Karelian koronainfo

Karelia-ammattikorkeakoulussa palataan kampuksille elokuusta alkaen. Lähiopetus ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksilla. Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampuksille on yleisten turvaohjeiden noudattaminen ja vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä (THL.fi).

Karelian opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä edellytetään sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.

Opetusjärjestelyjen avulla turvataan riittävät etäisyydet ja rajoitetaan kerralla kampuksella olevien opiskelijoiden määrää. Riittävän väljyyden varmistamiseksi osa opintojaksoista voidaan toteuttaa etäopetuksena ja myös yksittäisten opintojaksojen sisällä voi olla normaalia enemmän lähi- ja etäopetuksen vuorottelua. Opetusta voidaan jatkaa klo 8-18 välille ja erikoistiloja vaativassa opetuksessa voidaan tehdä tarvittaessa ryhmäjakoja. Koulutukset tiedottavat tarkemmin opetuksen toteutuksesta opiskelijaryhmille ja opettajat opiskelijoille omien opintojaksojensa osalta. 

SOTE-alan harjoittelut käynnistyvät 1.8.2020 alkaen. Sote-alan harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan ohjeistusta. Harjoittelujakson aloittavan opiskelijan pitää olla terve. Mikäli opiskelijan perheenjäsenellä on koronavirusinfektioon sopivia oireita, otetaan perheenjäsenestä COVID-19  näyte. Opiskelija voi tulla jaksolle, jos on oireeton. Mikäli perheenjäsenen testitulos osoittautuu positiiviseksi, opiskelijan tulee välittömästi jäädä pois harjoittelujaksolta. Harjoittelujaksoihin liittyvät käytänteet on ohjeistettu tarkemmin Siun soten tiedotteessa oppilaitoksille.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Kareliassa päivittäin. Johto kokoontuu säännöllisesti tilannekuvapalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Näitä turvaohjeita päivitetään aina tarvittaessa.

Turvallisuuden tehostamiseksi Kareliassa suositellaan kasvomaskien käyttöä kampuksilla silloin kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Suositus on voimassa 11.9.2020 alkaen

Sairaana, oireisena tai altistuneena ei tulla kam­puk­sel­le

Sairaana tai oireisena ei Karelian kampuksille saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta. Siun soten koronasivustolta löytyy toimintaohjeet Siun soten alueella.

Jos olet potentiaalisesti altistunut esimerkiksi niin, että Koronavilkku antaa siitä ilmoituksen, lähipiirissäsi on todettu tai vahvasti epäilty Covid-19 tartunta tai olet muuten ollut tekemisissä henkilöiden kanssa, joilla on todettu tai epäilty Covid-19 tartunta, niin sinun EI pidä tulla kampuksille. Sen sijaan sinun on jäätävä omaehtoiseen karanteeniin ja käytävä testeissä. Mahdolliset opiskelu- ja työtehtävät on hoidettava etänä. Vasta kun 1) olet saanut testauksen jälkeisen varmistuksen, 2) potentiaalinen epäily on osoittautunut vääräksi tai 3) olet pitänyt 14 vuorokauden karanteenin ilman oireita voit tulla normaalisti kampuksille. Korostettu varoivaisuus on nyt aivan oleellista. Jos vähänkin mietityttää niin älä tule kampuksille.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsienpesumahdollisuuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saatavilla käytävillä, opiskelijaruokaloissa sekä muissa yhteisissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojautumisesta THL:n sivuilta.

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä.  Erityisesti käytävillä, ruokalassa ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja oleskelun näissä tiloissa toivotaan rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään desinfioimalla kädet.

Opetus- ja tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Suo­ja­va­rus­tei­den käytön suositus, jos turvavälien pitäminen ei mahdollista

Turvallisuuden tehostamiseksi Kareliassa suositellaan kasvomaskien käyttöä kampuksilla silloin kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Suositus on voimassa 11.9.2020 alkaen.

Tällaisia tilanteita ovat mm.

  • kontakti- tai lähiohjaus, jossa ei pystytä järjestämään riittävää turvaväliä muutoin
  • laboratorioharjoittelut ja -työt
  • palaverit, joita ei ole mahdollista toteuttaa verkkopalavereina tai turvavälit huomioiden.
  • ohjaus-, neuvontatilanteet, joissa ei pystytä noudattamaan turvavälejä tai toimitaan ilman pleksiä.
  • opiskelijoiden harjoittelut, silloin kun harjoittelupaikassa on maskisuositus.
  • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteiskuljetus maastokursseille).
  • Henkilöstön tekemät työmatkat julkisilla kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä, joissa ei ole mahdollista pitää turvaväliä.

Harjoittelussa olevien opiskelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikan suojavälineisiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Yllä luetelluissa tilanteissa Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle kasvomaskit ja tarvittaessa myös suojakäsineet. Myös oman maskin käyttö on mahdollista.

