Ohjausta ja tukea opintopolun varrella – Hyvinvoivana jaksaa opiskella!

0 Julkaisija - 15.5.2017 - Karelia

Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelijan hyvinvointi nähdään tärkeänä voimavarana opiskelijan oppimisessa sekä opintojen etenemisessä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa monipuolisia opiskelijoille tarjottavia hyvinvointia tukevia palveluja. Keskeistä palveluissa on läheisyysperiaate, saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä palvelun oikea-aikaisuus (varhainen tukeminen). Toimivat ja oikein kohdennetut tukipalvelut turvaavat opiskelijoiden sujuvaa etenemistä opinnoissaan ja työelämään siirtyessä.

Ohjausta ja tukea alusta alkaen

Ohjaus on ollut vahvasti mukana ammattikorkeakoulun  perustamisesta alkaen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ensimmäisenä vararehtorina toiminut Raimo Saarelainen kertoo, että ohjaus tuli mukaan toiminnan alkaessa itsestään selvänä asiana.  ”Ei siinä mitään mystistä ollut, arkipäiväinen asiahan se meille kaikille oli. Opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun turvaaminen oli meistä tärkeää”, Saarelainen toteaa. Saarelainen toimi aiemmin mm. atk-opettajana kauppaoppilaitoksessa ja oli mukana kollegansa Marja Heikkilän kanssa opiskelijaohjauskokeilussa. Saarelainen kertoo, että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu oli ohjauksen järjestämisessä edelläkävijä koko ammattikorkeakoulukentässä. ”Ohjauksen hyvällä järjestämisellä oli varmasti merkitystä siinä, että ammattikorkeakoulujen kokeiluvaiheen jälkeen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu sai vakinaisen toimiluvan.”

Ammattikorkeakoulun emerita koordinoiva opinto-ohjaaja Aulikki Pänttönen kertoo opinto-ohjauksen ja opiskelijaterveydenhuollon järjestämisen olleen ammattikorkeakoulua käynnistettäessä itsestäänselvyys. Ohjauksen järjestämiselle oli vahva tuki, sillä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ensimmäinen rehtori Pentti Maljojoki tuli tehtäväänsä Joensuun yliopiston filosofisen tiedekunnan opinto-ohjaajakoulutuksesta. Mukana seurasi ensimmäisenä opinto-ohjauksen lehtorin virassa aloittanut Aulikki Pänttönen. Kaikille koulutusaloille kuitenkin tarvittiin opinto-ohjaajia. Niinpä ammattikorkeakoulun opettajista kootulle ryhmälle järjestettiin opinto-ohjaajakoulutus Joensuussa yhteistyössä Hämeenlinnan opettajakorkeakoulun kanssa.

Ohjaus on siis ollut todella vahvasti mukana ammattikorkeakoulun alkuvaiheista alkaen, ja tänä päivänä opinto-ohjaajan tehtävissä työskentelee noin 20 tehtävään kouluttautunutta opettajaa. Lisäksi monilla opettajatuutorin tehtävää hoitavilla on myös opinto-ohjaajan koulutus. Vuosien varrella myös erityisopettajakoulutuksiin on osallistunut lukuisa joukko opettajia. Ohjausosaamisesta sekä oppimisvaikeuksien tunnistamisesta on hyötyä ammattikorkeakoulussa opettavalle ja opettajatuutoreina työskenteleville ja ennen kaikkea opiskelijoille, jotka saavat laadukasta ohjausta ja opetusta sekä tukea tarpeen mukaan.

Sujuva yhteistyö – hyvinvointia opiskelijalle

Opiskelu on opiskelijan työtä ja opintojen aikana opiskelijan elämässä ehtii tapahtua monenlaista, niin iloisia kuin joskus myös raskaampiakin kokemuksia. Opiskeluhyvinvointipalveluja ovat vuosien varrella täydentäneet opintopsykologi ja myöhemmin opintokuraattori sekä oppilaitospappi.

Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollisuus saada apua ja tukea erilaisissa opiskelun ja elämän haasteissa läheltä, omalta opettajatuutoriltaan tai opinto-ohjaajaltaan. Haastavissa tilanteissa opiskelija voi kääntyä myös opintokuraattorin puoleen, joko ajanvarauksella tai viikoittain molemmilla kampuksilla järjestettävissä avoimissa aamuissa. Kuraattorin luokse opiskelijat voivat tulla hyvin erilaisissa elämätilanteissa, jotka he itse kokevat opiskelukykyään horjuttaviksi. Haasteina voivat olla esimerkiksi jaksaminen, motivaatio, oppimisen vaikeudet tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Terveyteen liittyvissä kysymyksissä opiskelijoilla on käytössään opiskeluterveydenhoitajien palvelut. Terveydenhoitajien palveluihin kuuluvat mm. aloittaville opiskelijoille tehtävät terveystarkastukset, matkailuohjaus vaihtoon lähteville, tarvittavat rokotukset sekä muut opiskelijan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Edellisten lisäksi opiskelijoilla on käytettävissään oppilaitospapin palvelut. Pappi tarjoaa viikoittaiset vastaanotot jokaisessa oppilaitoksen toimipisteessä avoimen oven periaatteella. Karelian hyvinvointityön asiantuntijat toimivat yhteistyössä tiiviissä verkostossa opiskelijan luvalla hänen etunsa mukaisesti. Tämä takaa sen, että kokonaisvaltainen tuki voidaan tarjota yksilölliset tarpeet huomioiden.

