Julkaisut, C-sarja : Raportteja

 

 

C:67 SMErec – new generation recruiting skills for SMEs and workforce : Loppuraportti. Marja-Liisa Ruotsalainen (toim.)

Karelia-amk:n, Turku AMK:n ja Business Joensuu Oy:n (aiemmin JOSEK Oy) yhteistä kehittämistyötä rekrytointien onnistumiseksi tehtiin vuosien 2017–2019 aikana SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce –hankkeessa. Rahoittajina olivat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajat itse omarahoituksillaan. Hankkeen tuloksina syntyi mm. digitaaliset työkalut Rekrytointityökalu mikroyrityksille sekä virtuaalinen CV-alusta opiskelijaosaamisen esille tuontiin. Tässä raportissa kuvataan SMErec-hankkeen tavoitteita ja toimintaa sekä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista

2020. 27 s. 978-952-275-304-5 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:66 Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen : Loppuraportti. Satu Saarinen, Heidi Vartiainen.

Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen -hankkeen tavoitteena oli kehittää Karelian opiskelijoiden sujuvampaa etenemistä opinnäytetyöprosessissa ja saada opiskelijat valmistumaan. Tavoitteena oli rakentaa suunnitelmallinen ja organisoitu malli opinnäytetyöpajasta, jossa opiskelijan opinnäytetyöprosessia ohjattaisiin kokonaisvaltaisemmin. Haluttiin kehittää ns. matalan kynnyksen opinnäytetyöpajoja, joihin opiskelijoilla olisi helpompi osallistua. Hankkeen rahoittajana toimi William ja Ester Otsakorven Säätiö.

2019. 14 s. 978-952-275-293-2 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:65 Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa. Milla Järvipetäjä, Sanna Kukkasniemi, Joni Ranta

Digiohjauksen sovelluskokeilu toteutettiin osana eAMK-hankkeen "AMK-pedagogiikan digitalisaatio" -teeman toimintaa. Tässä rapostissa kuvataan ammattikorkeakoulujen opettajille sekä opiskelijoille suunnattujen sovelluskokeiluun liittyvien kyselyjen tuloksia.

2019. 26 s. 978-952-275-292-5 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:64 Explorative Case Study on the Utilization of ERP Systems by SME Manufacturing Industry and Educational Sector in North Karelia. Seppo Nevalainen

This study focused in finding existing practices related to ERP and production simulations both in small to medium-sized companies and in education. In this way it could be better understood what kind of pedagogical solutions already exist and examine whether and to what extent approaches used in education support the needs of the industry. For NordErp project, the study provided valuable information when designing the steps that the project would then take when implementing intensive courses on production simulation and ERP.

2019. 28 pp. 978-952-275-291-8 E-publication

kansikuva

C:63 ECMT+: Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams : Learning Pathways for Students and Staff. Greg Bond, Sandrine Le Pointos, Liisa Timonen

Erasmus+ Strategic Partnership project Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+) worked to find some concrete and learner-centred ways to create and develop entrepreneurial pathways for the benefit of both students and teachers. The work of ECMT+ was divided into three main areas: development of learning, development of teachers’ expertise and reflective research, and aligning project outputs. This publication focuses on the impacts of ECMT+ both on faculty and students.

2019. 67 pp. 978-952-275-289-5 E-publication

kansikuva

C:62 Esitys Valtimon kohtaamispaikan toimintamalliksi. Tuomas Lappalainen & Kaisa Juvonen.

Tämä julkaisu on case-esimerkki Karelia-ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävästä ja työelämäyhteistyöstä, jota on toteutettu palveluliiketoiminnan keinoin. Julkaisussa kuvataan Karelian Valtimon kunalle laatima kohtaamispaikan toimintamalli, jota varten Valtimon kuntalaisia on laajasti kuultu ja osallistettu. Toimintamalliehdotuksessa esitetään kohtaamispaikan organisoitumistapa, resurssi- ja tila-asiat sekä osallistuvat organisaatiot.

2019. 17 s. 978-952-275-289-5 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:61 Promoting Cross-Border Wood Construction Business : Final Report. Mikko Matveinen & Timo Pakarinen (Eds.)

The Promoting Cross-Border Wood Construction Business (PROWO) project was to strengthen the business opportunities, markets and expertise in wood construction businesses across the Finnish-Russian border. PROWO project conducted a thorough survey in the three cross-border regions including North Karelia, Petrozavodsk (Russian Karelia) and Saint Petersburg area.The results of the survey are analysed in this repor

2019. 22 pp. 978-952-275-286-4 E-publication

kansikuva

C:60 Evaluation and Quality Assurance NordERP - Northern Embrace for Enterprise Resource Planning System. Vanessa Grace Booc & Liisa Timonen.

NordERP project is designed under Nordplus Horizontal programme to foster graduate employability, industry involvement and regional development and to create more innovative and international multi-disciplinary education. It brings together higher education and business partners from Finland, Estonia and Norway. The goal of this report is to summarize the feedback received from the partners, coordinators and participants of the three different intensive courses fulfilled within the duration of the project life, and evaluate the performance of the project concerning the work packages and activities set by the project team.

2019. 22 pp. 978-952-275-285-7 E-publication

kansikuva

C:58 Green Care - GREEN KARELIA - Green Care -laatujärjestelmällä uudistuvia ja kilpailukykyisiä hyvinvointipalvelualan yrityksiä. Katri Palpatzis.

Green  Care  –  GREEN  KARELIA  -hankkeen  keskeinen  tavoite  oli  tehdä  Green  Care  -pohjaista liiketoimintaa tunnetuksi Pohjois-Karjalan alueen yksityisille sekä julkisille hyvinvointipalvelun-tuottajille ja – maksajatahoille. Hanke järjesti yrityksille teematyöpajoja, valmennusta sekä tuki uusien palvelumallien kehittämistä. Hankkeen  tuloksena  yritysten  muutosvalmius,  erottuvuus,  innovatiivisuus  ja  kilpailukyky  on  kasvanut  sekä  alueen työllisyys lisääntynyt.

2019. 42 s. 978-952-275-274-1 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:56 Puu korkeassa kaupunkirakentamisessa : Artikkelikokoelma. Ville Mertanen (toim.)

Tässä julkaisussa tarkastellaan 14-kerroksisen Joensuu Ligthouse -puukerrostalon arkkitehtisuunnittelua, rakennuttamista, rakennesuunnittelua, rakennusvalvontaa ja työmaan hallintaa.

2019. 23 s. 978-952-275-270-3 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:55 Kohti työelämää - Uudet työkalut käyttöön opiskelijoiden metataitojen vahvistamiseksi : Loppuraportti. Olli Hatakka, Heikki Immonen, Satu Saarinen, Heidi Vartiainen.

Kohti työelämää - Uudet työkalut käyttöön opiskelijoiden metataitojen vahvistamiseksi -hankkeen tavoitteena oli metataitojen opiskelun nivominen osaksi opintoja uusien pedagogisten ratkaisujen avulla. Hankkeessa tuotiin myös työelämäkumppaneita konkreettiseksi osaksi opetusta, ja käyttöönotettiin Karelia Showroom -toimintamalli. Hankkeen rahoittajana toimi William ja Ester Otsakorven Säätiö.

2019. 9 s. 978-952-275-269-7 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:53 Karelian Yrittäjyysakatemia : Loppuraportti. Seija Tolonen.

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistettiin vuoden 2018 alussa yrittäjyyden ja tiimioppimisen oppimisympäristö Y-akatemia William ja Ester Otsakorven säätiön tuella.

2018. 8 s. 978-952-275-266-6 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:52 MONI TOIMII – moninaisuus toimijuuden ja osallisuuden tukena : Loppuraportti. Ulla Kallio, Anna-Riitta Mikkonen, Jaana Tolkki

MONI TOIMII -hankkeessa nostettiin esille työyhteisön moninaisus ja tuotettiin työkaluja esimiehille ja työyhteisön jäsenille. Työkalujen tarkoituksena on auttaa työyhteisön moninaisuuden tunnistamisessa, osaamisen kehittämisessä  ja  toimintatapojen  uudistamisessa  jokaisen  työtekijän  kohdalla.

2018. 8 s. 978-952-275-265-9 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:51 Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi : Loppuraportti.  Daniel Bågeberg & Seija Tolonen

Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi! -hankkeessa on toteutettu kolme pilottia: 1.Hologrammineuvottelu ja virtuaaliset HR-messut, 2. Voucheragentti – OpettajaTET ja 3. Karelia-JoustavaYrittäjyys -polku. Pilotit luovat vankan perustan kohti yrittäjämäisesti toimivaa ammattikorkeakoulua. Pilotit muodostavat uudenlaisen, vahvan vuorovaikutukseen perustuvan toimintatavan niin opiskelija-, yrittäjä- kuin opettajanäkökulmasta.

2018. 7 s. 978-952-275-264-2 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:50 Korkeakouluopiskelijoiden mentorointiohjelma : Loppuraportti. Tarmo Alastalo & Seija Tolonen

Mentorointiohjelma on Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallinnoimaa toimintaa, johon osallistuvat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus. Mentoreina toimivat pohjoiskarjalaiset yritysten ja organisaatioiden esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Aktoreina ovat Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijat.

2018. 7 s. 978-952-275-262-8 Verkkojulkaisun

kansikuva

C:49 Jukajoen (Kontiolahti) nykytila ja alustava kunnostussuunnitelma. Tarmo Tossavainen.

Raportin ensimmäisessä osassa esitetään vuosina 2012-2017 suoritettujen mittausten ja havaintojen tulokset Jukajoen vedenlaadusta, pohjaeläimistöstä ja kuormituksesta. Raportin toinen osa sisältää alustavan Jukajoen kalataloudellisen ja ekologisen kunnostussuunnitelman.

2018. 165 s. 978-952-275-257-4 Saatavana verkkojulkaisuna

kansikuva

C:48 Puruveden Savonlahden nykytila : Sedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö, vedenlaatu sekä kuormitus- ja fosforimallitarkastelu. Tarmo Tossavainen.

Karelia-ammattikorkeakoulu teki Puruveden Savonlahden ja sen edustan ulappa-alueen pohjan tilan tutkimuksen kevättalvella 2017 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta. Savonlahden ja sen edustan sedimentin laatua ja määrää, pohjaeläimistöä ja vedenlaatua selvitettiin yhteensä 20 havaintopaikalta.

2018. 107 s. 978-952-275-251-2 Saatavana verkkojulkaisuna

kansikuva

C:47 IkäOTe -hanke kehittämässä, oppimassa ja kokeilemassa. Ari Tarkiainen, Päivi Sihvo, Janne Krohns.

IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Tämä julkaisu kokoaa yhteen eri toimijoiden näkökulmia ja kokemuksia IkäOte-hankkeessa. Ääneen pääsevät työelämätoimijat, opettajat ja tietysti opiskelijat.

2017. 50 s. 978-952-275-232-1 Verkkojulkaisu

aluevaikuttavuus

C:46 Puukerrostalon palotekniikka. Esko Mikkola & Satu Holopainen.

Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia-ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen vaikuttavia määräyksiä ja siten välttämään tyypillisiä suunnittelu- ja rakennusvirheitä.

2017. 65 s. 978-952-275-246-8 Verkkojulkaisu

kansikuva

C:45 Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen  ja alueellinen vaikuttavuus. Teppo Tarnanen ja Kim Wrange.

Tässä selvityksessä Karelia-amk:n yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia indikaattoreita sekä kartoitettu niitä varten tarvittavan pohjatiedon keräämiseen liittyviä kehittämistarpeita. Selvitys on päivitys vuonna 2007 tehdylle vastaavalle selvitykselle.

2017. 50 s. 978-952-275-243-7 Saatavana verkkojulkaisuna.

aluevaikuttavuus

C:44 Puukerrostalojen ääneneristys : Asiantuntijaselvitys. Mikko Kylliäinen, Pekka Latvanne, Antti Kuusinen, Toni Kekki

Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja A-insinöörit suunnittelu Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden akustisia ominaisuuksia ja siten välttämään tyypillisiä suunnittelu- ja rakennusvirheitä. Julkaisussa esitetään puukerrostalohankkeen kannalta keskeiset akustiikkasuunnittelutehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa.

