouluun haetaan ja sinne on valintakokeet. Monissa maissa korkeakouluun vain ilmoittaudutaan. Myös avoimen korkeakoulun ja yliopiston opiskelumadollisuudet ovat usein vähän tunnettuja ja ne ovatkin monesti hyvä mahdollisuus maahanmuuttajalle päästä opintoihin kiinni. Ohjauksessa pyritään löytämään kullekin sopivat kouluttautumispolut. Tietoa ja ohjausta tarvitaan myös tutkinnon rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Ohjauksessa annetaan neuvontaa ja ohjausta kaikkiin yliopisto- ja korkeakouluopintoihin koskeviin kysymyksiin asiakkaan tarpeista riippuen.

Vastuukorkeakoulutoiminnan myötä Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistettiin myös maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Maahanmuuttajien korkeakouluopintohin valmentavan koulutuksen tarve on kasvanut viime vuosina (4). Maahanmuuttajien keskuudessa on potentiaalisia korkeakouluopiskelijoita, mutta heiltä puuttuu opintoihin tarvittava kielitaito. Myös Suomessa tarvittavat korkeakouluopiskelutaidot tarvitsevat päivittämistä. Karelia-amk:n koulutus alkoi tammikuussa 2018 ja tähän koulutukseen valittiin 25 maahanmuuttajaa. Opiskelijoita oli Venäjältä, Irakista, Bangladeshista, Syyriasta, Italiasta, Ukrainasta, Japanista ja Kiinasta. Koulutuksen sisältöä valmisteltiin huolella, huomioon ottaen vuonna 2017 ilmestynyt KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) selvitys ammattikorkeakoulujen järjestämistä maahanmuuttajien valmentavasta koulutuksesta (5).Koulutuksen pääpaino oli suomen kielen vahvistamisessa. Koulutuksessa annettiin valmiuksia myös digiosaamiseen, opiskelutaitoihin sekä opiskelumenetelmiin korkeakoulussa. Koko koulutuksen ajan oli myös vahvasti mukana yksilöllinen opintojen ohjaus sekä tuki korkeakouluun hakemiseen. Koulutukseen osallistuneilla kaikilla opiskelijoilla oli jo korkeakoulututkinto, mutta heidän tavoitteenaan on täydentää opintojaan tai kouluttautua kokonaan uudelleen suomalaisessa korkeakoulussa.

Koulutuksen päättäjäisiä juhlittiin 20.6.2018 ja silloin 24 onnellista opiskelijaa kukitettiin. Heille tyypilliseen toimintatapaan kuuluu kohteliaisuus ja kiitollisuus ja niinpä myös koulutukseen osallistuneet opettajat saivat heiltä kukat. Tilaisuudessa kuultiin kahden opiskelijan musiikkiesitys, jossa kuultiin oopperalaulua pianon säestyksellä. Päättäjäisten tunnelmaa leimasi molemminpuolinen tyytyväisyys hyvin menneeseen koulutukseen, mutta myös haikeus erittäin hyvin yhteen hitsautuneen ryhmän nyt hajotessa. Suuri osa heistä haki opiskelemaan joko Kareliaan tai johonkin muuhun oppilaitokseen. Noin puolet heistä on tähän mennessä saanut tiedon opiskelu- tai työpaikan saamisesta. Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus saa jatkoa, seuraavan koulutuksen on määrä käynnistyä syksyllä 2018.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta kehitetään Valmentavaksi valmiiksi -hankkeessa (6). Hankkeessa on mukana 9 ammattikorkeakoulua. Tavoitteena on valmentavien koulutusten sisällöllinen kehittäminen, kansallisten suositusten laatiminen sekä osallisuutta ja integraatiota edistävän toiminnan monipuolistamiseen korkeakouluyhteisöissä. Karelia-amk:n vastuulla hankkeessa on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden toteuttamisesta. Keväällä toteutetun koulutuksen aikana maahanmuuttajaopiskelijoita oli tukemassa kummiopiskelijat, jota olivat edistämässä osallisuutta ja perehdyttämässä suomalaisessa korkeakoulussa toimiseen. Kummiopiskelijatoimintaa on kehitetty yhdessä Karelia-amk:n opiskelijakunta POKA:n kanssa.

Teksti: Hannele Niskanen, projektipäällikkö ja SIMHE-Karelian ohjaaja

Lähteet:

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:38. ://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80706/OKM_38_2017.pdf
  2. Niskanen.Hannele.2017. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://www.karelia.fi/fi/asiantuntijapalvelut/maahanmuuttajille
  3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Selvitys: Turvapaikanhakijoiden koulutustaustaa, työkokemusta ja opiskeluvalmiuksia kartoitettiin. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-turvapaikanhakijoiden-koulutustaustaa-tyokokemusta-ja-opiskeluvalmiuksia-kartoitettiin
  4. Saarinen.Taina, Vaarala.Heidi, Haapakangas.Eeva-Leena ja Kyckling. Erja. 2016. Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylä 2016.https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49934/978-951-39-6632-4.pdf?sequence=1
  5. Lepola.Laura.2016. Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010-2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2017:15. https://karvi.fi/app/uploads/2017/06/KARVI_1517.pdf 
  6. Stenberg.Heidi.2017. Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke. https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/valmentavasta-valmiiksi/