Suojavarusteita saa kampusten infosta (klo 8-15). Karelian hankkimat kasvomaskit ovat kirurgisia suu-nenäsuojuksia (tyyppi II). Kasvomaskit ovat 50 kpl pakkauksissa. Opettaja noutaa pakkauksen, jakaa sen opiskelijoille ja ohjeistaa käytön.Karelian tarjoamia kasvomaskeja saa käyttää vain työ- ja opiskelutehtävissä, ei yksityiskäytössä.

Kodin ja työpaikan välisiä matkoja ja ruokailuja varten tarvittavat hengityssuojaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse. Normaalissa luokkatilanteessa huomioidaan turvavälit ja niissä ei pääsääntöisesti maskeja käytetä. 

Seuraamme Karelialla aktiivisesti viranomaisten suosituksia suojavarusteista ja päivitämme omia ohjeitamme aina tarvittaessa.

Maskin käyttöohje:

  • Pese ensin kädet ja pue maski vasta sitten.
  • Älä kosketa maskia käytön aikana. 
  • Riisu maski ottamalla kiinni nauhoista puhtain käsin ja poista se käytöstä, minkä jälkeen pese kädet. 

THL:n ohje kasvomaskin käytöstä kansalaisille (linkki).

Palvelut kam­puk­sil­la

Kirjasto, opintotoimisto, Exam-tenttitila ja Helpdesk palvelevat kampuksilla ja verkossa. Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Opintokuraattorin vastaanotto toimii Wärtsilä-kampuksella. Kuraattorin tapaaminen onnistuu myös etäyhteydellä. Tapaamisen kuraattorille voi varata sähköisestä ajanvarauskalenterista (Pakki). Terveydenhoitajat vastaanottavat opiskelijoita Tikkarinne -kampuksella huomioiden toiminnassaan turvallisuusohjeet. (Lue lisää Pakista, vaatii kirjautumisen). Henkilöstön työterveyshuolto on Siun työterveydessä.

Opiskelijaravintolat Solina ja Wire

Ravintolassa asioidessasi pese kädet vedellä ja saippualla ja kuivaa kertakäyttöpyyhkeeseen. Desinfioi kädet. Käsien desinfiointipisteitä on ravintolassa useita. Huomioi toiset ja pidä riittävä etäisyys muihin kuin omaan seurueesi kuuluviin. Älä mene istumaan toisten pöytään ilman lupaa. Vältäthän tarpeetonta liikkumista ravintolassa. Lounasaikaan ravintola on vain lounasasiakkaiden käytössä. Solina-ravintolan kabinetit ovat syksyn ajan vain ruokailijoiden käytössä ts. niihin ei voi tehdä kokousvarauksia. Kabinettien ovet pidetään auki. Solina-ravintolassa käytössä on myös ulkoterassi. Ravintoloista saa myös Take away -noutoruokaa.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat ilmoittavat asiasta opettajatutorille tai opolle ja niille opettajille, kenen kursseille ei pysty normaalisti osallistumaan.  Todistus riskiryhmään kuulumisesta esitetään tarvittaessa. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Henkilöstö noudattaa työssään Karelian turvaohjeita ja etätyöohjetta. Mikäli työntekijä kuuluu riskiryhmään ja on saanut työterveydestä etätyöhön liittyvän suosituksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdollisesta laajemmasta etätyön tekemisestä.

Lisätietoa riskiryhmistä THL:n sivuilla.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on tehostettu Kareliassa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina. Yhteiseksi toimeksi suositellaan pintojen pyyhkimistä käytön jälkeen (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla). Tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja tai -ainetta pintojen pyyhkimiseksi. Jokainen käyttäjä vastaa osaltaan pintojen pyyhkimisestä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Matkustaminen

Opiskelijavaihtoja ja ulkomaan työmatkoja ei toteuteta syyslukukauden aikana. Kotimaan työmatkojen sijaan suositaan etäosallistumista, mikäli se on mahdollista.  Tarvittaessa työhön liittyvästä matkustamisesta voi sopia esimiehen kanssa huomioiden yleiset turvaohjeet.

Opiskelijoita ja henkilöstöä pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

Tapahtumat kam­puk­sil­la

Ulkopuolisia tapahtumia ei järjestetä Karelian kampuksilla syksyn aikana. Myös kokouksissa suositaan etäosallistumista. Poikkeustilanteessa, esimerkiksi jos kyseessä on vähäinen osallistujamäärä, voi Karelian järjestämiä kokouksia toteuttaa myös kampuksilla huomioiden turvaohjeet. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Huom. Karelian tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Lisätietoja sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Huomioita ja turvallisuuspoikkeamia voi ilmoittaa myös käytävillä olevien turvallisuushavaintolinkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyllistä lisätietoa

Päivystysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveysasemat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niinivaara, puh. (013) 330 2213. 

Valtakunnallinen neuvontanumero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

(Oheiset ohjeet on päivitetty 7.8.2020, Laurea ammattikorkeakoulun ohjeistusta mukaillen.)