Ylemmät amk-tutkinnot Kareliassa

0 Julkaisija - 5.4.2017 - Artikkelit, Karelia

Kim Wrange

Karelia-ammattikorkeakoulussa on voinut suorittaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja vuodesta 2003 lähtien. Ensimmäinen tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtaminen vakinaistettiin vuonna 2005. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)  on työelämän kehittämiseen tähtäävä maisterikoulutus, johon vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Käytännön asiantuntijakokemus sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen yhdistyvät opinnoissa.

Insinöörit ja sairaanhoitajat opiskelevat johtamista yhdessä

Vuonna 2006 alkoi sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmät ovat alusta lähtien opiskelleet yhdessä mm. itsensä johtamista, strategista johtamista, asiakkuusjohtamista, henkilöstöjohtamista, muutosjohtamista ja tulevaisuusjohtamista. Tämä monialaisuus on osoittautunut erittäin onnistuneeksi valinnaksi. Johtamisen lainalaisuudet ovat yleismaailmallisia, opiskelijan koulutusalasta tai työnantajan toimialasta riippumattomia. Yhteisopetuksella on saavutettu selkeitä kustannushyötyjä ja tehokkuutta. Opiskelijat ovat saaneet myös lähiopetusta, ja opiskelu on voitu integroida opiskelijan omaan organisaatioon ja sen kehittämiseen.

Lisää erilaisia koulutusvaihtoehtoja

Vuonna 2008 YAMK-tutkinnon koulutustarjonta laajentui. Silloin alkoi toinen tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uusiutuva energia. Vuonna 2015 käynnistyi vielä kaksi uutta YAMK-tutkintoa, sosiaali- ja terveysalalle sijoittuva Ikäosaaminen sekä liiketalouden alaan sijoittuva Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen. Viimeksi mainittu laajenee Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksen elokuussa 2016 tekemällä päätöksellä kevään 2017 yhteishaussa myös matkailualalle.

Uusiutuvan energian sekä ikäosaamisen YAMK-tutkinnot kytkeytyvät suoraan Karelia-ammattikorkeakoulun strategisiin painoaloihin, joita ovat uudistuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit. Myös muut Karelia-ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnot tukevat painoaloja sekä kytkeytyvät lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa määriteltyihin läpileikkaaviin teemoihin.

Strategisiin painoaloihin keskittyvät uusiutuvan energian ja ikäosaamisen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat sisällöiltään vahvimmin substanssiin painottuneita ja näiden suunnittelutyössä on huomioitu vahvasti myös ammattikorkeakoulun tki-toiminta. Teknologiaosaamisen johtamisen, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen sekä johtamisen ja liiketoimintaosaamisen tutkinnoissa korostuvat johtamisen ja kehittämisen teemat, joiden kautta opiskelija voi monipuolisesti rakentaa työelämän kehittämistä ja omaa johtamisosaamistaan tukevia opiskelupolkuja.

YAMK-tutkinnoilla on vahva kytkös työelämään

Kaikille YAMK-tutkinnoille on yhteistä vahva työelämäkytkös ja se, että teoria ja käytäntö tukevat toisiaan. Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja viime vuosina myös virtuaaliopintoja on lisätty opiskelijoiden toivomuksesta. Saadun palautteen perusteella opiskelijat eivät kuitenkaan halua kokonaan luopua perinteisemmästä asiantuntijavetoisesta opiskelusta, joka edelleen puoltaa paikkansa. Lisäksi yhteistyö ja verkottuminen opiskelijoiden välillä koetaan voimavarana.

Ylemmille ammattikorkeakoulututkinnolle on kysyntää

Suomalainen korkeakoulujärjestelmä perustuu duaalimalliin, jossa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on toisistaan poikkeavat tutkinnot, tutkintonimikkeet ja tehtävät. Ammattikorkeakoulujen tehtävissä painottuu alueellinen kehitystehtävä ja käytännönläheinen työelämälähtöinen opetus. Yliopistot puolestaan harjoittavat perustutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta. Ennen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen luomista ammattikorkeakoulujen ei ollut mahdollista itse kouluttaa omia opettajiaan, sillä ylempi korkeakoulututkinto oli mahdollista suorittaa ainoastaan yliopistoissa. Lehtorin kelpoisuuden voi nykyään saavuttaa henkilö, jolla on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakoulut voivat jatkossakin olla itsenäisiä duaalimallin korkeakouluja niin kauan kuin niissä voidaan suorittaa omia ammatillista profiilia tukevia ylempiä korkeakoulututkintoja. Viime aikoina on myös nostettu esiin kysymys mahdollisuudesta suorittaa ammatillisia tohtorintutkintoja. Aika näyttää, onko niiden paikka ammattikorkeakouluissa, vai voitaisiinko niitä suorittaa yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on voinut opiskella ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja jo vuodesta 2003 lähtien. Tuolloin aloitettu tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on edelleen vetovoimainen. Jokaiseen viiteen tutkintoon on riittänyt opiskelijoita, ja tutkintojen läpäisyaste on ollut hyvä. Läpäisyasteen kehittämiseksi on myös tehty kehittämistyötä, mistä hyvänä esimerkkinä on vuosina 2014 – 2015 toteutettu LEAN-hanke.

Kim Wrange, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu