Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2019

Karelian SIMHE maahanmuuttajatyö on yhteiskunnallista vaikuttamista

Karelia on toiminut jo vuoden 2017 alusta maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluna Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Toiminta on käsittänyt monipuolisesti ohjausta, koulutusta sekä erilaisia maahanmuuttajien kotoutumista tukevia hankkeita. Syyskuussa julkaistut Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpidesuositukset tukevat toimintaamme jatkossakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreet linjaukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sisäministeriön maaliskuussa 2019 asettama yhteistyöryhmä on tehnyt yli kolmekymmentä toimenpide-ehdotusta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulon ja integroitumisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa Suomen mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisistä osaajista (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista-sujuvoitetaan-yhteistyolla).

Toimenpide-ehdotuksissa kehotetaan mm. kv-opiskelijoiden opintojen aikaisen integraation tukemiseen. Siinä peräänkuulutetaan myös suomen kielen opintojen sekä opintojen aikaisten työelämäyhteyksien tärkeyttä. OKM:n mukaan kieliopintoja tulisi tarjota joko osana opintoja tai muilla tavoin niin, että aidosti tuetaan työllistymistä ja integroitumista. Julkaisussa kehotetaan vahvistamaan eri toimijoiden yhteistyötä kieliopintojen tarjoamisessa.

Julkaisussa käsitellään myös maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja siinä luotuja hyviä käytänteitä. Toimenpide ehdotuksena on, että maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnassa kehitettyjä maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan toimintamalleja vahvistetaan ja ne vakiinnutetaan osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Korkeakouluilla tulisi jatkossa olla valmiudet ohjata korkeakoulutaustaiset maahanmuuttajat sopiville koulutuspoluille.
OKM:n julkaisussa mainitut linjaukset antavat tukea sille työlle, jota Kareliassa olemme jo tehneet ja kehitetään edelleen. Koulutusperäiseen maahanmuuttoon sekä maahanmuuttajien edellytyksiin jäädä Suomeen suhtaudutaan vakavasti ja sen eteen aiotaan tehdä töitä.

Karelian SIMHE maahanmuuttajatyön kotouttamistoimet kehittyvät

SIMHE ohjauspalvelussa on tähän mennessä käynyt noin 300 maahanmuuttajaa. Ohjausasiakkaat ovat työttömiä, eri alojen korkeakoulututkinnon omaavia maahanmuuttajia. Ohjauksen tavoite on auttaa maahan muuttanutta osaajaa löytämään omat, uraan johtavat koulutuspolut Suomessa sekä sujuvoittaa aikeisempien opintojen tunnistamista.
Tänä syksynä ohjauksen toimintamuotoja monipuolistettu. Nyt ohjausta annetaan myös Joensuun kaupungin työllisyystoimijoiden monipalvelutilassa Luotissa kerran viikossa. Yhteistyö Luotsin kanssa lisää mahdollisuuksiamme antaa monipuolista uraohjausta maahanmuuttajille. Alamme myös järjestää yleisinfoja, ns. studia generalia luentoja erilaisista koulutukseen liittyvistä aiheista.

SIMHE ohjaajat Kirsi Autio ja Hannele Niskanen

SIMHE ohjaajat Kirsi Autio ja Hannele Niskanen

Karelia-amk on yhdessä Metropolia amk:n Oulun amk:n kanssa kehittänyt SIMHEapp mobiili sovelluksen ja sen ensimmäinen versio on nyt käyttökunnossa ja ladattavissa GooglePlay-kaupasta Android puhelimiin (hakusanalla simhe-app). Sovellus auttaa sopivien koulutuspolkujen löytämisessä sekä antaa tietoa muista kotoutumista edistävistä toimista.

SIMHE toiminnassa kehitetään myös suomen kielen (S2) opintotarjontaa. Parhaillaan suunnitellaan kahta eritasoista suomen kielen verkkokurssia yhdessä Savonia-amk:n kanssa. Niitä voi hyödyntää avoimen amk:n kautta kaikki maahanmuuttajat ja myös omat kv-opiskelijat. Myös Karelian englanninkielisten koulutusalojen suomen kielen opetustarjontaa vahvistetaan. Marraskuun alussa käynnistyy myös kolmas maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Suomen kielen taito on avainasemassa työllistymisessä ja tarvitsemme alueelle lisää ulkomaalaistaustaista työvoimaa.

Elokuussa 2019 käynnistettiin SIMHEmalli –hanke, jossa Karalian kumppanina on Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on levittää Karelian vastuukorkeakoulutoiminnassa hyväksi havaittuja käytänteitä Savoniaan. Yhteistyötä käynnistetään Kuopion seudun maahanmuuttajatyötä tekevien sekä Savonian ohjaustoimijoiden kanssa kick-off tapahtumassa marraskuussa. Yhteistyö laajentaa maahanmuuttajatyö verkostoamme entisestään. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös SIMHE ohjauspalvelun vakiinnuttaminen Karelian pysyväksi toiminnaksi. Tavoitteena on yhdessä Savonia-amk:n kanssa synnyttää koko Itä-Suomen aluetta palvelevat maahanmuuttajapalvelut.

Kirjoitti Projektipäällikkö Hannele Niskanen

Lue lisää:
OKM julkaisu 2019/31
Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulo ja integroituminen sujuvaksi yhteistyöllä