Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2017

Ikäosaamisen harjoitteluni Voimalassa

Sairaanhoitajaopintojen ikäosaamisen harjoitteluni kesto Voimalassa oli noin viisi viikkoa. Harjoitteluni päätin suorittaa Voimalassa, koska se mahdollisti työskentelyn joustavasti sekä koulussa että kotona. Ikäosaamiseen liittyen itselläni on aikaisempaa käytännön työkokemusta, jonka vuoksi myös päätin lähestyä Voimalaa. Työskentely Voimalassa tapahtui hanke/projekti kohtaisesti. Projektit olivat hyvinkin erilaisia, mutta pääpaino niissä omalla kohdallani oli sama, kohderyhmänä olivat ikäihmiset. Työtunteja alkoi kerääntyä alkuun varsin vähän, koska projektien suunnitteleminen alusta alkaen lähti hitaasti käyntiin. Toisella työviikolla pääsimme tiimini kesken paremmin vauhtiin ja sopimaan mm.  jo ensimmäisiä kotikäyntejä.

Voimalassa on kaksi tiimiä, joissa molemmilla on sekä omia projekteja, että muutama myös yhteinen projekti. Viikoittain oli oman tiimin ja Voimalan tutor-opettajien kesken tiimipalaveri, jossa käytiin läpi ajankohtaiset asiat. Tiimissäni oli vaihtelevasti pääosin 3-5 opiskelijaa, joista osa sairaanhoitajaopiskelijoita ja osa fysioterapeuttiopiskelijoita.

Pääosin työskentelyä ja erityisesti suunnittelua tapahtui Voimalan opiskelijoiden tilassa, mutta jonkin verran myös omatoimisesti kotona. Suunnittelimme ja autoimme erilaisten tapahtumien mainostamisessa ja järjestämisessä mm. Karelian juhlavuoden kunniaksi koululla järjestettiin yhteistyössä Veripalvelun kanssa verenluovutus tapahtuma 13.9. Aikataulullisesti tiimillä oli keskimäärin neljästä-viiteen aktiivista projektia/hanketta meneillään samaan aikaan. Pikkuhiljaa harjoittelu viikkojen aikana projekteja väheni, mutta samalla uusia projekteja ilmaantui kalenteriin.

Oman harjoittelun aikana osallistuin seuraaviin hankkeiden/projektien suunnitteluun ja/tai toteutukseen mm. Verenluovutus tapahtuma 13.9 , sekä Hyvinvointitialojen tulevaisuustyöpäivä 14.9, jotka toteutettiin Karelian kampuksella. Lisäksi erillisiä ulospäin meneviä projekteja olivat Siilaisen asiakkaiden kotikäynnit, Vaahterapiha, Omaisvoima-ryhmä, sekä Kuvapuhelin hanke. Toisen opiskelijan kanssa osallistuimme myös muistiviikon tapahtumaan Senioripihan ikäneuvolan ja Muisti ry:n kanssa yhteisesti. Tapahtuma oli yksipäiväinen kiertopäivä Eno-Tuupovaara-Kiihtelysvaara akselilla. Päivän aiheena oli “Muistisairauden monet kasvot”.  Kiertopäivän aikana tapahtui verenpaineen mittaamista ikäihmisiltä, sekä tiedon antoa liittyen verenpaineeseen ja miten voidaan ennaltaehkäistä muistisairauksia.

Mielenkiintoisimmat hankkeet Voimalassa olivat omalta osaltani AVOT-hankkeen kanssa yhteistyössä tehtävä kuvapuhelinkokeilu, jonka välityksellä tiimi oli yhteydessä kahteen eri perhekotiin Pohjois-Karjalan alueella. Suunnittelimme etukäteen ohjelman, jonka toteutimme sovittuna soittoaikana perhekodille. Kuvan välityksellä perhekodin asukkaat ja työntekijät, sekä Voimalan opiskelijat näkivät toisensa ja pystyivät keskustelemaan reaaliaikaisesti.

Harjoittelu Voimalassa antoi itselleni uusia ulottuvuuksia mm. eri yhteistyökumppaneihin ja järjestöihin. Sain myös hieman näkökulmaa fysioterapeuttiopiskelijan työhön, sekä tutustua uusiin ihmisiin. Myös maisemamatkailu kiertopäivän aikana ja tutustuminen Vaahterapihaan oli avartavaa ja mielenkiintoista.  Suosittelen Voimalassa harjoittelua heille, jotka tahtovat laajentaa verkostoaan suuremmalle alueelle, kokeilla uusia teknologian tuomia mahdollisuuksia, sekä perehtyä uusiin työskentely malleihin ja osallistua mahdollisesti luovaan suunnitteluun ja toimintaan.

