Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2020

Itsenäinen työote & mielikuvituksen käyttö

Moikka! Olen Alina, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija Karelia AMK:ssa ja suoritin Voimalassa toisen käytännön harjoitteluni. Voimalassa toimitaan moniammatillisissa tiimeissä ja harkkapäivät koostuvat monista erilaisista mielenkiintoisista projekteista.

Koin harjoittelun alussa hiukan hankalaksi sen, kun ei ollut koko aikaa ohjaajaa tukemassa vierellä ja antamassa neuvoja omaan tekemiseen. Opin kuitenkin nopeasti, että juuri tästä syytä Voimalassa joutuu ja pääsee opettelemaan paljon uutta. Itsenäinen työote kantaa Voimalan projekteja. Tällainen työskentelytapa tuo mukanaan vastuuta, mutta myös valtaa ja hurjasti erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen pääsee tuomaan omat ajatuksensa ja ideansa esille ja käyttämään mielikuvitusta projektien toteutustapoja suunniteltaessa.

Joillakin mielikuvituksen käyttö, itsenäinen työote ja vahva luotto omaan osaamiseen ovat jo olemassa, ja joillakin taas niiden saavuttaminen vaatii vielä työtä. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen porukkaan, mutta voin silti sanoa, että Voimalan harjoittelu kehitti minussa juuri näitä ominaisuuksia ja toi hurjasti varmuutta omaan tekemiseen sekä omiin ideoihin uskomiseen. Uskon myös, että vaikka kokisit olevasi näissä jo vahvoilla, niin lisäharjoitus ei ole koskaan pahaksi. Näin ollen Voimala sopii monenlaisille oppijoille ja persoonille harjoittelupaikaksi.

Haluan vielä tuoda esille yhden asian, jonka itse koin tärkeäksi harjoitteluni aikana. Nimittäin se, että Voimalassa on oikeasti aikaa reflektoida ja analysoida omaa oppimista, mikä auttaa itsensä kehittämisessä ja ammatillisen varmuuden saavuttamisessa.

Tsemppiä kaikille opintoihin & mukavia sekä antoisia harjoitteluja!

Kuva: PixaBay

 

 

 

 

 

 

Alina, fysioterapeuttiopiskelija

Ajanhallinta

Hei! Tässä Leena, Elena ja Maari. Olemme toisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita ja suoritamme Mielenterveys- ja päihdetyönharjoittelua Voimalassa. Voimala on ollut harjoittelupaikkana varsin mielenkiintoinen. Olemme päässeet tutustumaan monipuolisesti erilaisiin projekteihin. Työ on ollut itsenäistä ja vastuuta opiskelijoille on annettu paljon. Voimalassa ei ole varsinaista harjoittelun ohjaajaa, vaan tuki muodostuu oman tiimin jäsenistä. Harjoittelu vaatii opiskelijoilta heittäytymistä ja luovuutta. Myös projektien suunnittelu, toteutus ja aikataulutus on opiskelijoiden omalla vastuulla. Ajanhallinnan tärkeys on korostunut tässä harjoittelussa ja olemmekin saaneet siitä hyvää oppia.

Kukaan meistä ei aiemmin juuri käyttänyt kalenteria, mutta harjoittelun myötä olemme saaneet siitä positiivista kokemusta. Meillä on ollut useita projekteja yhtä aikaa meneillään ja niiden aikatauluttaminen on ollut suunnittelun, tiimityöskentelyn ja työn sujuvuuden vuoksi välttämätöntä. Voimala-harjoittelussa opiskelijalla on vastuu siitä, että harjoittelutunnit tulevat täyteen ja siitäkin syystä omien aikataulujen suunnittelu on erityisen tärkeää. Ajanhallintaan panostaminen on lisännyt omaa hallinnantunnetta ja varmuutta itse työssä. Toivomme kovasti, että voimme hyödyntää oppimaamme myös tulevaisuudessa.

Kuva; Pixabay

 

 

 

 

 

 

Hoitotyön opiskelijat Elena, Leena & Maari

Terveydenhoitajaopiskelijana Voimalassa

Hei!

Olemme 3.vuoden terveydenhoitajaopiskelijat Sanni ja Janita. Suoritamme Voimalassa ikäosaamisen harjoittelua, joka kestää 6 viikkoa. Haimme Voimalaan, jotta saisimme kokemusta tiimityöskentelystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Meidän tiimissä on 9 henkilöä, joista 2 on fysioterapeuttiopiskelijoita, 2 sosionomiopiskelijaa ja muut terveydenhoitajaopiskelijoita.