Karelian omien hyvinvointipalvelujen lisäksi opiskelijoiden käytettävissä ovat Siun soten palvelut, joiden kanssa yhteistyö on tiivistä. Oppimiseen liittyvissä haasteissa tärkeässä roolissa on Joensuun Erilaiset oppijat ry, joka tarjoaa luki-testausta, oppimisen ohjausta sekä kurssitoimintaa. Mielenterveyden haasteisiin pureudutaan yhteistyössä mielenterveyspalvelujen sekä kriisikeskuksen kanssa. Päihdepalvelut turvaavat nopean intervention erilaisissa riippuvuuksissa. Lisäksi monet yhdistykset tarjoavat palveluja, joista voi tarvittaessa olla ratkaiseva hyöty yksilön hyvinvoinnin kannalta.

Ohjaus kiinteänä osana opiskelua

Ohjaus on osa tutkinnon sisältöä. Kaikkiin perustutkintoihin kuuluu Ammatillinen kasvu opintojakso, joka sisältää mm. vuosittain käytävät ammatilliset kehityskeskustelut työelämämallin mukaisesti.  Kehityskeskustelut ovat hyvä tilaisuus keskustella myös hyvinvoinnista, jaksamisesta sekä opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisesta. Opintojaksoa suorittaessaan opiskelija perehtyy myös oman alansa työelämän pelisääntöihin, ja valmistautuu työelämään siirtymiseen ja ottamaan vastuun työkykynsä ylläpitämisestä. Opintojen ja uran suunnitteluun liittyvissä ohjauskeskusteluissa opiskelija pohtii ohjaajan kanssa tulevaa työuraansa ja tekee opinnoissaan valintoja, jotka tukevat urasuunnittelua ja työnhakua.

Opinto-ohjauksen toimintamalleja ja työkaluja on kehitetty systemaattisesti koko ammattikorkeakoulun olemassaolon ajan. Tavoitteena on tukea opiskelijan sujuvaa opinto-polkua ja työelämätaitojen kehittymistä sekä työelämään siirtymistä. Ennalta ehkäisevä toiminta, hyvät seurantatyökalut ja välitön puuttuminen ovat tärkeimmät periaatteet, joita oppilaitoksen arjessa toteutetaan.

Välittämisen ilmapiiri (VIP)

Hyvä opiskelu- ja työskentelyilmapiiri on tärkeää koko korkeakouluyhteisölle. Välittämisen ilmapiiriä on tietoisesti vahvistettu Kareliassa. VIP-opiskelijat valitaan jokaisesta aloittavasta ryhmästä ensimmäisenä lukukautena, ja he osallistuvat lukuvuoden kestoiseen VIP-koulutukseen, josta he saavat työkaluja VIPpinä toimimiseen. VIP-opiskelijat ovat ryhmänsä korvat, tuntosarvet sekä ilmapiirin aistijat, jotka tarvittaessa tuovat tietoa eteenpäin Karelian muille toimijoille. VIP opiskelijoiden tehtävänä on ylläpitää välittämisen ilmapiiriä ja huolehtia siitä, että kukaan ei jää yksin. VIP-opiskelija toimii yhteistyössä ryhmänsä opettajatuutorin kanssa. VIP-toiminnan etuna on se, että kun vertaistuutorointi kohdentuu ensimmäiseen lukuvuoteen, niin VIP-opiskelijat toimivat ryhmässä pitäen yllä hyvää opiskeluilmapiiriä siitä eteenpäin.

Alueellinen yhteistyö ohjaustoimijoiden kanssa

Ammattikorkeakoulun ohjauksen toimijat ovat alusta saakka pitäneet yllä hyvää yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa Pohjois-Karjalan alueella ja valtakunnallisesti esim. opiskelijarekrytointiin liittyen. Toimivan yhteistyön merkitys on suuri, kun palveluja ja tiedottamista kehitetään. Yhteinen tavoite on, että nuori löytää itselleen parhaan vaihtoehdon jatkaa opinnoissaan kouluasteelta toiselle ja siirtyminen työelämään ja kenties välillä takaisin opintojen ääreen olisi mahdollisimman sujuvaa ja helppoa.