Sini, sairaanhoitajaopiskelija

Rentoutumishetki opiskelijoille ja henkilökunnalle

Hei! Olen Soile, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Tein Voimalassa nyt alkusyksystä osan neljättä käytännön opiskeluani. Viihdyin Voimalan oppimisympäristössä todella hyvin: Voimalassa pääsee tekemään moniammatillista yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden sekä työelämän edustajien, yhdistyksien ym. kanssa. Harjoittelu Voimalassa on joustavaa mutta vastuullista.

Päätimme Voimalan tiimini kanssa toteuttaa rentoutumishetken Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä työntekijöille kampuksellamme olevan Semppi-pisteen yhteydessä. Kampuksemme Semppi-piste on kaikille avoin, maksuton terveyspiste, joka toimii myös kohtauspaikkana erilaisille terveystietoiskuille, testauksille ja teemaviikoille (Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 2017). Semppi-pisteeltä löytyy tietoa terveydestä ja vinkkejä oman terveydentilan ja elämäntapojen arviointiin. Mietimme tiimini kanssa, kuinka tärkeätä pieni stressitietoisuus ja pysähtyminen olisi niin kiireisille opiskelijoille kuin kampuksen työntekijöille: stressinhallinta on iso osa ihmisen hyvinvointia.

Kohtuullinen stressi pitää vireystasoa yllä, mutta krooninen stressi altistaa terveydellisille ongelmille. Palautuminen on stressin vastavoima. Pienet rentoutumishetket ja palautuminen kesken päivää tukee työssä jaksamista. (Peltomaa 2015.)

Teen parasta aikaa opinnäytetyötä Voimalaan stressinhallintaan liittyen, joten ideoin tiimini kanssa rentoutumishetkeä ja tietoiskua stressistä siihen pohjautuen. Aikaa rentoutumishetken suunnitteluun oli rajallisesti, mutta jaoimme vastuualueet tiimin kanssa ja saimme niin suunnittelun kuin järjestelyt sujumaan tehokkaasti. Teimme tietoiskun stressistä, sen fysiologiasta ja rentoutumisesta Semppi-pisteelle. Varasimme luokkatilan rentoutumishetkeä varten, sisustimme tilan sopivaksi tunnelmaltaan (mm. veimme tilaan jumppamattoja ja säkkituoleja), ja valitsimme etukäteen tietoista läsnäoloa ja rentoutumista edesauttavan äänite. Osa tiimiläisistä ideoi ja toteutti tapahtumaa markkinoivat tiedotteet, joita jaettiin ympäri kampusta. Rentoutumishetkestä oli myös tiedote koulumme Pakki- www-sivuilla.

Rentoutumishetki toteutettiin maanantaina 18.9. klo 10.30-13.00 välisenä aikana. Äänitteen kesto oli noin kuusi minuuttia, laitoimme sen pyörimään kymmenen minuutin välein. Joku tiimistämme oli aina paikan päällä ohjeistamassa, vastaamassa kysymyksiin ja varmistamassa rauhallisen ilmapiirin. Parhaimmillaan paikalla oli koko koululuokka eli yli 30 hlöä, keskiarvoryhmän koko oli 3-4 henkilöä. Kaiken kaikkiaan kävijöitä oli 78.

Rentoutumishetken toteutuksesta jäi mukava fiilis. Palautteen mukaan se tuli monelle tarpeeseen – usea harmitteli, että äänite olisi voinut olla pidempi. Olen samaa mieltä – paremmat terveyshyödyt saavutetaan pidemmällä rentoutuksella, mutta valitsimme lyhemmän äänitteen, jotta ihmiset ”malttaisivat” osallistua. Huomasin myös, että osalle kohderyhmästä tämän tyyppinen rentoutuminen tuntui oudolta – olisi tärkeää lisätä heidän tietoisuuttaan stressinhallintamenetelmien hyödyistä. Toivoisin kovasti, että Voimala ottaisi tällaisen lepohetken järjestämisen käytänteeksi.

Erityiskiitos koko Voimalan tiimille saumattomasta yhteistyöstä!

Soile, fysioterapeuttiopiskelija

 

Lähteet:
Peltomaa, H. 2015. Stressi, palautuminen ja hyvinvointi. Tekijä ja opintoverkko oy. Vantaa: Hansaprint.
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. 2017. Semppi- terveyspiste. http://www.kansanterveys.info/semppi-terveyspisteet/. 27.9.2017.

 

 

 

Muistiviikon maakuntakierros

Olen tänä syksynä aloittanut kolmannen vuoden sairaanhoitajaopinnot ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelun. Minulla oli ennen harjoittelua jo jonkin näköinen käsitys siitä, millaista Voimala-harjoittelu voisi olla, mutta yllätyin silti hieman, kuinka paljon erilaisia projekteja Voimalassa on yhtä aikaa käynnissä ja kuinka itsenäistä harjoittelu on. En ole ollut aikaisemmin juurikaan erilaisissa projekteissa mukana, joten paljon uutta oppia itselleni tuli projektien suunnitteluista, aikataulutuksista, moniammatillisuudesta, toteutuksista ja ns. lankojen käsissä pitämisestä.