2017. 77 s. 978-952-275-242-0 Verkkojulkaisu

C44Karelia

C:43 Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa. Keijo Koskinen & Ari Tarkiainen

Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Julkaisu perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun kyselyyn sekä asiantuntija- ja kylätoimijahaastatteluihin, ja pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin. Julkaisu on Elinvoimaa maaseudulle -selvityshankkeen tuotantoa.

2017. 64 s. 978-952-275-240-6 Saatavana verkkojulkaisuna

C43Karelia

C:42 Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän sisäisen auditointi 2016. Mikko Penttinen, Marika Turkia, Anneli Pirttilä, Kim Wrange

Tässä raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2016 suoritetun sisäisen auditoinnin toteutus ja tulokset. Auditoinnin tuloksena esitetään Karelian laatujärjestelmän vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet.

2017. 42 s. 978-952-275-237-6 Saatavana verkkojulkaisuna

C42Karelia

C:41 Puruveden Savonlahden kalastorakenne 2016 ja alustavat kalastonhoidon suositukset Tarmo Tossavainen

Karelia-amk:n Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus teki Puruveden Savonlahden sekä Savonlahden edustan ulappa-alueen kalastorakenteen tutkimuksen elo-syyskuussa 2016 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta. Tässä raportissa kuvataan koekalastuksen tulokset.

2017. 60 s. 978-952-275-226-0 Saatavana verkkojulkaisuna

C41Karelia

C:40 BINO – puheenvuoroja puurakentamisesta : Artikkelikokoelma Mikko Matveinen (toim.)

Julkaisun tarkoituksena on antaa lukijalleen realistinen mielikuva puurakentamisen nykytilasta Suomessa, ja varsinkin Joensuussa. Julkaisuun on koottu erilaisia näkökulmia liittyen puurakentamiseen ja sen kehittämiseen.

2016. 19 s. 978-952-275-218-5 Verkkojulkaisu.

 

C40Karelia

C:39 Kokemuksia tulevaisuuden osaamistarpeiden luotaamisesta : Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen 2016  Kukkonen, Tuula; Sihvo, Päivi; Helminen, Jari; Immonen, Mirja; Moisio, Eeva-Liisa; Poutanen, Marjo; Tiikkaja, Jukka

Tämä selvitys on syntynyt Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan (Sotelika-alan) erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen -hankkeessa. Hankkeessa toteutettu osaamistarvekartoitustyö raportoidaan tässä verkkojulkaisussa. Julkaisussa keskitytään valtakunnallisen osaamistarvekartoituksen toteutukseen, johon on sisältynyt sähköinen osaamistarvekysely sekä alueelliset työelämätapaamiset.

2016. 38 s. 978-952-275-217-8. Verkkojulkaisu.

 

C40Karelia

C:38 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus - ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt. Mervi Lätti & Jonna Löf (toim.)

Tässä raportissa selvitetään avoimen AMK:n opiskelijoiden ohjauksen nykytilaa ja kehittämiskohteita sekä  tuodaan esille niitä hyviä käytäntöjä, joita ammattikorkeakouluilla on jo käytössään avoimen AMK:n opiskelijoiden ohjaamisessa. Raportti on syntynyt avoimen AMK:n kehittämisverkoston työryhmän selvitystyön tuloksena.

2016. 55 s. 978-952-275-216-1 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C38Karelia

C:37 Jukajärven pintavalutuskentän ja kosteikon toimivuus hajakuormituksen pidättäjänä. Tarmo Tossavainen.

Karelian Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus selvitti Selkien kyläyhdistys ry.:n toimeksiannosta  Jukajärven valumaalueelle rakennetun Ruukkisuon kosteikon ja  Ruukkilahden pintavalutuskentän kykyä pidättää hajakuormitusta. Tässä raportissa esitetään näiden vesiensuojeluteknisten rakenteiden toimivuuden tutkimuksen tulokset.

2016. 56 s. 978-952-275-214-7 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C37Karelia

C:36 Ruukkisuon kosteikon toimivuus hajakuormituksen pidättäjänä 2-3 vuotta rakentamisen jälkeen : Tutkimusraportti. Tarmo Tossavainen.

Tutkimus tehtiin Selkien kyläyhdistyksen toimeksiannosta 2014-2015. Kosteikkoon tulevaa ja lähtevää vedenlaatua sekä vesimääriä tarkkailtiin ja lisäksi tutkittiin kosteikon vedenlaatu, pohjaeläimistö sekä vesi- ja rantamakrofyytit.

2016. 72 s. 978-952-275-204-8 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C36Karelia

C:35 Puruveden Ristilahden pohjan nykyinen tila - sedimentin laatu ja määrä sekä pohjaeläimistö : Tutkimusraportti. Tarmo Tossavainen.

Karelia teki Puruveden Ristilahden pohjan tilan tutkimuksen vuonna 2015 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta.Tässä tutkimusraportissa kuvataan tutkimusalueen nykytilanne ja tutkimusten suorittaminen, esitetään tulokset sekä toimenpidesuosituksia Ristilahden tilan kohentamiseksi.

2016. 52 s. 978-952-275-202-4 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C33Karelia

C:34 Matkalla unelmien työyhteisöön. Mika Pasanen & Pilvi Purmonen (toim.)

Julkaisu sisältää Karelian liiketalouden monimuoto-opiskelijoiden kirjoittamia artikkeleita työyhteisön kehittämisestä. Teemoja ovat mm. työyhteisötaidot, osaamisen johtaminen ja kehittäminen sekä työssä jaksaminen.

2016. 89 s. 978-952-275-201-7 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C34Karelia

C:33 Karelia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan sisäinen auditointi

Auditointi kohdistui Karelian yleiseen kuvauksen tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallinnasta, koulutusvastuiden tekemiin itsearviointiraportteihin koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja vaikuttavuudesta sekä auditointihaastatteluihin.

2015. 22 s. 978-952-275-200-0 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

C33Karelia

C:32 Monimediaisia palveluita mobiilissa. Timo Rui (toim.)

Julkaisu on Mobi€ - personoitu mobiililaite -projektin tuottama. Projektissa keskityttiin kahteen mobiililaitteiden uuteen ominaisuuteen, mobiilimaksamiseen ja visuaalisen palautteen käyttöön.

2015. 58 s. 978-952-275-195-9 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

C32Karelia

C:31 Puruveden Ristilahden kalastorakenne syksyllä 2014 sekä alustavat kalastonhoitotoimien suositukset. Tarmo Tossavainen

Karelia-amk:n Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus teki Puruveden Ristilahden kalastorakenteen tutkimuksen Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta.  Raportissa kuvataan tutkimusalueen nykytilanne ja koekalastuksen suorittaminen, esitetään koekalastuksen tulokset sekä toimenpidesuosituksia Ristilahden tilan kohentamiseksi.

2015. 26 s. 978-952-275-191-1 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C31Karelia

C:30 Puruveden Mehtolanlahden kalastorakenne syksyllä 2015 sekä alustavat kalastonhoidon suositukset. Tarmo Tossavainen

Karelia-amk:n Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus teki Puruveden Mehtolanlahden kalastorakenteen tutkimuksen Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta 2015.  Raportissa kuvataan tutkimusalueen nykytilanne ja koekalastuksen suorittaminen, esitetään koekalastuksen tulokset sekä toimenpidesuosituksia Mehtolanlahden tilan kohentamiseksi.

2015. 35 s. 978-952-275-189-8 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C30Karelia

C:29 Valmennuskoulutuksen vaikutus sähköturvallisuustutkinnon läpäisyyn. Tarmo Makkonen

Selvityksessä kuvataan vuonna 2013 Kareliassa järjestetyn sähköturvallisuustutkinnon läpäisyyn tähtäävän valmennuskoulutuksen järjestelyjä sekä koulutuksen sisältöjä. Opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella arvioidaan koulutuksen onnistumista sekä sen  vaikutusta sähköturvallisuustutkinnossa menestymiseen.

2015. 45 s. 978-952-275-188-1 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

C29Karelia

C:28 Biotaloudesta työtä tasa-arvoisesti : Naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti. Helena Puhakka-Tarvainen, Veli-Pekka Korhonen, Riina Siikanen, Pentti Ojajärvi, Ari Talkkari

Julkaisussa on esitelty biotalouden eri toimialoja sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen hyödyntämiselle ja uudenlaiselle yritystoiminnalle. Julkaisussa tuodaan myös esille kehittämissuosituksia työelämän sukupuolisen segregaation vähentämiseksi.

2015. 55 s. 978-952-275-187-4 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

C28Karelia

C:27 Painoalojen sisäinen auditointi. Petri Raivo, Susanna Rosell, Kim Wrange, Kari Tiainen, Tanja Matikainen, Kaisu Laasonen, Mari Härkönen, Mikko Penttinen

Raportissa kuvataan Karelia-amk:n painoalojen sisäisen auditoinnin tuloksia. Auditointi kohdistui Karelin painoalojen (uusiutuva energia, ikäosaaminen, Venäjä-osaaminen, tarkkuustekniikka, monimediaiset palvelut ja puurakentaminen) tekemiin itsearviointiraportteihin, kahteen näyttöön sekä auditointihaastatteluun.

2015. 26 s. 978-952-275-180-5 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

C27Karelia

C:26 Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Arja Aalto & Kaisa Varis (toim.)

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Karelia-ammattikorkeakoulun Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hankkeessa kehitettiin uraohjausta ja innostettiin ammattiopiston opiskelijoita hakeutumaan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Tässä julkaisussa esitellään hankkeessa mukana olleiden kokemuksia, hankkeen kehittämistyötä ja tuloksia.

2015. 42 s. 978-952-275-176-8 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C26Karelia

C:25 Ajan hermolla hallinnossa ihmisyyttä kunnioittaen. Anna Liisa Westman & Tuija Kuusisto (toim.)

Julkaisun artikkelit ovat Karelia-amk:n liiketalouden opiskelijoiden hallinnon opintojaksossa tuottamia. Artikkeleissa käsiteltyjä teemoja ovat mm. esimiestyö, onnistunut rekrytointi, projektityöskentely ja monikulttuurisuus.

2015. 92 s. 978-952-275-175-1 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

C25Karelia

C:24 Oppisopimuksella palliatiivisen hoitotyön kehittäjäksi. Irja Väisänen (toim.)

Karelia-amk toteutti yhteistyössä Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa Palliatiivisen hoitotyön oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutuksen vuonna 2014. Tämä  julkaisu koostuu koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden omista kehittämistöistään kirjoittamista artikkeleista.

2015. 100 s. 978-952-275-167-6 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C24

C:23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo

Tähän selvitysraporttiin on koottu tietoa liikkuvien ja kotiin vietävien palvelujen tilanteesta maakunnassa sekä tuottajien ja asiakkaiden näkemyksiä niiden kehittämisestä. Lisäksi raportissa kuvataan muualla Suomessa kehiteltyjä hyviä käytänteitä ja ratkaisuja.

2015. 69 s. 978-952-275-164-5 Saatavana verkkojulkaisuna.

 

C23

C:22 Prospects for cross-border cooperation in the Republic of Karelia. From borders tho shared space - BOSS report. Yuri Saveliev, Nikolay Kolesnikov, Egor Mikhel.

This report presents the modern and future trends of social and economic development of the Republic of Karelia. Report is part of the From Borders to Shared Space – BOSS -project. The project strengthens co-operation between universities of applied sciences and the working life in the border districts.

2015. 52 s. 978-952-275-159-1 E-publication

 

c22.jpg

C:21 Pelillisyyden hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa ja sitä tukevat kehitysmenetelmät ja tietovarannot : Loppuraportti.  Timo Rui (toim.)

Pelillisyyden hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa ja sitä tukevat kehitysmenetelmät ja tietovarannot -hankkeessa keskityttiin selvittämään kolmea osa-aluetta, joiden merkitys matkailua edistävien mobiilisovellusten tekemisessä on kasvamassa: hajautetun ohjelmistokehityksen toimintamalleja, avoimia tietovarantoja ja avointa dataa sekä pelillisyyttä osana matkailumarkkinointia.

