JohtamisjärjestelmäKarelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä palveluliiketoiminta. Karelia-ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Yhtiöllä on osakeyhtiön hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka toimii myös Karelia-ammattikorkeakoulun rehtorina.

Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissa itsehallinto. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori siten kuin asiasta on erikseen säädetty ammattikorkeakoululaissa. Rehtorin nimittämä johtoryhmä toimii ammattikorkeakoulun sisäisen päätöksenteon ja toiminnan tukena.

Karelia-ammattikorkeakoulu toiminta jakautuu kahteen toimialaan sekä yhteisiin palveluihin. Toimialojen toiminnasta vastaa toimialajohtaja, jonka alaisina toimivat koulutuspäälliköt ovat toimialojen henkilöstön esimiehiä. Yhteiset palvelut koostuvat erillisistä palveluyksiköistä, joilla on tulosvastuullinen esimies.

Ammattikorkeakoulun ydintoimintoihin liittyvillä kehittämisryhmillä on tärkeä merkitys ammattikorkeakoulun johtamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteon valmistelussa. Karelian kehittämisryhmät ovat laaturyhmä, koulutuksen kehittämisryhmä sekä TKI- ja palveluliiketoiminnan ryhmä. Ydintoimintoihin liittyvien kehittämisryhmien lisäksi Kareliassa on strategiankaudeksi nimetyt läpileikkaavien teemojen kehittämisryhmät.