Olin mukana muistiviikon tapahtumassa 21.9., jolloin meistä Voimalan opiskelijoista kaksi osallistui Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ja Siun Soten Ikäneuvolan yhteistyössä järjestämään maakuntakierrokseen. Maakuntakierroksen pysähdyspaikat olivat Eno, Tuupovaara ja Kiihtelysvaara. Enossa olimme paikallisen yhdistyksen toimitiloissa ja Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa terveyskeskusten aulatiloissa. Olimme jokaisella paikkakunnalla noin 1,5 tunnin ajan. Tapahtumassa kävijät saivat kattavasti tietoa muistisairauksien ehkäisystä ja heillä oli mahdollisuus testauttaa toimintakyky fysioterapeutin tehdessä heille toimintakykytestejä. Lisäksi kävijät pystyivät tekemään muistisairauden riskitestiä ja mittauttamaan verenpaineensa. Meidän opiskelijoiden osuus tapahtumassa oli verenpaineen mittaus, verenpaineasioista keskustelu kävijöiden kanssa ja kuinka verenpaine liittyy muistisairauksien ehkäisyyn. Lisäksi autoimme muistisairauksien riskitestien täyttämisissä.

Jokaisella paikkakunnalla tapahtuman alussa oli noin puolen tunnin tietoisku muistista ja sen hoitamisesta. Näistä tietoiskuista tuli itsellenikin paljon uutta tietoa. Osallistujia oli tapahtumassa mukavasti ja pääsin keskustelemaan kävijöiden kanssa muistisairauksien ehkäisystä. Keskustelut virisivät antoisiksi ja moni kävijä kertoikin oman tarinansa. Mielestäni päivä oli onnistunut. Sain päivästä myös itselleni paljon uutta ajateltavaa muistisairaan omatoimisuuden ja kotona pärjäämisen tukemisesta. Päivä antoi minulle paljon laajempaa näkökulmaa aiheesta ja laittoi myös pohtimaan, kuinka itse voisin ottaa omaan tulevaan ammattiini vinkkejä päivän opeista.

Johanna, sairaanhoitajaopiskelija

Karelia 25 vuotta – verenluovutustapahtuman järjestäminen

Olen fysioterapeuttiopiskelija ja suoritin Voimalassa kolmannen käytännön opiskelun. Voimalan toiminta oli tuntematonta, ja näin laaja moniammatillinen työskentely oli myös uutta. Työskentelyyn sisältyi paljon erilaisia projekteja kuten ryhmien suunnittelua, kotiutumisen tukemista tai tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä. Itselle aivan uusi osa-alue olikin juuri tapahtuman järjestäminen ja organisointi alusta loppuun. Karelia täyttää tänä vuonna 25 vuotta, ja järjesti siihen liittyen SPR:n kanssa yhdessä verenluovutustapahtuman Tikkarinteellä 13.9.2017. Tapahtuma oli suunnattu Wärtsilän ja Tikkarinteen opiskelijoille sekä henkilökunnalle.

Saimme heti alussa suhteellisen selkeät ohjeet siitä, mihin opiskelijoita tapahtuman osalta tarvitaan. Meidän tehtäviin kuului tapahtuman ennakkomarkkinointi meidän keksimällä tavalla, mainosten levittäminen, opasteiden askarteleminen sekä paikoilleen laittaminen, tapahtumassa infopöydän ylläpitäminen ja verenluovuttajien opastaminen, arvonnan järjestäminen, sekä tilojen laitto kuntoon alussa ja raivaus lopussa. Aluksi ei ehkä ymmärtänytkään kuinka isosta projektista on kyse! Ennakkotyö sujui hyvin suunnittelun sekä mainostamisen osalta, itse päivä vaati allekirjoittaneelta 10 työtuntia (joillekin tunteja kertyi vielä enemmän).

Saimme paljon kiitosta meidän osuudestamme päivän tapahtumassa, ja tämä olikin paras palkkio. Itsellä ei ollut kokemusta näin laaja-alaisesti tapahtuman järjestämisestä, osallistujia oli verenluovuttajien osalta yli 100! Pääsin harjoittelun aikana näkemään koko projektin alun suunnittelusta tilojen loppuraivaukseen. Paljon oli paineensietokykyä vaativia tilanteita itse tapahtumassa kuin ennakkojärjestelyissä. Voimalan toimintaan kuuluvasti kuitenkin samaan aikaan pyöri muitakin projekteja joihin täytyi myös varata aikaa, kukaan ei voinut keskittyä vain tähän tapahtumaan. Onnistuimme hyvin ryhmänä, ja päällimmäisenä ovat hyvät tuntemukset tapahtumasta sekä sen organisoinnista. Koen olevani nyt hieman parempi tapahtumien järjestäjä kuin aiemmin, kiitos Voimalan.

Saija, fysioterapeuttiopiskelija