2014. 69 s. 978-952-275-151-5 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c21.jpg

C:20 Bioenergy feasibility study - Berzasca, Romania.  Markus Hirvonen (ed.)

As a part of KIEMET (Central and Eastern Europe Information Service) -project University of Eastern Finland, Finnish Forest Research Institute and Karelia UAS  conducted a case study on the feasibility of centralized heat production from biomass in Berzasca commune in Romania. KIEMET-project was funded by the European Social Fund 2010-2012.

2014. 55 s. 978-952-275-137-9 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c29.jpg

C:19 Arvoja, sitoutumista ja oppimista. Anna Liisa Westman & Tuija Kuusisto (toim.)

Karelia-amk:n liiketalouden aikuisopiskelijat ovat tuottaneet tämän julkaisun osana henkilöstöhallinnon opintojaksoaan vuodenvaihteessa 2013–2014. Julkaisuun on koottu opiskelijoiden omia kokemuksia henkilöstöhallinnosta ja -johtamisesta alan kirjallisuuteen pohjautuen. Keskeisiä kysymyksiä ovat, mitä työn tekeminen, hyvä työkyky, työhyvinvointi, hyvä henkilöstöhallinto ja henkilöstön johtajuus merkitsevät työn tuloksellisuudelle.

2014. 161 s. 978-952-275-133-1 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c17.jpg

C:18 Biotalouden innovaatioympäristöt - Puurakentaminen. Mikko Matveinen

Julkaisussa on kuvattu puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita Suomessa sekä Pohjois-Karjalassa. Lisäksi tarkastelussa on Karelia-amk:n  rooli puurakentamisen edistämisessä. Julkaisu on osa BiNo – Puurakentamisen ja talotekniikan innovaatioympäristöt -projektin toimenpiteitä. Projektin rahoituksesta on vastannut Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

2014. 37 s. 978-952-275-132-4 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c18.jpg

C:17 LedTrix - Led-teknologian osaamispankki : Loppuraportti. Lauri Turunen & Kari Mönkkönen (toim.)

Julkaisussa esitellään Ledtrix – Led-teknologian osaamispankki -hankkeen toimintaa ja tuloksia, esim. ledien kiihdytetyn elinikätestauksen testiympäristön suunnittelua, ledien lämmönhallintaa, pinnoitteiden olosuhdetestausta ja häiriömittauksia. Hanke toteutettiin v. 2010-2014 kolmena rinnakkaishankkeena, joissa tutkimusosapuolina olivat Karelia-amk:n Liiketalouden ja tekniikan keskus, Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu.

2014. 67 s. 978-952-275-128-7 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c17.jpg

C:16 TONAVA - Toiminnallisten mikro- ja nanorakenteiden valmistus : Loppuraportti. Juha Väyrynen & Kari Mönkkönen,

Fotoniikan ja tarkkuusteknologian alan Tonava-hankkeessa tutkittiin toiminnallisten mikro- ja nanorakenteiden ja fotoniikan uusia sovellusalueita. Hankkeessa luotiin myös liike-elämää hyödyntävää palvelutoimintaa, lujitettiin kansainvälisiä verkostoja sekä tuotettiin tieteellisiä julkaisuja. Tässä raportissa kuvataan hankkeen aikana tehtyä tutkimus- ja kehitystyötä sekä hankkeen tuloksia.

2014. 35 s. 978-952-275-119-5 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c16.jpg

C:14 Ikääntyneiden asiakaspalvelun erityispiirteet ja haasteet sekä henkilöstön osaamistarpeet. Liisa Ryhänen

Tässä raportissa esitellään kaksi tutkimusta jotka liittyvät Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun -hankkeen selvitystyöhön. Hankkeessa tutkittiin sekä haastattelun (15) että kyselyn (55) avulla ikäihmisten palvelua osana yritysten asiakaspalvelua. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat ikääntyneiden asiakaspalvelun erityispiirteet ja haasteet sekä selvittää asiakaspalveluhenkilöstön osaamistarpeita.

2014. 34 s. 978-952-275-117-1 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c14.jpg

C:13 Polvijärven Viinijoen vedenlaatu- ja kuormitustutkimus vuonna 2012 vesistöalueen kunnostussuunnittelun perustaksi. Tarmo Tossavainen

Tämä Polvijärven Viinijoen vedenlaatu- ja kuormitustutkimus on tehty Sotkuman kalaveden osakaskunnan ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksessa osoitetaan ne valuma-alueen osat, joiden kuormitus rasittaa merkittävästi Viinijokea. Tietojen perusteella voidaan kohdentaa mahdolliset vesiensuojelutekniset rakenteet sekä virtavesien kunnostustyöt Viinijokeen tulevan hajakuormituksen vähentämiseksi.

2014. 34 s. 978-952-275-107-2 Saatavana verkkojulkaisuna

 

c13.jpg

C:12 Jukajärven nykytila sekä alustava kunnostus- ja hoitotoimien pohdinta. Tarmo Tossavainen

Ympäristöteknologian koulutusohjelma selvitti ja tutki Pohjois-Karjalassa Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueilla sijaitsevan Jukajärven ja sen lasku-uoman Jukajoen tilaa vuonna 2012 Selkien kyläyhdistys ry.:n toimeksiannosta. Tässä raportissa esitellään selvitystyön tulokset, mm. Jukajärven veden laatu, pohjaelimistö ja kalastorakenne. Lopuksi  esitetään vaihtoehtoja Jukajärven mahdollisiksi kunnostustoimenpiteiksi.

2014. 97 s. 978-952-275-103-4 Saatavana verkkojulkaisuna

 

c12.jpg

C:11 Lieksan Vuonisjärven vedenlaatu, kuormitus, pohjasedimentti, pohjaelämistö, kalasto ja makrofyytit. Tarmo Tossavainen

Julkaisu koostuu kolmesta tutkimusraporista: 1) Vuonisjärven vedenlaatu, pohjasedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö sekä kuormitus ja fosforimallitarkastelu vuoden 2012 havaintojen perusteella, 2) Vuonisjärven kalastorakenteen tutkimus syksyllä 2013 ja 3) Vuonisjärven vesi- ja rantamakrofyyttitutkimus syksyllä 2013. Raporttien tulokset toimivat Vuonisjärven nykytilan diagnoosina ja siten järven ja sen valuma-alueen kunnostussuunnittelun perustana.

2014. 110 s. 978-952-275-101-0 Saatavana verkkojulkaisuna

 

c11.jpg

C:10 Jännitekuoppien vaikutus oikosulkumoottorien käyttäytymiseen. Tarmo Makkonen.

Jännitekuopaksi kutsutaan tilannetta, jossa jännite äkillisesti alenee yli 10 % kuoppaa edeltävästä jännitetasosta ja palautuu ennalleen lyhyen ajan kuluttua. Jännitekuoppien vaikutuksille herkkiä laitteita ovat monet mm. teollisuudessa käytetyt laitteet. Jännitekuopat aiheuttavat moottoreissa mm. virta- ja jännitehuippuja sekä pyörimisnopeuden alentumista.  Julkaisussa esitellään erilaiset jännitekuoppatyypit, jännitekuoppien vaikutukset oikosulkumoottoreihin sekä  jännitekuopilta suojautuminen.

2014. 26 s. 978-952-275-100-3 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c10.jpg

C:9 Effects of electric vehicles charging on the power system. Tarmo Makkonen.

Remarkable reducing of greenhouse gas emissions in the world level require that the majority of all cars should be electric cars. Large-scale charging of different EVs cause problems on power system peak load and charging methods are very important part of solving this problem. Advanced charging technologies such as smart charging could be an interesting method to control EVs charging during hours when electricity is cheaper and/or demand is lowest.

2013. 17 s. 978-952-275-097-6 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c9.jpg

C:8 Karelia-ammattikorkeakoulun opetus-, TKI- ja palvelutoiminnan integraation sisäinen auditointi

Raportissa kuvataan Karelia-amk:n opetus-, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan integraation sisäistä auditointia. Auditointi kohdistui Karelia-ammattikorkeakoulun keskusten tekemiin itsearviointiraportteihin opetuksen, TKI:n ja palvelutoiminnan integraatiosta, kahteen erilliseen näyttöön integraation soveltamisesta käytäntöön sekä auditointihaastattelusta. Auditoinnin pohjalta määriteltiin toiminnan vahvuudet ja kehittämiskoteet.

2013. 31 s. 978-952-275-094-5 Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c4.jpg

AnchorC:7 Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön ja alumnitoiminnan sisäinen auditointi

Raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön sekä alumnitoiminnan sisäistä auditointia. Auditointi kohdistui Karelia-amk:n  keskusten tekemiin itsearviointiraportteihin, kahteen erilliseen näyttöön kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön ja alumnitoiminnan soveltamisesta käytäntöön sekä auditointihaastatteluihin.  Raportissa tuodaan esille auditoinnin pohjalta määriteltyjä toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

2013. 27 s. 978-952-275-093-8

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c7.jpg

AnchorC:6 Puun käyttö siltarakenteissa : Tekninen selvitys
Toni Kekki

Puun käyttöä rakentamisessa pyritään lisäämään lähes kaikkialla maailmassa. Puun käytön lisääminen avaa mahdollisuuksia tehostaa rakentamisen prosessia sekä parantaa kustannustehokkuutta.  Tässä julkaisussa tarkastellaan puun käyttöä siltarakenteissa teknisestä näkökulmasta, esitellen käyttökohteita, rakennetyyppejä sekä puun teknisiä ominaisuuksia. Selvitys on syntynyt Pohjois-Karjalasta energiatehokkaan puurakentamisen edelläkävijä -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on puurakentamisen innovaatiokeskittymän synnyttäminen Pohjois-Karjalaan. Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (Euroopan aluekehitysrahasto). Hankkeen toteutuksesta vastaavat Joensuun Tiedepuisto Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

2013. 23 s. 978-952-275-070-9

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c4.jpg

C:4 Tuotteistamallako ne venäläiset tulee? Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti
Niina Hattunen & Rosa Oikarinen

Selvitys on toteutettu Karelia-amk:n hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti -hankkeessa, joka toteutettiin Pohjois-Karjalassa 1.6.2012–31.3.2013. Selvityksessä perehdytään venäläisiin asiakkaina ja matkailupalvelujen kuluttajina, hankkeen matkailupakettien tuotteistamisprosessiin sekä monistettavan kulttuurimatkailukonseptin tekemiseen. Selvitys on tarkoitettu avustukseksi ja esimerkiksi kulttuurimatkailullisen matkailupaketin tuotteistamiseen. Selvityksessä esitellään hankkeessa tehtyjen matkailupakettien tuotteistamisprosessi sekä matkailupakettien pohjalta syntynyt monistettava kulttuurimatkailukonsepti.

2013. 84 s. 978-952-275-060-0

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c4.jpg

C:3 Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti : Loppuraportti
Niina Hattunen & Rosa Oikarinen

Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti oli ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutettiin Pohjois-Karjalassa 1.6.2012–31.3.2013 yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n ja Joensuun Popmuusikot ry:n kanssa. Hankkeen toimenpiteet kytkeytyivät Pohjois Karjalan aluekehitysstrategioihin ja projektia toteuttavien organisaatioiden omiin strategioihin. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat pohjoiskarjalaiset tapahtuma- ja matkailupalvelutuottajat sekä venäläiset asiakkaat. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä olivat kulttuurimatkailupakettien ja palvelutuotannon koostaminen ja prosessikuvausten laatiminen, arvioinnin toteuttaminen sekä raportointi ja tiedon siirtäminen Karelia Expertin ja matkailupalveluyritysten käyttöön.

2013. 74 s. 978-952-275-059-4

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c3.jpg

C:2 Kirkastamolla kohti luovien alojen parempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa
Niina Hattunen (toim.)

Kirkastamo oli samanaikaisesti ESR-hanke (1.9.2012–31.3.2013), kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tarkoitettu sparrausklinikka sekä toimintatapa, jonka tarkoituksena oli antaa eväitä pohjoiskarjalaisille yritysneuvojille kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden kohtaamiseen ja neuvontaan. Tässä selvityksessä kuvataan Kirkastamo-toimintamallia ja sen vakinaistamisen prosessia pilottitoiminnasta kohti verkostoneuvoja-mallia. Selvitys on tarkoitettu työkirjaksi luovien alojen toimijoille, jotka etsivät polkuaan kohti yrittäjyyttä. Selvitys on tarkoitettu myös yritysneuvojille ja -kehittäjille oppaaksi, jonka avulla he pystyvät paremmin ymmärtämään luovien alojen asiakkaiden erityistarpeita.

