Avoin ammattikorkeakoulu – osaamisen vahvistamista ja väyliä tutkintoihin

0 Julkaisija - 17.11.2017 - Artikkelit, Karelia

Avoin ammattikorkeakoulu on ollut osa ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusta jo vuodesta 1997 lähtien. Alkuvaiheessa avointa ammattikorkeakouluopetusta kehitettiin ammattikorkeakoulujen omien tutkinto-opiskelijoiden tarpeisiin, mutta jo muutamia vuosia myöhemmin tavoitteena oli opintotarjonnan laajentaminen ja suuntaaminen ensisijaisesti muille kuin ammattikorkeakouluopiskelijoille. Avoimen AMK:n perustehtävänä on ollut alusta alkaen koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen.

Avoimen AMK:n suosio on tasaisesti kasvanut ja suorastaan räjähtänyt viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2016 Suomessa oli 25 160 avoimen AMK:n opiskelijaa, jotka suorittivat yhteensä yli 200 000 opintopistettä. Kareliassa vastaavat luvut olivat 901 opiskelijaa ja 8 429 suoritettua opintopistettä – jos opintopisteisiin lasketaan mukaan korkeakoulujen yhteistyösopimuksilla suoritetut opintopisteet, niin luku kohoaa yli 10 000 opintopisteeseen.

Avoin ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä suositumpi elinikäisen oppimisen ja opiskelun muoto kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana

Mitä avoimessa opiskellaan?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on mahdollista iästä ja koulutustaustasta riippumatta ja siellä opiskellaan AMK- tai YAMK-tutkintoihin sisältyviä opintoja: yksittäisiä opintojaksoja, laajempia opintokokonaisuuksia tai polkuopintoja. Sosiaali- ja terveysala sekä liiketalous ovat suosituimpia aloja. Yleisimmät motiivit opiskeluun ovat halu täydentää työelämässä tarvittavaa osaamista, tutkintotavoitteinen opiskelu ja halu kehittää itseään harrastusmielessä.

Yksittäisten opintojaksojen opiskelu tuottaa täsmäosaamista. Hyvä esimerkki on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hittituote ATK-passi 2000-luvun alussa, jolloin tietokoneet yleistyivät niin ihmisten yksityiselämässä kuin työpaikoillakin. Vuonna 2017 Karelia-ammattikorkeakoulun suosituimpia opintojaksoja olivat esimerkiksi Näkökulmia biotalouteen, Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut, Kuntoutus ja kuntouttava toiminta sekä Hygienia- ja Anniskelupassit.

Opintokokonaisuudet koostuvat useammasta, toisiaan täydentävästä opintojaksosta ja ne ovat hyvä keino täydentää tai laajentaa ammatillista osaamista. Opintokokonaisuuksien rakentamiseen on kiinnitetty Kareliassa viime vuosina huomiota ja onnistuneita esimerkkejä ovat mm. lähijohtamisen, johtamisen ja esimiestyön, graafisen suunnittelun ja menestyvän liiketoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan eri aihepiirien opinnot.

Karelia-ammattikorkeakoulussa voi avoimen AMK:n opiskelija täydentää aikaisempaa ammatillista osaamistaan räätälöidyllä ja henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla (HOPS). Tällöin kyseessä ovat esimerkiksi aikaisempaa opistoasteen tutkintoa AMK-tutkinnoksi päivittävät henkilöt.

Polkuopinnot väylänä tutkintoon

Karelia-amk:ssa polkuopinnot ovat toimineet hyvänä väylänä tutkinto-opintoihin.

Polkuopinnoissa opiskelijan tavoitteena on suorittaa tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ja hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä ja pääsevät samalla osaksi opiskelija- ja korkeakouluyhteisöä saaden hyvän tuntuman ja realistisen kuvan, mitä ja millaista ammattikorkeakouluopiskelu on.