Harjoittelun aikana olemme kiinnittäneet huomiota tiimityöskentelyn tärkeyteen. Tiimityöskentely vaatii jokaiselta jäseneltä 100% panostusta, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja mielekästä. Jokaisen tiimin jäsenen kuuluu ottaa vastuuta omasta työskentelystään, mutta myös pystyä työskentelemään yhdessä tiimin kanssa. Alussa olisi hyvä laatia koko tiimille yhteiset pelisäännöt, joita jokainen noudattaa. Ryhmäytyminen on oleellinen osa tiimin hyvän ryhmähengen muodostumisessa. Tiimityöskentelyssä on myös tärkeää antaa rakentavaa palautetta muille tiimiläisille ja myöskin puhua avoimesti. Voimala-harjoittelussa ei ole niin sanotusti omaa ohjaajaa, joten kaikki palautteet, kysymykset ja muut mietteet tulee käydä yhdessä keskenään tiimin jäsenten kanssa läpi.

Kuva: Pixabay

Meillä ei ollut ennen harjoittelun alkua käsitystä, mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa. Harjoittelun edetessä huomasimme, kuinka tärkeää tämä on ammatti-identiteetin kehittämisessä. Olemme saaneet paljon uutta tietoa ja taitoa esimerkiksi ryhmien erilaisten harjoitteiden pitämisestä. Fysioterapeuttiopiskelijat ovat tuoneet uusia näkemyksiä heidän ammattialastaan, joita olemme pystyneet hyödyntämään oman alan työskentelyssä.

Terveydenhoitajaopiskelijana voimme suositella Karelian Voimalaa harjoittelupaikaksi, koska tämä on loistava oppimisympäristö yksilö- ja ryhmäohjauksille, projektityölle ja moniammatilliselle tiimityölle.

 

Terveydenhoitajaopiskelijat Sanni & Janita

Fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa

Olen Katja ja opiskelen fysioterapeutiksi. Aloitin juuri syksyllä kolmannen vuoden opiskelut. Voimalassa suoritan toisen harjoitteluni eli yhteensä 216h. Työskentelin tiimissä 2, jossa oltiin enemmän tekemisissä ikääntyneiden kanssa. Tässä postauksessa kerron millaisia kokemuksia olen harjoitteluni aikana saanut ja millaisia tehtäviä fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa voi olla.

Voimalassa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä. Minun tiimissäni on harjoitteluni aikana ollut sosionomiopiskelijoita, terveydenhoitajaopiskelijoita sekä muita fysioterapeuttiopiskelijoita. Tiimityöskentelyssä on mahdollista konsultoida muiden alojen opiskelijoita ja hyödyntää heidän tietotaitoaan. Lisäksi pääsee hyödyntämään omaa tietotaitoa muiden harjoittelussa olevien opiskelijoiden kanssa. Parhaimmillaan kanssakäyminen on molemmin puoleista tiedon vaihtamista, toisen henkilön mielipiteiden kuuntelemista ja omien mielipiteiden perustelua. Tällainen työskentely johtaa hyvin tehtyihin suunnitelmiin ja onnistuneeseen hankkeen sisältöön.

Tehtävät harjoittelun aikana on selvittää hankkeen aikataulut ja sisältö yhteistyökumppanin kanssa, suunnitella sisältö toiveiden mukaisesti, toteuttaa sisältö, esim. ryhmänohjaus tai asiantuntijailtapäivä ja reflektoida nämä kaikki vaiheet realistisesti. Ryhmänohjaus ja suunnittelu tulee tutuksi jo muiden fysioterapia-alan opintojen parissa. Onkin hyvä jakaa kokemuksia muiden alojen opiskelijoiden kanssa, koska heille nämä eivät ole niin arkipäivää.  Itseään pääsee haastamaan, koska uusia ryhmätuokioita on useita joka viikko. Osallistujat ovat monipuolisia, joten oma osaaminen kehittyy myös varmasti.

Hanketyöskentely on taas erittäin uutta fysioterapeuttiopiskelijalle. Erilaisen harjoittelusta tekee myös sen, että opiskelija on itse vastuussa aikatauluista ja hankkeiden etenemisestä. Jos kalenterin käyttö ei ole onnistunut ennen Voimala harjoittelua, siellä sen viimeistään oppii. On hyvä oppia mitä muuta hanketyöskentely vaatii pelkän toteutuksen lisäksi. Viimeisin vaihe on huojentavin eli, kun hanke saadaan toteutettua valmiiksi ja palaute on positiivista.

Kokonaiskuvana tämä harjoittelu on ollut antoisa. Sen erilaisuus ja tiimityöskentely ovat tuoneet sopivaa vaihtelua ohjaajalähtöisiin harjoitteluihin verrattuna. Parasta kuitenkin on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja saada jopa uusia ystäviä. Vaikka aina ei voi kaikesta olla samaa mieltä, voi silti keskustelun pitää hyvän tuulisena ja näin saada paljon aikaan hyviä kokemuksia. Voimalassa kommunikointitaitoja on mahdollisuus kehittää ja saada parempaa kuvaa siitä millä tasolla ne ovat. Onnistuneeseen tiimityöskentelyyn tarvitaan kaikilta yhtenäistä panosta ja pitää myös olla valmiina antamaan itsestään kaikkensa joka päivä.

 

Terveisin,
fysioterapeuttiopiskelija Katja