2013. 66 s. 978-952-275-058-7

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c2.jpg

AnchorC:1  Kirkastamo : Loppuraportti
Niina Hattunen

 Kirkastamo oli ESR-rahoitteinen hanke, jota toteutettiin 1.9.2012–31.3.2013.  Hankkeessa kehitettiin luovien alojen yrityspalvelujärjestelmää sekä luovia aloja tukevia rakenteita ja verkostoja. Hankkeessa kehitettiin yritysneuvojien osaamista sekä kytkettiin eri organisaatioiden neuvojat verkostoksi luovien alojen yrittäjyyden ympärille. Tässä raportissa kuvataan hankkeen tavoitteita, keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia, sekä esitetään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.

2013. 52 s. 978-952-275-057-0

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c70.jpg

AnchorC:70 KORAK - Korjausrakentamisen kehitysprojekti
Juuso Kuusela (toim.)

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa toteuttivat Korjausrakentamisen kehitysprojektin (KORAK) osana Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piiri ry:n hallinnoimaa Itä-Suomen rakennusalan kehittämishanketta (ISKE). KORAK-projektin kohderyhmänä olivat rakennuttajaorganisaatiot, suunnittelijat, isännöitsijät, korjausrakentamista harjoittavien yritysten henkilöstö sekä koulutusta antavien oppilaitosten opettajat ja opiskelijat. KORAK-projektin päätavoitteet ja -tehtävät olivat korjausrakentamisen aihealueiden asiantuntijakoulutusten järjestäminen, korjausrakentamisen kokonaisuuden prosessimallintaminen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen todellisessa korjausrakentamiskohteessa.

2012. 59 s. 978-952-275-048-8

Saatavana  verkkojulkaisuna

 

c70.jpg

C:69 Innovaatioassistentti - Innovation assistant
Milena Fayt (toim.)

Julkaisu on Innovaatioassistentti-projektin loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen tavoitteet, toiminta ja tulokset kolmen toimintavuoden ajalta. Projektia hallinnoin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1.11.2009−31.12.2012 yhteistyössä Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Julkaisu on kolmiosainen. Julkaisun ensimmäisessä osassa esitellään Innovaatioassistenttiprojektin toteutusmalli ja hankkeen tärkeimmät saavutukset. Julkaisun toisena osana on englanninkielinen käännös loppuraportista. Kolmannen osan muodostaa IA-projektin ulkoinen arviointiraportti jonka on laatinut Kuntoutussäätiö.

2012. 55 s. 978-952-275-044-0

Saatavana  verkkojulkaisuna

 

c69.jpg

C:68 Hyvän ikäasumisen innovaatioalusta : Kehitysympäristöjä ja käyttäjätietoa hyödyntämällä
Mirja Kälviäinen

Hyvän ikäasumisen monituottajaisia liiketoimintamalleja on kehitetty yhdessä kahdentoista yrityksen ja eläkeläisjärjestön kanssa. Yhteiskehittäminen toteutui Tekesin Rakennettu ympäristö –ohjelman erillishaun rahoituksella, jossa tutkimus kohdistui siihen, miten testiympäristöjen avulla voidaan tuottaa käytännön konsepteja. Tämä julkaisu raportoi ja analysoi sellaista ikäasumisen liiketoimintamallien kehittämistä, jossa yhteiskehittämiseen sovellettiin monialaisen, etupainotteisen innovaatiotoiminnan periaatteita ja käyttäjälähtöistä, Living Lab ja Test Bed -tyyppistä toimintatapaa. Ikäasumisen liiketoimintamallin ratkaisuja löydettiin usean yrityksen tarjontaa kokoavista koordinaatio- ja demonstraatiomalleista sekä loppukäyttäjiä hyödyntävästä lead user -mallista.

2012. 107s. 978-952-275-043-3

Saatavana  ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c68.jpg

C:67 Komee - Kone- ja metallitekniikan osaamisverkosto : Loppuraportti
Jyri Pötry (toim.)

Kone- ja metallitekniikan osaamis- ja koulutusverkosto-hankkeen (Komee-hanke) tarkoituksena oli hiukan yksinkertaistaen sanottuna alan koulutuksen modernisointi. Kysymys oli tietotaidon päivittämisestä, pulpettien hylkäämisestä ja ikkunoiden avaamisesta ympäröivään maailmaan. Hanke toteutettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopiston yhteistyönä. Toteutukseen osallistui myös suuri joukko teollisuusyrityksiä sekä muita oppi- ja tutkimuslaitoksia. Tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää yritysten, ammattiopiston sekä ammattikorkeakoulun yhteisiä oppimisprojekteja. Tämä uusi, pohjoiskarjalainen oppimismalli osoittautui toimivaksi ja uraauurtavaksi. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen tärkeimpiä oppeja monen eri kirjoittajan näkökulmasta.

2012. 58 s. 978-952-275-037-2

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c67.jpg

C:66 VASKE : Väljästi asuttujen alueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen Pielisen Karjalassa ja Ylä-Savossa
Katja Isoaho & Markku Viita (toim.)

VASKE - Väljästi asuttujen alueiden palveluiden kehittäminen – hankkeen toteutusalueena oli kaksi laajaa väljästi asuttua aluetta Itä-Suomessa – Ylä-Savo ja Pielisen Karjalasta Lieksan kaupunki. Hankkeen tavoitteena oli paitsi löytää keinoja vastata väljästi asuttujen kuntien vanhuspalvelujen kasvavaan palvelutarpeeseen, myös lisätä hoitajien jaksamista ja viihtyvyyttä työssään. Hankekuntien kotihoidon nyky- ja tavoitetilan sekä tulevaisuuden määrittelyssä kokeiltiin tietokonepohjaista automaattista suunnittelua, optimointia. Kokeilulla haettiin uudenlaisia ratkaisuja tuottaa samalla resurssilla enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Julkaisun kirjoittajat kuvaavat eri näkökulmista uudenalaista sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointi- ja kehittämismallia.

2012. 71 s. 978-952-275-035-8

Saatavana verkkojulkaisuna

 

c65.jpg

C:65 Osaamisen kehittäminen Keski-Karjalassa seudullisen koulutusneuvojan toiminnalla
Niina Hattunen (toim.)

Selvitystä varten on haastateltu 16 Keski-Karjalan ja Joensuun seudun koulutus-, kunta ja asiantuntijaorganisaatioita ja heidän yhteyshenkilöään. Selvityksen mukaan seutukunnan osaamisen kehittämistä tukevan koulutusneuvojan tehtävä nähdään tärkeänä. Selvitys toteutettiin osana Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan (KUOKKA) -hanketta. Hankkeen lähtökohtana oli Keski-Karjalan rakennemuutos ja sen asettamat haasteet osaamisen kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena oli tuoda koulutusta seudulle ja tiivistää yrittäjien ja opiskelijoiden yhteistyötä.

2012. 18 s. 978-952-275-032-7

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c65.jpg

C:64 Kuokka - Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan : Loppuraportti
Niina Hattunen, Tiina Hyvärinen, Katja Hirvonen

Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan (KUOKKA) oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke, jonka osatoteuttajana toimi Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2009–31.8.2012. Hankkeen lähtökohtana oli Keski-Karjalan rakennemuutos ja sen asettamat haasteet osaamisen kehittämiselle. Keski-Karjala hyväksyttiin rakennemuutosalueeksi vuonna 2009–2010. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat Keski-Karjalan työikäinen väestö, elinkeinoelämä, julkinen ja kolmas sektori sekä korkeakouluopiskelijat. Hankkeen tavoitteena on tuoda koulutusta seudulle ja tiivistää yrittäjien ja opiskelijoiden yhteistyötä. Lähtökohtana on nostaa osaamistasoa todellisista tarpeista syntyneellä koulutuksella. Hankkeen tavoitteena on myös vakiinnuttaa Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toimintaa Keski-Karjalassa. Tässä raportissa kuvaan hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä arvioidaan hankkeen tuloksia.

2012. 25 s. 978-952-275-026-6

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c64.jpg

C:63 Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus : Loppuraportti
Marja-Liisa Ruotsalainen

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi ja toteutti Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus -ESR-projektin vuosina 2009–2012 Pohjois-Karjalassa. Projekin tarkoituksena oli lisätä luovilla aloilla työskentelevien henkilöiden osaamista kansainvälisen tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeisiin sekä kehittää digitaaliseen teknologiaan liittyvää osaamista. Projektissa edistettiin osaamis- ja asiantuntijakoulutuksen ja yrityksille suunnatun täydennyskoulutuksen avulla alueen luovan alan ja elämysteollisuuden asiantuntijuutta, innovaatiotoimintaa, pysyvää alaan liittyvää koulutusta sekä yrittäjyyttä

2012. 53 s. 978-952-275-024-2

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c62.jpg

C:62 Luovien alojen managerointi ja alueellinen kehitys : Kokemuksia Pohjois-Karjalasta
Jari Kupiainen & Marja-Liisa Ruotsalainen (toim.)

Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus -hanke rakensi vuosina 2009–2012  Pohjois-Karjalaan uudenlaista koulutusosaamisen kehittämismetodia, jolla mahdollistetaan luovien alojen yrittäjien ja toimijoiden ammatillinen täydennyskoulutus. Tämä julkaisu kokoaa Creative Managers -kouluttajien ja koulutettavien näkemyksiä ja kokemuksia, jotka auttavat lukijaa jäsentämään luovien alojen myötä käynnissä olevaa kulttuurialan ja kulttuurituottamisen merkittävää rakennemuutosta sekä Pohjois-Karjalassa että kansainvälisesti.

2012. 158 s. 978-952-275-025-9

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c62.jpg

C:61 Kortteli 48 - luova osaamisyhteisö 2011-2012 : Loppuraportti
Niina Hattunen, Jouni Erola, Sirpa Hyttinen

Julkaisu on Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö -hankkeen loppuraportti ja siinä kuvataan hankkeen toiminta yhden vuoden toimintakauden ajalta. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin nuorisotoimen hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Joensuun seudun kulttuuri- ja nuorisoalojen toimijat sekä näiden muodostamat miniklusterit. Hankkeen tarkoituksena oli käynnistää prosessi, jonka lopputuloksena Kortteli 48:ssa sijaitsee vahva luovien toimialojen sekä nuoriso- ja kulttuuripalveluiden keskittymä.

2012. 42 s. 978-952-275-023-5

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c61.jpg

C:60 KuTu - Kulttuurista tulevaisuutta : Loppuraportti
Niina Hattunen

KuTu - kulttuurista tulevaisuutta -hanke oli PKAMK:n hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisotoimen, Itä-Suomen yliopiston ja PKAMK:n Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö ja Joensuun Popmuusikoiden Elävä Ilosaari -hankkeiden kanssa. Hankkeiden keskiössä oli Joensuun keskustan kehittäminen eläväksi toimintakokonaisuudeksi. KuTu – kulttuurista tulevaisuutta -hanke keskittyi Pohjois-Karjalan luovien alojen monipuoliseen kehittämiseen. Hankkeen aikana osallistuttiin valtakunnalliseen luovien alojen kehittämistyöhön, Joensuun seudun kulttuuri-, nuoriso ja luovien alojen kehittämistoiminnan koordinoimiseen ja Itä-Suomi yhteistyön tiivistämiseen. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia.

2012. 27 s. 978-952-275-022-8

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c60.jpg

C:59 Luova Pohjois-Karjala II : Loppuraportti
Niina Hattunen

Luova Pohjois-Karjala II -hanke oli PKAMK:n hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke, jonka tavoitteena oli luovien alojen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä aluevaikuttavuuden lisääminen. Hankkeen toteuttajina olivat Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Stone Pole Oy:n Suomen Kivikeskus ja Outokummun kaupungin Vanha Kaivos. PKAMK:n hallinnoiman toimenpiteen päätavoitteena oli valtakunnallisen KOKO Luovien alojen teemaverkoston tuottamien toimenpiteiden alueellinen koordinointi, osallistuminen ja tiedottaminen valtakunnallisen verkoston toiminnasta sekä kansallisista ja kansainvälisistä luovien alojen kehittämis-, koordinointi- ja koulutustilaisuuksista. Julkaisussa kuvataan hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia.

