Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus vanhustyötä kehittämässä

Sirpa Ylönen, Ulla Kekäläinen, Heli Rinnekallio

Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus kehitettiin ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakoulutus -hankkeessa (AVOT-hanke), jota koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen yksi osa-alue on SOTE-pilotti, jossa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina ja Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. SOTE-pilotissa suunniteltiin syksyllä 2016 Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus (15 op), joka toteutettiin keväällä 2017.  Osaamiskokonaisuus toteutui verkko-opintoina ja sen toteuttamisesta vastasivat kolme korkeakoulua: Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Osaamiskokonaisuuden opinnot olivat osia korkeakoulujen tutkinto-opinnoista.

Osaamiskokonaisuuden sisällöt

Osaamiskokonaisuuden kehittämisen keskeisenä päämääränä oli vastata ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan muutostarpeisiin koulutuksen keinoin ja samalla tavoitteena oli palvella työssä ja työttömänä olevia eri alojen asiantuntijoita. Kohderyhmänä oli vanhustyössä toimivat sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja alasta kiinnostuneet henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään sote-palveluita asiakaslähtöisiksi.

Korkeakoulujen opetustarjonnasta valittujen opintojen sisällöissä korostuivat asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytettävyys, soveltuvuus sekä saavutettavuus. Tavoitteena oli myös kehittää uudenlaisia työelämän ajattelu- ja toimintatapoja vastaamaan muuttuvan sote-palvelujärjestelmän tuottamia uusia osaamistarpeita.

Osaamiskokonaisuuden eri opintojaksoissa tehtiin katsaus muuttuvaan sote -palvelujärjestelmään ja siihen liittyviin eettisiin kysymyksiin. Opinnoissa tutustuttiin myös sote -palveluita sääteleviin lakeihin ja säädöksiin sekä perehdyttiin asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja saumattomien palveluketjujen suunnitteluun.  Opintojen sisällöissä tuli myös esille asiakaslähtöisyys ja moniammatillisen yhteistyön merkitys sähköisten palveluiden kehittämisessä.  Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden erilaiset sähköiset sovellukset (esim. applikaatiot, pelit ja robotiikka) tulivat myös tutuiksi opiskelijoille.

Vanhustyön toimijat opiskelemassa

Opintoja suorittamassa oli sekä vanhustyössä toimivia ammattilaisia että korkeakouluopiskelijoita osana omaa tutkintoon johtavaa koulutustaan. Näin mahdollistui myös vuoropuhelu opiskelijoiden ja työelämässä olevien välillä.  AVOT-hankkeen SOTE-pilotin kautta osaamiskokonaisuuteen ilmoittautui 27 työelämässä toimivaa henkilöä suorittamaan avoimia korkeakouluopintoja.  Osallistujien ammattinimikkeitä olivat esimerkiksi lähihoitaja, vastaava sairaanhoitaja, muistihoitaja ja vanhustyön johtaja.

Työn ohessa opintojen suorittaminen oli opiskelijoiden palautteen mukaan vaativaa, mutta antoisaa. Vajaa puolet AVOT-hankkeen kautta tulleista opiskelijoista suoritti koko 15 op:n kokonaisuuden ja osa suoritti erillisiä 5 opintopisteen kokonaisuuksia.

Osaamiskokonaisuus toteutettiin kokonaan verkko-opintoina ja tämä koettiin hyväksi ja joustavaksi tavaksi, mutta osin myös haasteelliseksi. Korkeakoulujen antamaan ohjaukseen opiskelun aikana oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Innostu ikääntymisestä osaamiskokonaisuus ja työelämän osaamistarpeet

Osaamiskokonaisuuden suunnittelun yhtenä tavoitteena oli vastata työelämän ajankohtaisiin osaamishaasteisiin. Tässä onnistuttiinkin saadun palautteen mukaan.

Osaamiskokonaisuuden jälkeen järjestettiin korkeakoulujen yhteistyönä päätös- ja keskustelutilaisuus opiskelijoille, jossa saatiin opiskelijoilta kehittävää palautetta opintojaksoista.  Palautetta osaamiskokonaisuudesta kerättiin myös Webropol-kyselyllä. Valtaosa palautekyselyyn vastanneista kertoi suorittaneensa osaamiskokonaisuuden työnsä ohella ja kokeneensa eri opintojaksoihin liittyneet laajat tehtävät haastaviksi niiden vaativuuden ja tiukan aikataulutuksen vuoksi. Tehtävät liittyivät kuitenkin ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan muutosprosesseihin, mikä palautteen mukaan helpotti niiden tekemistä.

Opintojen sisällöt koettiin hyvin ajankohtaisiksi ja sisällöltään työelämän osaamistarpeita vastaaviksi. Palautteiden mukaan osaamiskokonaisuus tarjosi muun muassa mahdollisuuksia verkostoitumiseen, lisäsi ymmärrystä muutosprosesseista ja niiden tarpeellisuudesta sekä tuki meneillään olevaa rakennemuutosta omassa organisaatiossa.

Seuraavassa esimerkkejä kyselylomakkeen avoimista vastauksista:

“Lisätietoa SOTEsta ja siihen liittyvistä päätöksistä ja valmisteluista. Pystynyt käyttämään tietoa omassa työssä, kun on osallistunut SOTE-valmistelujen pienryhmiin”

“tähän hetkeen paljonkin, tukivat meneillään olevaa rakennemuutosta omassa organisaatiossa”

“Vanhuspalvelulain kertaaminen oli hyvästä. Sekä tietoa eri sähköisistä palveluista joita on olemassa ja miten niitä voi hyödyntää.

“Lainsäädännön muutokset ja palvelujärjestelmän sähköistyminen sekä robotisoitumiseen tutustuminen toi ymmärrystä, miten maailma tulee muuttumaan ja oma työ.”

” Sai uusia ajatuksia, etenkin sähköisiin palveluihin”

Saadun palautteen pohjalta Innostu ikääntymisestä -osaamiskokonaisuus vastasi osaltaan työelämän osaamistarpeisiin tämänhetkisessä sote-palvelujärjestelmän muutoksessa. Verkko-opintoina toteutunut osaamiskokonaisuus sai mukaansa opiskelijoita eri paikkakunnilta ja eri organisaatioista.

Innostu ikääntymisestä opinnot jatkuvat myös keväällä 2018

Innostu ikääntymisestä 15 op -osaamiskokonaisuus järjestetään korkeakoulujen yhteistyönä uudelleen keväällä 2018.  Osaamiskokonaisuus toteutuu avoimena korkeakoulutuksena ja lisätietoja aikataulusta ja sisällöstä löytyy korkeakoulujen sivuilta.

Lisätietoja ilmoittautumisesta saa seuraamalla AVOT-hankkeen sivustoa www.avothanke.fi

Sirpa Ylönen, lehtori, Diak
Ulla Kekäläinen, suunnittelija,  Itä-Suomen yliopisto
Heli Rinnekallio, tuntiopettaja,  Karelia-ammattikorkeakoulu