Polkuopiskelijat hakevat tutkinto-opiskelijaksi joko yhteishaun tai avoimen väylän kautta. Karelia-amk:ssa polkuopinnot ovat toimineet hyvänä väylänä tutkinto-opintoihin. Syksyllä 2015 Kareliassa aloitti AMK-tutkintojen polkuopinnot 100 opiskelijaa ja lokakuussa 2017 tehdyn seurannan mukaan heistä 67 % oli jatkanut opintojaan tutkintokoulutuksessa. Vastaavasti ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopinnot aloittaneista 77 % jatkoi tutkinto-opiskelijoina.

Vuonna 2016 AMK-tutkintojen polkuopinnot aloitti 98 opiskelijaa. Lokakuussa 2017 heistä 57 % oli tutkinto-opiskelijana ja 11 % jatkoi opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopinnot aloittaneista jatkoi 70 % tutkinto-opiskelijana ja 20 % jatkoi opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Osaamisen vahvistamista maakunnassa ja muualla

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnan ja opetusmuotojen monipuolistuminen näkyvät opiskelijamäärissä. Verkko-opintotarjonnan lisääntyminen heijastuu myös opiskelijoiden mahdollisuuksiin opiskella asuinpaikasta riippumatta eri puolilla Suomea ja muuta maailmaa.

Karelian avoimen AMK:n opiskelijoista suuri osa asuu Joensuun seudulla, mutta verkko-opiskelumahdollisuuksien lisäännyttyä opiskelijoita on paljon myös muualta päin Suomea.

Oheinen kartta havainnollistaa, mistä päin Suomea avoimen AMK:n opiskelijat vuonna 2017 asuivat. Lisäksi opiskelijoita oli Brasiliasta, Kanadasta, Saksasta ja Belgiasta.

Kuva 1. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asuinpaikat vuonna 2017

Yhteistyöverkostot ja projektit kehittämisen voimana

Avoimen ammattikorkeakoulun valtakunnallinen verkosto on toiminut 2000-luvun alusta alkaen. Karelia-amk on ollut verkoston aktiivinen toimija koko ajan. Verkosto on toiminut avoimen ammattikorkeakoulun kehittäjänä luoden yhteisiä toimintamalleja, vaihtanut hyviä käytänteitä ja tehnyt suosituksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Karelia on kulkenut eturintamassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa kehittämässä sujuvaa väylää ammatillisen koulutuksen opiskelijoille AMK-tutkintoon.

Kareliassa avoimen ammattikorkeakoulun kehittämiseen on kytketty vuosien varrella useita projekteja ja ne ovat useimmiten olleet kansallisia, alueellisia, maakunnallisia ja jopa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Projektit ovat liittyneet mm. valmentavien opintojen, aikuisopiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan, maakuntakorkeakoulun toimintamallien sekä monimuoto- ja verkko-opintojen kehittämiseen. Karelia on kulkenut eturintamassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa kehittämässä sujuvaa väylää ammatillisen koulutuksen opiskelijoille AMK-tutkintoon.

Vuonna 2017 avoin ammattikorkeakoulu on mukana kahdessa kansallisessa projektissa. Jatkoväylä-projektissa kehitetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoille sujuvia siirtymiä AMK-opintoihin sekä niihin liittyviä toimintatapoja. Projektissa on mukana seitsemän ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja neljä ammattikorkeakoulua. AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa kehitetään yhdessä viiden avoimen yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun kanssa osaamiskokonaisuuksia, joissa yhdistyy opintoja avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Lopuksi

Avoin ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä suositumpi elinikäisen oppimisen ja opiskelun muoto kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana. Oletettavaa on, että sen asema vahvistuu entisestään ammattikorkeakouluissa. Näyttää siltä, että osittain ollaan siirtymässä tutkintokeskeisyydestä osaamisen lisäämiseen ja vahvistamiseen. Toisaalta avoimen ammattikorkeakoulun opinnot tuovat joustavia opintoväyliä korkeakouluopintoihin pääsyn nopeuttamiseksi. Kareliassa avoin ammattikorkeakoulu on luonnollinen ja tärkeä osa koulutustehtävää ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Mervi Lätti, erikoissuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Charlotte90T. CC BY-NC-ND 2.0