2012. 24 s. 978-952-275-021-1

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c59.jpg

C:58 Enterprise portals in e-learning
Jari Järvelä, Juha Kareinen, Jyri Pötry, Stanley Fobugwe

This report describes a new e-learning concept based on open-source enterprise portal technology with web 2.0 features. As web technology has evolved rapidly in the last decade bringing different kinds of social applications and collaborative tools, those features have been only loosely adopted for online learning purposes. New technologies allow users flexible ways of communication and data distribution through the internet. These web 2.0 tools are already absorbed by large audiences, providing a great opportunity for utilisation in online learning. There is a need for online learning material for operations management. As a result an operation management themed e-learning environment was built in co-operation between NKUAS and Arcusys Ltd.

2012. 27 s. 978-952-275-016-7

Saatavana verkkojulkaisuna - E-publication

 

c58.jpg

C:57 Klaavi-hanke. Musiikin perusteiden verkostopohjainen kehittäminen.
Raija Pesonen-Leinonen (toim.)

Klaavi-hanke on Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan ja Kuhmon musiikkiopistojen sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hanke musiikin perusteiden opetuksen kehittämiseksi taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan antavissa musiikkioppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena on ollut opetuksen kehittäminen laajasti: kehittämiskohteina ovat opetusmenetelmät, oppimateriaalit ja arviointi.
Julkaisu on kuvas hankkeen etenemisestä ja tuloksista.

2012. 85 s. 978-952-275-012-9

Saatavana verkkojulkaisuna

 

c57.jpg

AnchorC:56 Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen Pielisen Karjalassa
Minna Sarkkinen

Julkaisu on kooste hankkeen ”Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen Pielisen Karjalassa” toteutuksesta vuonna 2011. Hankkeessa pyrittiin hahmottamaan inovaatiotoimintaa ja jäsentämään yritysten innovointia tukevaa palvelutarjontaa kehittämällä niitä kuvaavia toimintamalleja. Hankkeessa kartoitettiin 50 yrityksen innovaatiotoiminnan edistämisen kehitys- ja palvelutarpeita, joista suurin osa edusti tuotannollisia aloja ja pieniä yrityksiä. Hankkeessa pyrittiin aktivoimaan yritysten innovaatiotoimintaa ja edistämään ideoiden esilletuloa ja niiden kehittämistä innovaatioiksi. Julkaisussa esitellään kolme yritysesimerkkiä, jotka edustavat innovaatiotoiminnan edistämisen eri kehitystarpeita, menetelmiä ja näkökulmia.

2011. 91 s. 978-952-275-011-2

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c56.jpg

C:55 Outdoors Finland -strategian mukainen matkailuaktiviteettien kehittäminen ja imagomarkkinointi Pohjois-Karjalassa Raija Ruusunen & Tero Taatinen (toim.)

Matkailun edistämiskeskuksen ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän matkailun teemaryhmän käynnistämä Outdoors Finland -ohjelma tavoittelee matkailun kesäaktiviteettien kehittämistä kansainvälisille markkinoille. Ohjelman mukainen OF Pohjois-Karjala -hanke keskittyi matkailuaktiviteettien kehittämiseen Pohjois-Karjalassa. Hankkeen keskeisinä tehtävinä oli tuottaa Pohjois-Karjalaan kehittämissuunnitelmat vaellukselle, melonnalle, kalastukselle ja veneilylle, tuottaa imagomarkkinointimateriaalia, välittää tietoa aktiviteettien kehittämisestä kansainvälisille markkinoille sekä mallintaa yritysryhmien kehittämissuunnittelua. Julkaisussa kuvataan hankkeen tavoitteet, toiminta ja tulokset sekä esitellään hankkeessa tuotetut kehittämissuunnitelmat em. aktiviteeteille.

2011. 81 s. 978-952-275-002-0

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

c55.jpg

C:54 Kurkistus kulisseihin : Näkökulmia Pohjois-Karjalan elokuvamaakunnan rakentumiseen. Petri Raivo (toim.)

Julkaisun artikkeleissa esitellään näkökulmia Pohjois-Karjalan mediaympäristön syntyyn,
kehittymiseen ja siihen liittyviin kulttuuri-ilmiöihin. Alueellisista elokuva- ja tv-tuotannoista on viime vuosina tullut merkittävä osa joidenkin alueiden elämystaloutta. Pohjois-Karjala on profiloitunut lukuisten mediatuotantojen alueena, jonne on syntynyt paitsi koko tuotantoketjun kattavaa elokuva- ja tv-alan ammattiosaamista myös tuotantoja tukevaa festivaali- ja matkailutoimintaa. Kyseessä ei ole ollut pelkkä onnellinen sattumusten sarja vaan taustalla on ollut systemaattinen ja määrätietoinen kehitystyö, jonka tavoitteena on ollut rakentaa Pohjois-Karjalaan tuotantoja tukeva laite- ja koulutusinfrastruktuuri, kehittää tuotantoyhtiöiden tarpeet huomioivaa palvelutoimintaa sekä tukea erilaisten kehityshankkeiden kautta elokuvamaakunnan rakentumista.

2011. 89 s. 978-952-275-000-6. Hinta 20 € (sis. alv)

Saatavana verkkojulkaisuna.

c54.jpg

C:53 Kalliojärven vesistöalueen järvialtaiden vedenlaatu ja fosforikuormitus vuonna 2010 sekä fosforimallitarkastelu kunnostussuunnittelun lähtökohdaksi : Tutkimusraportti. Tarmo Tossavainen

Tutkimuksessa selvitettiin Valtimon kunnassa Ylä-Karjalassa sijaitsevan Kalliojärven vesistöalueen vedenlaatua kokonaisfosforikuormitusta. Tutkimus on osa Kalliojärven vesistöalueen kunnostussuunnittelua, jonka aloite on tullut Kalliojärven kylän asukkailta. Tutkimuksen tekoon osallistui Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympärisöteknologian koulutusohjelman opiskelijoita.

2011. 37 s. 978-951-604-152-3. Hinta 15 € (sis. alv)

Saatavana verkkojulkaisuna

c53.jpg

C:52 Kolin Purnulammen limnologinen tila vuonna 2010. Tarmo Tossavainen

Kolin kansallispuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevan, pahoin rehevöityneen Purnulammen tila selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijoiden kurssityönä. Selvityksessä esitellään Purnulammen ja sen lasku-uoman sekä valuma-alueen fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Selvityksen pohjalta on laadittu diagnoosi lammen ja sen valuma-alueen kunnostussuunnittelua varten.

2011. 67 s. 978-951-604-149-3 Hinta 15 € (sis. alv)

Saatavana verkkojulkaisuna

c52.jpg

C:51 Juuret Wärtsilän raudassa

Wärtsilän Teknillisen oppilaitoksen perustamisesta v. 1961 alkanut insinöörikoulutus Joensuussa on kokenut monia vaiheita. WTOL on jo historiaa ja insinöörikouklutus on nyt osa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun toimintaa. 50 vuoden aikana oppilaitoksesta on valmistunut n. 4500 insinööriä ja teknikkoa. Tässä juhlakirjassa tuodaan esille joensuulaisen insinöörikoulutuksen vaiheita. Kirjassa kuvataan myös ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi kirja sisältää oppilaitoksesta valmistuneiden, lähinnä Joensuun seudun elinkeinoelämän palveluksessa olevien insinöörien haastatteluja.

2011. 122 s. 978-951-604-145-3 Hinta 25 € (sis. alv)

c51.jpg

C:50 Esiselvitys harjoittelu- ja työtilahotellin toteuttamisesta Joensuun seudulla. Teemu Turunen, Tuomas Turunen, Niina Hattunen (toim.)

Raportissa kuvataan joensuun seudulla talvella 2011 toteutetun muusikoiden ja yhtyeiden harjoittelutiloihin sekä taitelijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden työtiloihin liittyvän esiselvityksen tulokset. Esiselvityksen ensisijaisena tavoitteena oli määritellä uudenlainen taiteilijoiden ja muusikoiden työ- ja harjoittelutilakonsepti, joka olisi taloudellisesti toteutettavissa Joensuun keskustan tuntumassa, ja joka tukisi myös luoviin aloihin liittyvää muuta liiketoimintaa.

2011. 45 s. 978-951-604-134-9

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

c50.jpg

C:49 Ageing in Working Life. Pertti Laitinen (Ed.)

This publication has been written by the Finnish student group that participated in an Erasmus funded intensive program, Multidisciplinary European Program, in Lille, France in spring 2011 with the guidance of lecturer Pertti Laitinen. The book includes the main issues of the program, ageing, from the perspective of the Finnish economy and working life from a wide perspective.

2012. 39 s. 978-951-604-133-2

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

c49.jpg

C:48 Luovat alat Pohjois-Karjalassa. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman (toim.)

Raportissa avataan luovien toimialojen tunnuslukuja Tilastokeskuksen yritystietojen ja tilastojen sekä alan tutkimuksen kautta. Raportissa on käytetty myös yhdistystoimintaa maakunnassa avaavia tilastoja sekä raporttia varten tuotettua kyselyaineistoa. Pohjois-Karjalan luovien alojen yrityksistä ei aiemmin ole tehty koontia ja tämän raportin tarkoituksena on avata luovien alojen nykytilaa Pohjois-Karjalassa ja antaa eväitä luovien alojen jatkotutkimukselle. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Pohjois-Karjalan luovien alojen aluekehitystyössä ja jatkotutkimuksessa. Lisäksi tulosten toivotaan hyödyttävän laajemmin muita luovien alojen toimijoita ja niiden parissa työskenteleviä organisaatioita. Raportti on osa Luova Pohjois-Karjala II -hanketta.

2011. 124 s. 978-951-604-136-3.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

c48.jpg


C:47 Kokemuksia mobiiliohjauksesta ammattikorkeakouluissa. Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen (toim.).

Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteisen Mottu-projektin raportti. Julkaisun aiheina ovat mobiiliohjaus opetuksessa, harjoittelussa ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluprosessin tukemisessa opiskelijan opintopolun eri vaiheissa.

2011. 78 s. 978-952-203-140-2.

Saatavana Savonia-ammattikorkeakoulun sivuilla

 

c55.jpg

C:46 Home Care 24h : strengthening competences and renewing operations models. Henna Myller (ed.).

The Developing Round-the-Clock Home Care as a Regional Network Co-operation project was implemented in 2008-2011. It is funded by the European Regional Development Fund through the Regional Council of North Karelia. The municipalities, joint municipality, businesses, organisations, and North Karelia University of Applied Sciences funded the project with their self-financing shares. The project is administrated by North Karelia University of Applied Sciences.

2011. 92 s. 978-951-604-131-8.

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

c55.jpg

 

 

C:45 Kansainvälistyvä Pohjois-Karjala : näkökulmia kansainvälistymiseen pohjoiskarjalaisissa yrityksissä ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa.
Anneli Airola.


Kansainvälistymisestä on tullut tärkeä osa toimintaa yhä useammalle pohjoiskarjalaiselle yritykselle ja työpaikalle. Kansainvälistyminen on myös kiinteä osa korkeakoulujen toimintaa. Yritysten kansainvälistymisen tilaa, ts. osaamista, tulevaisuuden tavoitteita sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on julkaisussa kartoitettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on kartoitettu henkilöstön ja opiskelijoiden käsityksiä kansainvälistymisen merkityksestä. Kartoitukset toteutettiin www-kyselyinä sekä haastatteluin. Yritysten osalta tarkasteltiin erityisesti kansainvälistä liiketoimintaosaamista, tulevaisuuden kansainvälistymisen tavoitteita sekä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen keskeisiksi painopistealueiksi nousivat koulutuksen kansainvälistäminen, kansainväliset tutkinto-opiskelijat, henkilöstön kansainvälisyysosaaminen, kansainvälinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä maakunnan kansainvälistymisen tukeminen.