Yhteistyön ja säännöllisten tapaamisten myötä pidetään yllä toimivaa vuorovaikutusta, jonka merkitys toisen asteen opinto-ohjaajien ja muiden korkeakoulujen toimijoiden kesken on tärkeää. Opiskelijat saavat opinto-ohjaajiltaan informaatiota kaikista mahdollisuuksista kokeilla ja tutustua eri aloihin ja korkeakouluopintoihin. Yhteistyön ja hyvän ohjauksen tukemana lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja kokeilla korkeakouluopintoja esimerkiksi kesäopintoina, väyläopintoina tai polkuopintoina. On kaikkien yhteinen etu, että opiskelija löytää oman alansa, opiskelee ja valmistuu ja siirtyy työelämään.

Yhteisöllisyyden rakentaminen on osa hyvinvointia

Kareliassa opiskeluhyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä lisäävät myös lukuvuoteen kiinteästi kuuluvat yhteiset tapahtumat sekä opiskelijoiden aito kuuleminen heitä koskettavissa asioissa oppilaskunta POKAn kautta. Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiset arjen tapahtumat sekä juhlahetket vahvistavat koko yhteisön me-henkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta; tällaisia tapahtumia Kareliassa ovat mm. valmistujaisjuhlat, liikuntailtapäivät, lukuvuoden avajaiset ja hyvinvointipäivät.

Yhteisöllisyydellä ja ryhmään kuulumisella on tärkeä yhteys yksilön hyvinvointiin. Ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin; olla osa jotakin, josta hän saa positiivista palautetta oman persoonansa ja opiskelijayhteisössä ammatillisen identiteettinsä rakennusaineiksi. Kuuluminen yhteisöön lisää omalta osaltaan opiskelijan kiinnittymistä opintoihinsa sekä luo positiivisessa mielessä ryhmän paineen ja tuen opinnoissa etenemiseen.

Aitoja kohtaamisia kasvokkain ja virtuaalisesti

Ohjaus ja neuvonta on edelleen myös kasvokkain tapahtuvaa yksilöohjausta. Opetus ja opiskelu on kuitenkin muuttunut ja siirtynyt enemmän virtuaalisiin ympäristöihin. Näin ollen myös ohjaus ja neuvonta on monimuotoistunut ja tapahtuu yhä useammin virtuaalisesti.

Karelian opiskelijapalveluiden chat-palvelu on nopea ja joustava palvelu neuvontaan. Opinto-ohjauksessa opinto-ohjaajat käyttävät erilaisia työkaluja kuten Skypeä, WhatsAppia ja Moodle-viestejä. Aito kohtaaminen on kuitenkin tärkeintä käytetystä välineestä riippumatta. Erilaiset tavat saada ohjausta auttavat mm. niitä, jotka ovat ujoja, eivät kehtaa tai tule lähteneeksi paikan päälle, tai niitä jotka haluavat valmistautua keskusteluun tai saada vastauksia kirjallisina. Erilaisilla menetelmillä ja viestikanavilla voidaan ohjata ja neuvoa opiskelijoita joustavasti tilanteen mukaan. Verkossa ohjaaminen kuitenkin muuttaa vuorovaikutuksen erilaiseksi, jolloin opiskelijan tilanteen kokonaisvaltainen havainnointi voi jäädä puutteelliseksi.

Tulevaisuudessa myös opiskeluhyvinvointipalveluissa tavoitteena on päästä vielä nykyistäkin enemmän ennaltaehkäisevään ja opiskelijaa aktiivisena tekijänä tukevaan toimintaan. Palveluiden helppo saatavuus sekä matala kynnys avun hakemiseen yhteistyössä VIP-opiskelijoiden kanssa turvaavat tavoitteen toteutumista. Virtuaalisesti tarjottavat hyvinvointipalvelut kuten etävastaanotto tulevat yleistymään ja palvelemaan erityisesti monimuoto-opiskelijoita, jotka eivät opiskele päivittäin fyysisesti Karelian tiloissa.

Opiskeluhyvinvoinnista työhyvinvointiin – taidot hankitaan opintojen aikana

Kareliassa opiskeluhyvinvointi nähdään kokonaisvaltaisesti eri elämän osa-alueet huomioivaksi kokonaisuudeksi, joka tarvitsee vaalimista, hoitoa ja joskus huoltoa. Opiskeluaikana opitut hyvinvoinnin tukemisen keinot siirtyvät opiskelijan mukana hänen valmistuttuaan työelämään ja ovat omalta osaltaan tukemassa työssä jaksamista sekä työhyvinvointia. Karelian hyvinvointipalveluissa ajatellaankin, että opiskeluhyvinvointi on yhtä kuin tulevaisuuden työhyvinvointi.

Kun opiskelija voi hyvin, opinnot sujuvat ja työllistyminen on helpompaa. Työelämässä jaksaa ja pärjää paremmin kun omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on tullut tutuksi jo opintojen aikana. Hyvinvoinnin merkityksen tiedostaminen on tärkeä osa työelämäosaamista, josta koko työyhteisö hyötyy.

Mervi Kurula, vastaava opinto-ohjaaja
Päivi Laakkonen, opintokuraattori
Karelia-ammattikorkeakoulu