2011. 113 s. 978-951-604-123-3. Hinta 25 € (sis.

c55.jpg


C:44 Työhyvinvoinnin ja ergonomian kehittäminen yhteys- ja palvelukeskusalalla. Pilvi Purmonen ja Riitta Makkonen(toim.)

Julkaisu on syntynyt yhteistyössä työterveyslaitoksen kanssa, ja se paneutuu toimialan työhyvinvoinnin ja ergonomian haasteisiin. Tutkimukseen on osallistunut kuusi yhteys- ja palvelukeskusalan organisaatiota. tiedonkeruu on kohdistettu laajasti eri henkilöstötasoille siten, että sekä ylimmän johdon, esimiesten että työntekijöiden näkemykset on saatu kuuluviin. Julkaisu on syntynyt osana osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hankkeen toimintaa. Hanke on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, joka on toiminut 1.8.2008–31.12.2010.

2011. s. 978-951-604-122-6.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

c55.jpg

 

C:43 Kotihoito24h : osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista. Henna Myller (toim.)

Ympärivuorokautisen kotihoidon kehittäminen seudullisena verkostoyhteistyönä -hanke toteutui vuosina 2008 - 2011. Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa ja rahoitus tuli Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta.  Tämän julkaisun artikkeleissa kuvataan eri näkökulmista hankkeessa mukana olleiden kokemuksia ympärivuorokautisen kotihoidon kehittämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Sisältöinä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutos ja sen merkitys kehittämistyöhön, kotisairaalatasoinen hoito ja tehostetun kotihoidon käynnistäminen, kuntoutuksen asema nyt ja tulevaisuudessa, saattohoito kotona, teknologia kotihoidossa sekä yksityisyrityksen ja järjestöjen merkitys ympärivuorokautisessa kotihoidossa.

2011. 92 s. 978-951-604-119-6.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

C:42 Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla. Pilvi Purmonen ja Riitta Makkonen (toim.)


Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-rahoitteinen Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 2008-2010 kehitti yhteys- ja palvelukeskusalalle suunnattua koulutustarjontaa. Hankkeen tavoitteena on ollut vastata kasvavan yhteyskeskustoimialan liiketoiminnan haasteisiin parantamalla esimiestyöskentelyä ja henkilöstön ammattillista osaamista.  Julkaisussa tarkastellaan osaamisen johtamisen, muutosjohtamisen ja esimiestyön tilaa sekä kehittämishaasteita yhteys- ja palvelukeskusalalla. Julkaisu on syntynyt yhteistyössä Net Effect Oyn: kanssa.

2011. 69 s. 978-951-604-117-2.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

c55.jpg

 

AnchorC:41 Monikulttuurisista kohtaamisista innostavaan ikäosaamiseen. Ritva Väistö (toim.).

Monikulttuurisista kohtaamisista innostavaan ikäosaamiseen -julkaisusssa kuvataan edistyksellistä ja innovatiivista kehittämistyötä, jota on tehty Hyvinvointialan oppimis- ja kehitysverkosto -hankkeessa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Kirja kertoo hankkeen menestystarinoita, jotka liittyivät erityisesti monikulttuurisuuden vahvistamiseen ja ikäosaamiseen. Lisäksi kirjassa pohditaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteutumista ammattikorkeakoulun arjessa.

2010. 66 s. 978-951-604-116-5. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana myös verkkojulkaisuna


C:40 Tuotteen elinkaaren hallinnan palvelukonsepti. Juha Kareinen ja Jyri Pötry.
Tuotteiden ja tuotetietojen tehokas hallinta ja hyödyntäminen ovat elintärkeitä muun muassa tuotteiden laadun, tuotannon ohjattavuuden, muuttuvien asiakastarpeiden sekä hyvän asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Näiden tarpeiden täyttämiseen ja hallintaan oleellisesti vaikuttava teknologia on nimeltään tuotteen elinkaaren hallinta (PLM). Nimensä mukaisesti elinkaaren hallinta käsittää kaikki vaiheet tuotteen synnystä sen lopulliseen hävittämiseen. PKAMK:n hallinnoimassa tuotteen elinkaaren hallinnan palvelukonsepti –hankkeessa (PLM-hanke) kehitettiin palveluista ja kehitysympäristöstä muodostuva kokonaisuus, joka tukee mahdollisimman hyvin tuotannollisten pk-yritysten tuotteiden elinkaaren hallintaa.

2010. 47 s. 978-951-604-115-8.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna


C:39 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän sisäinen auditointi. Mervi Vidgrén, Pekka Auvinen, Lauri Hirvonen, Susanna Hukka, Anne Ilvonen, Jaakko Meriläinen, Mikko Penttinen, Jarmo Renvall, Raimo Saarelainen, Vesa Saarikoski, Asko Saatsi.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutettiin syksyllä 2011 Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) toteuttama laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Auditointien tarkoituksena on tukea korkeakoulujen laatutyötä ja osoittaa korkeakoulujen laadunvarmistuksen taso. Ulkoisen auditoinnin valmistautumisen tueksi ammattikorkeakoulussa toteutettiin sisäinen auditointi syksyllä 2010. Raportissa esitellään Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sisäinen auditointiprosessi ja sisäisessä auditoinnissa havaitut laadunvarmistusjärjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet.

2010. 42 s. 978-951-604-114-1.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna


C:38 Terveysalan kansainvälisyysviikkoja 10 vuotta : muistoja vuosien varrelta = The International Weeks in Health Care : Reminiscing Past Ten Years. Tiina Halonen, Marjo Piironen, Minna Rokkila (toim.)
Julkaisu tarjoaa näyteikkunan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälisyysviikoille ja samalla myös laajemmin kansainvälisyystoimintaan. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun terveysalalla on kansainvälisyysviikkoja toteutettu jo kymmenen vuoden ajan. Alkuvuosien jälkeen mukaan tulivat myös muut koulutusalat. Vuosittainen kansainvälisyysviikko on esimerkki moniammatillisesta ja monialaisesta toiminnasta parhaimmillaan.

2010. 72 s. 978-951-604-107-3.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

AnchorC:37 Maakuntakorkeakoulun monet muodot. Kari Kallberg & Pia-Riitta Pekkanen (toim.)
Toimintaympäristön muutokset, rakenteellinen kehittäminen, aluekehitystehtävä ja yhteistyövelvoitteet asettavat korkeakouluille haasteita, joihin maakuntakorkeakoulutoiminta tarjoaa toimivia malleja. Yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvalla maakuntakorkeakoulutoiminnalla voidaan parantaa koulutuksellista tasa-arvoa ja tuoda korkeakoulujen osaaminen tukemaan kampuspaikkakuntien ulkopuolisia alueita.  Julkaisun artikkelien kirjoittajat kuvaavat eri näkökulmista lähtökohtia, kokemuksia, toimintatapoja ja –malleja, joilla korkeakoulut ovat 2000-luvulla toteuttaneet aluekehitystehtäväänsä maakuntakorkeakoulutoiminnan avulla.

2009. 176 s. 978-951-604-102-8. Hinta 30 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:36 Opiskelijoiden työllistyminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta vuosina 2001-2006. Irinja Pänttönen.
Julkaisussa käsitellään Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta valmistuneiden medianomien työllistymistä vuosina 2001-2006.  Selvityksen mukaan PKAMK:n viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneet työllistyivät hyvin oman alansa töihin.

2009. 35 s. 978-951-604-098-4.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna


AnchorC:35 Debate: Development of the European Business Adviser Training and Exchange. Anna Liisa Westman, Kirsi-Marja Toivanen-Sevrjukova, Ulla Asikainen, Liisa Timonen.
This publication highlights the most important functions and outcomes of the Debate project. Debate, the short for the Development of the European Business Adviser Training and Exchange Project, was implemented in 2005-2007 with the financial support from INTERREG IIIC North Zone and the Finnish Ministry of Interior. It was carried out by a consortium of nine (9) regions and 16 business advisory agencies and universities in Estonia, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Sweden and Finland. The project was coordinated by North Karelia University of Applied Sciences, Finland.The main outcomes of the Project included the enhancement of networking and expertise of business advisors and educators, the development of entrepreneurship training and the establishment of the Association of European Business Advisers, AEBA.

2009. 86 s. 978-951-604-097-7.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna


AnchorC:34 Ulkomaalaistaustaiset palvelualalla : koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen esteet. Irma Tikkanen, Maija-Leena Rautiainen, Eliisa Kotro, Mailis Korkiakangas, Marja Nives.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutettiin OPM:n tuella Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden koulutukseen hakeutumisen ja työllistymisen esteet palvelualalla -hanke. Hankkeen tavoitteena oli selvittää ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisen ja koulutukseen hakeutumisen esteitä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Suurimmaksi esteeksi selvityksessä todettiin puutteellinen kielitaito, mutta myös monet tekijät suomalaisessa työkulttuurissa. Raporttia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden koulutusta erityisesti matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

2008. 69 s. 978-951-604-094-6. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:33 Aikuiskoulutuksen toteuttajasta työyhteisöjen osaamisen kehittäjäksi : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmien arviointi. Pekka Auvinen, Anita Malinen, Harri Mikkonen.
Julkaisussa esitellään malli aikuisten opetussuunnitelmien analysoinnille ja kehittämiselle ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmien arviointi on ensimmäinen vaihe Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen kehittämisohjelmassa 2007-2012. Tavoitteena oli selvittää palvelujen nykytila suhteessa ammattikorkeakoulun strategisiin linjauksiin ja aikuiskoulutuksen ennakoituihin haasteisiin sekä etsiä aikuiskoulutuksen uusia mahdollisuuksia. Arviointi toteutettiin kehittävän ja osallistavan arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Menetelminä olivat opetussuunnitelmadokumenttien arviointi, kyselyt opiskelijoille ja opettajille sekä aikuiskoulutuspalvelujen parissa työskentelevien itse- ja vertaisarviointi. Raportissa esitellään arviointiprosessi ja tulokset.

2008. 69 s. 978-951-604-089-2. Hinta 20 € (sis. alv).

C:32 Ohjaus on kuin palapeliä : näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Mervi Lätti, Päivi Putkuri (toim.).
Artikkelikokoelma antaa laajan kuvan aikuisopiskelijan ohjauksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ammattikorkeakoulussa; niistä monimuotoisista ja monitasoisista haasteista, jotka liittyvät aikuisopiskelijan opiskelijalähtöiseeen ohjaukseen. Ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoiden tilannetta eri aikuiskoulutusmuodoissa tarkastellaan aikuisopiskelijoista kerättyjen tilastotietojen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen ohjaushenkilöstölle tehty kysely valottaa ohjaajien työn näkökulmasta ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden ohjauksen tilannetta ja ohjaustoimintaa. Artikkelien kirjoittajat ovat hankkeen kehittämisverkostossa toimivia asiantuntijoita.

2008. 86 s. 978-951-604-086-1. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna

AnchorC:31 Venäjä vetää - näkökulmia yritysten Venäjä-yhteistyöhön  Pritazenie rossijkogo rynka - Èksperty i predprinimateli o sotrudnicestve. Lauri Honka et al. (toim.)
Kansainvälistä liiketoimintaa aloittelevan tai sitä jo harjoittavan yrityksen on hyödyllistä selvittää, millaisia liiketoimintavaihtoehtoja Venäjä nykyisin tarjoaa. Apua liiketoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä on tarjolla. Tässä teoksessa esitellään kokeneiden yrittäjien sekä suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden näkemyksiä Venäjän nykytilanteesta, sen tarjoamista mahdollisuuksista ja suomalais-venäläisestä yhteistyöstä. Julkaisu on kaksikielinen.

2007. 111 s. 978-951-604-078-6. Hinta 25 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:30 Joensuun, Enon ja Pyhäselän perusterveydenhuollon yhdistymisprosessin arviointi. Pekka Auvinen, Päivi Sihvo.

Joensuun kaupungin sekä Enon ja Pyhäselän kuntien perusterveydenhuollon organisaatiot yhdistyivät vuoden 2007 alussa, jolloin työntekijät siirtyivät Joensuun kaupungin palvelukseen. Joensuu kaupunki toimii siis ns. isäntäkuntana ja tuottaa perusterveydenhuollon palvelut myös Enon ja Pyhäselän kunnille. Yhdistyminen toteutettiin osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Joensuun Seudun kuntien perusterveydenhuollon seutuhanketta 2005-2007. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2007 yhdistymisprosessin onnistumisen arvioinnin.  Arvioinnin tulokset on koottu tähän raporttiin.

2007. 51 s. ISBN 978-951-604-072-4. Hinta 15 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:29 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuus. Teppo Tarnanen, Kim Wrange, Petri Raivo.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on vahva taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen aluevaikuttaja. Tässä julkaisussa on määritelty ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia indikaattoreita sekä kartoitettu niitä varten tarvittavan pohjatiedon keräämiseen liittyviä kehittämistarpeita. Lisäksi aluevaikuttavuuteen liittyvää käsitteistöä ja sen käyttöä on jäsennelty. Selvitys toimii siten myös valtakunnallisena keskustelunavauksena ammattikorkeakoulujen kolmen tehtävän määrittämiseksi.

2007. 49 s. ISBN 978-951-604-074-8. Hinta 15 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:28 Invest in experience – Expert Perspectives on the Development of Age management in the O.W.L. Project. Anna-Riitta Mikkonen (ed.).
The Project is one of the activities under the theme “Management of Demographic Change”. The primary targets are the development of strategies dealing with demographic ageing, investment in human resources, the development and experimentation of alternative work arrangements in enterprises, and awareness raising on the significance and involvement of older workers in working life. The target group of this Project consists of older workers, enterprises and organisations.

2007. 76 s. ISBN 978-951-604-068-7. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:27
Työntekijä oman työnsä kehittäjänä. Ritva Väistö (toim.).
Dynamo-sosiaalidynaaminen ohjausmenetelmä työelämän kehittämiseen –hanke toteutettiin vuosina 2006 – 2007. Dynamo-hankkeen tavoitteena oli tuottaa konkreettista työhyvinvointia lisääviä toimintakäytäntöjä arkityöhön. Tavoitteena oli lisätä työntekijöiden itseohjautuvuuden taitoja ja vahvistaa heidän kykyään selviytyä muutoksessa. Hanke toteutettiin yhdessä Kiteen ja Outokummun sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa. Kehittämistoiminnassa sovellettiin kanadalaisen professori R. Vance Peavyn kehittämää sosiodynaamista ohjausta. Sosiodynaamisessa ohjauksessa korostuu yksilön aktiivisuus, oppimisen yhteisöllisyys, mielikuvien merkitys sekä yksilölliset että yhteisölliset merkitysrakenteet.

2007. 74 s. ISBN 978-951-604-067-0. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna


C:26
Osaamisen kohtaaminen - näkökulmia työelämälähtöiseen koulutukseen. Kari Kallberg ja Marjo Halila (toim.).
Julkaisussa tarkastellaan työelämälähtöistä koulutusta koulutus- ja työpolitiikan, ennakoinnin, tulevaisuuden tutkimuksen, monikulttuurisuuden ja arvojen näkökulmasta. Julkaisussa esitellään PROaktiivimalli -hankkeessa kehitettyä uutta työelämälähtöistä valmennuksen, ohjauksen ja koulutuksen toimintamallia ja työkaluja, jonka kohderyhmä on korkeakoulututkinnon suorittaneet työnhakijat.

2007. 144 s. ISBN 978-951-604-066-3. Hinta 25 € (sis. alv).

C:25
Palliatiivinen hoito : elämänlaatua parantumattomasti sairaille potilaille. Henna Myller (toim.).
Palliatiivinen hoito on hoidollinen lähestymistapa, jolla parannetaan parantumattomasti sairaan ja hänen läheistensä elämänlaatua. Palliatiivinen hoito perustuu kärsimyksen ehkäisemiseen ja lievittämiseen. Julkaisussa käsitellään monipuolisesti palliatiivisen hoidon kenttää. Käytännön hoitotyöstä on artikkelit kotihoidosta, vanhusten ja pitkäaikaissairaiden hoitokodista sekä lääkärin työstä. Julkaisussa on myös tutkimus-, kehittämis- ja koulutustyön näkökulma parantumattomasti sairaiden hoitotyöhön.

2007; 3. muuttam. lisäpainos 2009. 53 s. ISBN 978-951-604-9. Hinta 20 € (sis. alv).


C:24
Elämänilon välähdyksiä.
Taide ja kulttuuri ovat osa uudenlaista hyvinvointipolitiikkaa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Keinu 2006-2007 -hankkeessa taiteilijat olivat mukana vanhusyhteisön arjessa. Julkaisussa tutustutaan sanataiteilijan, taidekäsityöläisen ja kirjailijan ajatuksiin vanhustyöstä sekä vanhuksen elämäntarinaan. Lisäksi artikkeleissa tutkitaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta iäkkäiden ihmisten luovuutta ja toimijuutta sekä kulttuurin saavutettavuutta.

2007. 103 s. ISBN 978-951-604-063-2. Hinta 25 € (sis. alv).


AnchorC:23 Maaseutumatkailu : palvelua ja yrittäjyyttä. Raija Komppula, Mervi Heikkinen.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelma toteutti vuosina 2011-2004 yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa Itä-Suomen maaseutumatkailun tutkimus- ja kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena oli tutkia alueen maaseutumatkailua kysynnän kysynnän, tarjonnan ja yrittäjyyden näkökulmista. Millaisia ovat Itä-Suomeen saapuvat maaseutumatkailijat? Mitkä ovat heidän motiivinsa matkustaa maaseutulomalle ja mitä aktiviteetteja he harrastavat maaseutulomansa aikana? Minkälaisia ovat yrittäjyyden tunnusluvut ja tulevaisuudennäkymät maaseutumatkailussa? Julkaisussa analysoidaan myös ohjelmapalveluyrittäjyyttä koskevan kyselyn tuloksia.

2006. 107 s. ISBN 951-604-054-3. Hinta 25 € (sis. alv).


C:22
How Can I Help You? Kak Vam pomoč
'? Kielitaitotarpeiden kartoitus sosiaali- ja terveysalalla Joensuussa. Anneli Airola, Marjo Piiroinen.
Joensuussa toteutettiin sosiaali- ja terveysalan kielitaitotarpeiden kartoitus. Kielitaitotarpeita kartoitettiin kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Tärkeimmäksi kielitaidon osa-alueeksi osoittautui suullinen kielitaito. Suullisessa kielitaidossa painotettiin eniten viestinnällisyyttä, ts. viestin perille menoa ja tilanteesta selviytymistä. Lisäksi haastateltavat painottivat kuullun ymmärtämistä, ammattisanaston hallintaa ja kulttuuritietoutta. Ammattikorkeakouluissa tulee opettaa työelämän tarpeet kohtaavaa kielitaitoa. Tämä raportti antaa työelämän näkökulmaa sosiaali- ja terveysalan kieltenopetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmien laatimiseen.

2005. 122 s. 951-604-053-5. Hinta 10 € (sis. alv).


C:21
Oppimisympäristön rakentaminen työelämän ja koulutuksen yhteistyönä.
Miia Pasanen ja Päivi Putkuri (toim.).
Lukuvuoden 2004 – 2005 aikana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa järjestettiin ohjauskoulutusta työpaikkojen harjoitteluohjaajille. Tavoitteena oli kehittää oppimisympäristöä koulutuksen ja työelämän yhteistyönä. Tässä raportissa opiskelijat, opettajat ja työyhteisöissä toimivat ohjaajat kuvaavat harjoittelunohjauksen kehittämistyön aikana syntyneitä ajatuksiaan, käytäntöjään ja ohjauksen kehittämistarpeita omista näkökulmistaan.

2005. 50 s. ISBN 951-604-052-7. Hinta 10 € (sis. alv).


C:20
Mentorointi, ammatillisen kasvun ja työyhteisön kehittämismenetelmä sosiaali- ja terveysalalla.
Ritva Väistö (toim.).
Mentorointi on ammatillisen kasvun ja työyhteisön kehittämismenetelmä. Se tulee erityisesti ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa varaudutaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä aiheutuvaan työvoima- ja osaamisvajeeseen. Julkaisussa raportoidaan mentoroinnin kehittämistyössä mukana olleiden kokemuksia. Mentorointia testattiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Honkalammen kuntayhtymän työntekijöiden kanssa. Kehittämisessä oli mukana yli 30 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Mentorointitapaamisia pidettiin noin vuoden ajan. Artikkeleissa kuvataan, mitä mentoroinnin toteuttaminen käytännössä edellyttää työntekijältä ja työyhteisöltä.

2004. 49 s. ISBN 951-604-044-6. Loppuunmyyty.


C:19
Voimavirtaa arkeen : taide ja kulttuuri sosiaalialan työssä.
Arja Jämsen, Tuula Kukkonen (toim.).
Voimavirtaa arkeen - julkaisussa nostetaan esille esimerkkejä laajasta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä, jota sosiaali- ja kulttuurialalla on Pohjois-Karjalassa tehty.Artikkeleissa kuvataan hyviä käytäntöjä sekä uusien työmuotojen kokeiluja. Tavoitteena on käynnistää keskustelua erilaisista sosiaali- ja kulttuurialan yhteisistä toimintamalleista, joilla voidaan edistää Pohjois-Karjalan menestystä ja hyvinvointia. Kirjoittajat ovat pohjoiskarjalaisia taiteen, kulttuurin ja sosiaalialan toimijoita.

2004. 133 s. ISBN 951-604-041-1. Painos loppuunmyyty.


C:18
Sosiaali- ja terveysalan työyhteistöjen toimivuus ja työntekijöiden työhyvinvointi : selvitys sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden työhyvinvoinnista Pohjois-Karjalassa.
Arja Holopainen, Tuovi Hakulinen, Ritva Väistö.
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi ovat keskeisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavia tekijöitä. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä aiheutuvaan työvoima- ja osaamisvajeeseen yritetään varautua kehittämishankeessa, jossa on mukana seitsemän pohjoiskarjalaista sosiaali- ja terveysalan organisaatiota. Laadukkaiden palvelujen tuottamisen yhtenä uhkana pidetään henkilöstön työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden vaikeuksia. Työuupumuksen pelätään olevan kasvava ongelma henkilöstö ikääntyessä. Selvitys kuvaa kehittämishankkeen lähtötilannetta kunnissa.

2004. 63 s. ISBN 951-604-040-3. Painos loppuunmyyty.


C:17
Yritysten kielitaitotarpeet Pohjois-Karjalassa.
Anneli Airola.
Tässä julkaisussa raportoidaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Kielipalvelujen toteuttama kielitaitokartoitus pohjoiskarjalaisissa yrityksissä. Kartoituksen tavoitteena oli saada tietoa yritysten kielitaitotarpeista ja yleisimmistä kielitilanteista. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa yritysten kielikoulutustarpeita ja yritysten yhteistyöhalukkuutta ammattikorkeakoulun kieltenopettajien kanssa. Mukana kyselyssä oli 103 yritystä Pohjois-Karjalasta. Ammattikorkeakouluissa tulee opettaa työelämän todelliset tarpeet kohtaavaa kielitaitoa. Tämä raportti antaa tietoa ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen kehittämiseen ja yrityskoulutuksen suunnitteluun.

2004. 83. s. ISBN 951-604-038-1. Hinta 10 € (sis. alv).


C:16
Jaettu asiantuntijuus verkkokoulutuksen tuottamisen mallina Stydi–projektissa.
Outi Arffman, Mervi Lätti, Soile Palosuo (toim.).
Stydi - sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden verkkokoulutuskokonaisuus syntyi vuosina 2000 – 2003 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tuloksena oli myös yhteistyöverkosto koulutuskokonaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Raportissa tarkastellaan ja arvioidaan hankkeen toteutusta ja saavutettuja tuloksia. Projektin toiminnassa ja opintokokonaisuuksien tuotannossa noudatettiin jaetun asiantuntijuuden mallia. Näkökulmia jaettuun asiantuntijuuteen tuovat hankkeessa mukana olleet opintokokonaisuuksien käsikirjoittajat, suunnittelijat, opiskelijat ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjät.

2003. 52 s. ISBN 951-604-027-6. Painos loppuunmyyty.


C:15
Perenna : täydennyskoulutuksella osaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Päivi Sihvo (toim.).
Perenna-hanke eli Pohjois-Karjalan perusterveydenhuollon kehittämis- ja koulutushanke ajoittui vuosille 2000-2003. Hankkeeseen osallistuneissa kunnissa oli tarvetta kehittää moniammatillista ja saumatonta yhteistyötä koko peruspalvelujen alueella. Tässä julkaisussa hankkeen toteutusta tarkastellaan koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta. Julkaisussa kuvataan Perenna-hankkeessa toteutettua täydennyskoulutusmallia ja esitellään hankkeessa syntyneitä kehittämistyön tuloksia.

2003; 2. p. (2004). 191 s. ISBN 951-604-035-7. Hinta 10 € (sis. alv).


C:14
ACCESS on mahdollisuus : asiantuntijoiden kokemuksia aikuisten opiskelun perusvalmiuksien sisällön kehittämisestä. Anna-Riitta Mikkonen (toim.).
Julkaisussa esitellään aikuisten opiskelumahdollisuuksia tukevan kehittämistyön tuloksia. Miten aikuisopiskelijoita voidaan tukea yksilöinä heidän omalla opiskelupolullaan? Artikkeleissa käsitellään aikuisopiskelijoiden itsearviointia tukevia testejä ja valmentavien opintojen merkitystä erityisesti tietotekniikan, matematiikan ja kielten opiskelussa. Lisäksi käsitellään ohjauksen merkitystä aikuisopiskelijan opintojen tukena.

2003. 71 s. ISBN 951-604-034-9. Painos loppuunmyyty.


C:13
ELEFISTÄ itään : ELEF-projektista elektronisia kirjastopalveluja Pohjois-Karjalaan. Marjariitta Viiri (toim.).
Joensuun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston, Joensuun yliopiston kirjaston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kirjaston yhteinen elektronisten kirjastopalvelujen kehittämishanke toteutettiin 2001-2003. Raportissa esitellään hankkeessa kehitettyjä tuotteita kuten Kipala-arviointijärjestelmää, Koivikko-tietokantaa ja Elevi-tietokantaa. Artikkeleissa käsitellään myös kirjastojen yhteistyön ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, kirjastopalvelujen käytettävyyden arviointia ja tiedonhakutaitojen verkko-opetusta.

2003. 67 s. ISBN 951-604-033-0. Painos loppuunmyyty.


C:12
Opetussuunnitelma ammattikorkeakoulun strategiatyön välineenä : tapaustutkimus koulutusohjelman tasolta. Jani Lemmetyinen.
Raportissa kuvataan ja arvioidaan laadullisen tapaustutkimuksen keinoin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman opetussuunnitelmaprosessia. Tarkastelu kattaa koko opetussuunnitelmatyön, alkaen kehittämistarpeiden ja tavoitteiden määrittelystä päättyen valmiiseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaprosessia on tarkasteltu opettajien, opiskelijoiden ja työelämän näkökulmista. Tarkastelussa on huomioitu erityisesti ympäristöteknologian alan työtehtävien monialaisuus ja ongelmakeskeisyys. Tutkimuksen keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä toimivat oppivan organisaation käsite sekä käsitykset ammatillisesta asiantuntijuudesta.

2003. 58 s. ISBN 951-604-032-2. Hinta 10 € (sis. alv).


AnchorC:11 Idea verkkoon : kokemuksia verkko-opintojakson tuottamisesta Stydi-projektissa. Outi Arffman [et al.].
Stydi -projektin tavoitteena on tuottaa kolmen itäsuomalaisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä laaja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyskoulutuskokonaisuus verkkoon. Projektissa sovelletaan monitasoista jaetun asiantuntijuuden periaatetta koulutusorganisaatioiden, ammattialojen sekä suunnittelijoiden ja yrittäjien kesken. Tässä raportissa analysoidaan Stydi -projektissa tuotetun pilottiopintojakson synty- ja tuotantoprosessi, siitä saadut kokemukset ja opit. Aluksi tarkastellaan pilottiopintojakson suunnittelun ja tuottamisen taustalla olevia lähtökohtia ja projektissa valittua tuotantomallia. Sitten käsitellään pilottiopintojakson suunnittelua ja käsikirjoittamista sekä testausvaiheessa saatuja kokemuksia. Pilottiopintojakson rinnalla tuotettiin opiskelijoiden oppimiseen liittyvä palautejärjestelmä, josta saatuja kokemuksia analysoidaan.

2002. 52 s. ISBN 951-604-027-6. Hinta 10 € (sis. alv).


C:10
Yliopettaja ammattikorkeakoulun kehittäjänä : yliopettajien esitelmät 2001.

Yliopettajajärjestelmän ja oman tehtävänsä tunnetuksi tekemiseksi uudet yliopettajat pitivät studia generalia –periaatteela toimeenastumisesitelmät, joiden pohjalta tämä julkaisu on toimitettu. Artikkelien aiheena ovat matkakohteen imago, muovimateriaalit, asiakkuusajattelu markkinoinnin kilpailukeinona ja yhteisöllinen oppiminen organisaatiokulttuurin näkökulmasta.

2001. 32 s. ISBN 951-604-026-8. Hinta 10 € (sis. alv).


C:9
Yhteisö rakentaa ympäristöään : yhteisötaiteen merkityksestä, prosessoinnista ja toimintojen ohjauksesta.
Seppo Väänänen.
Julkaisu käsittelee yhteisötaiteen muuttuvia merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä käsitepohdintojen että toteutettujen yhteisötaide-projektien esittelyn avulla. Taiteilijan perinteistä ammattikuvaa voidaan laajentaa: verkostoituessaan taiteentekijät saattavat luovuttaa osaamistaan vaikkapa syrjäytymisen ehkäisemisessä tai suvaitsevaisuuden lisäämisessä. Tärkeinä teemoina nousevat esille myös koulutuksen muotojen ja sisältöjen uusiminen, projekti- ja verkostokäytännöt sekä valmistuvien taiteilijoiden sijoittuminen erilaisiin tehtäviin. Kirjoittaja on kuvataiteilija ja taidekasvattaja.

2001. 95 s. ISBN 951-604-024-1. Hinta 10 € (sis. alv).


C:8
Ammatillisia asiantuntijoita… mutta millä menetelmillä? Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetuksen ja oppimisen nykytilan kartoitus
. Pekka Auvinen Pekka, Merja Mäkisalo, Jouni Viiri, Erkki Vikeväinen, Kim Wrange.
Ammattikorkeakoulut ovat olleet mukana monitahoisessa muutosprosessissa, joka voidaan jakaa rakenteelliseen kehittämiseen, toimintakulttuurin muutokseen ja käytännön toiminnan uudistumiseen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen alkuvaiheessa henkilöstön voimavarat kuluivat pääosin koulutusjärjestelmän pystyttämiseen, nyt painopiste on siirtynyt yhä enemmän varsinaisen koulutusprosessin kehittämiseen. Tämä raportti on yhteenveto Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetuksen ja oppimisen nykytilan kartoituksessa kertyneistä havainnoista. Raportissa esitellään myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun pedagogisen valmennusohjelman toteutussuunnitelma. Valmennusohjelman pääosat ovat hyvien käytäntöjen esittely ja käytön levittäminen, tutustuminen erilaisiin koulutuksen toteutustapoihin muissa oppilaitoksissa ja työelämässä, ammattikorkeakoulupedagogiikan kurssi, alakohtaisten virtuaaliopetuksen ja –oppimateriaalituotannon vastuuhenkilöiden valmennus sekä opetussuunnitelmauudistuksen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen muutamassa ns. pilottikoulutusohjelmassa.

2001. 69 s. ISBN 951-604-023-3. Painos loppuunmyyty.


C:7
Ammattikorkeakoulujen matkailualan opinnäytetyöskentely. Raija Komppula (toim.).
Seminaarijulkaisu sisältää Joensuussa 22. - 23.11.2000 pidetyn valtakunnallisen matlkailualan opinnäyteseminaarin alustuksia ja esitelmiä sekä seminaarissa esillä olleiden opinnäytetöiden referaatit. Alustuksissa käsitellään opinnäyteprosessiin liittyviä kysymyksiä, opinnäytetyön aihevalintaa matkailuelinkeinon näkökulmasta sekä matkailualan tutkimuksen tilaa Suomessa.

2001. 157 s. ISBN 951-604-021-7. Painos loppuunmyyty.


C:6
Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää työvoimaa : työvoiman määrällinen ennakointi Pohjois-Karjalan maakunnassa. Arja Holopainen, Tuovi Hakulinen.
Millaisia sosiaali- ja terveysalan palveluja väestö tarvitsee ja haluaa? Millaisia palveluja julkinen ja yksityinen sektori tulevaisuudessa tarjoavat ja mihin hintaan? Palvelujen laatua tarkasteltaessa on otettava huomioon paitsi henkilökunnan määrä myös väestön ikärakenne ja sairastavuus. Ennakointitietojen avulla tulevaisuutta voidaan ottaa hallintaan. Raportissa on selvitetty Pohjois-Karjalan maakunnan eri kuntien väestön kehitystä, sosiaali- ja terveysalan henkilöstömääriä ja eläkepoistumia vuodesta 2000 vuoteen 2030. Selvitys on osa ‘Työelämämuutosten ennakointi osana hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa' –hanketta.

2000. 32 s. ISBN 951-604-016-0. Hinta 10 € (sis. alv).


C:5
Russian Forest Industry Production : Trends and Prospects.
Nikolai A. Burkin, Anna-Liisa Myllynen, Valentin V. Strakhov.
The book describes the latest trends in the use of Russian forest resources, forest industry production and marketing of the products. It is targeted for the students of polytechnics and universities specialising in forestry, and forest industry and economics.

1998. 64 s. ISBN 951-604-011-X Hinta 10 € (sis. alv).


C:4
Projektit strategian toteuttajina.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laaja projektitoiminta toteuttaa ammattikorkeakoulun strategiaa. Ammattikorkeakoulu osallistuu projekteillaan yritysten ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa alueelliseen kehittämiseen. Artikkeleissa kuvataan tekniikan, muotoilun ja sosiaalialan projektien toimintaa ja tuloksia.

1997. 76 s. ISBN 951-604-010-1 Painos loppuunmyyty.


C:3
Yliopettaja ammattikorkeakoulun kehittäjänä : yliopettajien esitelmät 1997.
Yliopettajajärjestelmän ja oman tehtävänsä tunnetuksi tekemiseksi uudet yliopettajat pitivät studia generalia -periaatteella toimeenastumisesitelmät, joiden pohjalta tämä julkaisu on toimitettu. Artikkelit käsittelevät Kaakkois-Aasian sademetsiä, musiikkiterapiaa, käyttöarvoanalyysia, tietokoneohjelmistojen virheitä, terveysalan koulutusta sekä tutkimustyön haateita monialaisessa ammattikorkeakoulussa.

1997. 75 s. ISBN 951-604-007-1. Hinta 10 € (sis. alv).


C:2
Yliopettaja ammattikorkeakoulun kehittäjänä : yliopettajien esitelmät 1996.

Yliopettajajärjestelmän ja oman tehtävänsä tunnetuksi tekemiseksi uudet yliopettajat pitivät studia generalia –periaatteela toimeenastumisesitelmät, joiden pohjalta tämä julkaisu on toimitettu.

1996. 88 s. ISBN 951-604-006-3. Painos loppuunmyyty.


C:1
Metsä- ja puualan koulutus Venäjän federaatiossa. Mirja Jääskeläinen (toim.).
Selvityksen tavoitteena on antaa objektiivinen kuvaus koko Venäjän Federaation koulutusjärjestelmän perusteista, metsä- ja puualan koulutusta ohjaavasta lainsäädännöstä sekä koulutuksen hallinnosta ja kehittämisestä. Selvitykseen on koottu kaikki Venäjän Federaation korkea-asteen, keskiasteen ja alkeisasteen metsä- ja puualan koulutusta antavat oppilaitokset sekä niiden opetusohjelmat.

1996. 128 s. ISBN 951-604-005-5 . Hinta 10 € (sis. alv).